#1: "Door geloofsgetuigen omringt"

Door broeder S. van Groningen op 11 augustus 2019.
Trefwoorden: GELOOFsgetuigen, GELOOF, Vreugde


#2: "(On)Gelovige Thomas"

Door broeder H. Frinsel op 5 mei 2019.
Trefwoorden: Depressief, Thomas, GELOOF


#3: "De spanning in het geloof"

Door broeder N. van de Berg op 21 april 2019.
Trefwoorden: Geloven, Wachten, Opstanding


#4: "De zekerheid van het geloof"

Door broeder J. Nugter op 7 april 2019.
Trefwoorden: Hart, GELOOF, Zekerheid


#5: "Wie is toch Deze?"

Door broeder P. van der Lugt op 19 augustus 2018.
Trefwoorden: Angst, Storm, GELOOF


#6: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"[...]d zijn om op te ruimen? Wat we zaaien, dat zullen we ook oogsten! Hoe gaan we om met Gods Woord als gemeente? Hoe is ons leven veranderd sinds we tot GELOOF zijn gekomen? Zijn we nog steeds bereid om ons leven te laten veranderen? Houden we ons aan het Woord van God? Het Woord van God kunnen wij niet veranderen, God wil ons veranderen. [...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#7: "De worsteling van het geloof"

Door broeder H. Frinsel op 12 november 2017.
Trefwoorden: Tegenspoed, Vertrouwen, Jakob


#8: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"God is edelmoedig: Hij heeft ons lief. Hij omarmt ons zonder te vragen wat wij allemaal verkeerd hebben gedaan. GELOOF en de zekerheid dat de Here Jezus Christus leeft, geven ons de kracht om te leven en te lijden. Wij hebben moed, omdat wij inzicht hebben. Wij hebben kracht uit overtuiging. We hebben verlangen te leven tot eer van God. Drie tege[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#9: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"[...]schrijven in hun rekenschrift. We horen het niet af te raffelen. God heeft ons alles gegeven om Christus nauwkeurig te volgen. Wij zijn behouden door GELOOF, maar verlangen we er na dat God zal zeggen 'goed gedaan'. [...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#10: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"Het GELOOF van Abraham groeide tijdens zijn leven. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods beloften. Zijn GELOOF werd gerekend tot gerechtigheid. God vroeg Abraham om zich volkomen toe te wijden. In Genesis komen gehoorzaamheid, GELOOF en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jez[...]"
Trefwoorden: Offer, GELOOF, Opstanding


#11: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...] Jeremia: die de Heere heeft aangesteld. God heeft Zijn Zoon aangesteld om deze wereld te oordelen. Wij vallen echter niet onder het oordeel door het GELOOF in/van de Here Jezus Christus. God heeft Zijn Zoon aangesteld als Hogepriester, die voortdurend voor ons pleit. Habazzinja: door de Heere met een schild bedekt. God is als een schild om ons hee[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#12: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"[...]osser, is gekomen om ons toegang te geven tot de plaats van rust bij de Here Jezus Christus. Wij vinden rust in Christus Jezus. Wij zijn, toen we tot GELOOF zijn gekomen, geplaatst in de hemel. Wij leven echter nog steeds op aarde. Als we denken aan wat in de hemel is, zullen we de rust van God ervaren. Wij zijn in het GELOOF in de rust in gegaan. [...]"
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels


#13: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"De Heilige Geest is gekomen en als wij tot GELOOF in de Here Jezus Christus komen, dan komt de Heilige Geest in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgenoten van de goddelijke natuur geworden. Op dat moment zijn wij gedoopt in de Heilige Geest en behoren wij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op [...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#14: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"Het woord 'GELOOF' komen wij voor het eerst in de Bijbel tegen als Abraham in de put zat. God vroeg Abraham om omhoog te kijken en niet naar zichzelf of naar zijn omstandigheden. Abraham zag het niet, maar GELOOFde God wel. Als ij het niet meer zien zitten, vraagt God ons om op Hem te vertrouwen en dat is moeilijk. Geloven is zien op de onzichtbare[...]"
Trefwoorden: Geloven, GELOOF, Verdriet


#15: "Blijf in mij"

Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017.

"[...] van ons dat ook wij vrucht dragen voor Hem. Willen wij altijd Gods Zoon als Heer in ons leven? Leven wij met Christus of in Christus? Wij voeren ons GELOOF vaak uit als een beroep. Wij richten ons vaak op ons falen. De Here Jezus is de ware Wijnstok; wij zijn de ranken. Als wij in Hem blijven, dragen wij veel vrucht. "Spreek Here, want uw dienstkn[...]"
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht


#16: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"Een definitie van het GELOOF is de hoop, de zekerheid van de dingen die men niet ziet. Het GELOOF is de vaste grond; het GELOOF is niet onzeker, maar is gefundeerd op Gods Woord. Bij godsdienst GELOOFt men niet, maar moet men werken om zich aangenaam te worden. Wij geloven echter dat wij aangenaam gemaakt zijn door het GELOOF van en in Christus Jez[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#17: "Tot die dag dat ons geloof wordt omgezet"

Door broeder B. van der Bosch op 10 juli 2016.
Trefwoorden: Aanschouwen, Plengoffer, Innerlijke verandering


#18: "Wie in Mij gelooft heeft eeuwig Leven!"

Door broeder C. van Aalsburg op 20 maart 2016.
Trefwoorden: Eeuwig leven


#19: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]aria en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen vrucht in hun leven (ze hadden geen kinderen); het beeld van Israel (er was geen GELOOF). Maria had genade gevonden in de ogen van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de dood, voor God, etc. Maria krijgt vrucht in haar leven door/van de Heilige Geest. Maria GELOOFde de boods[...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#20: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"[...]ij hebben de geestelijke wapenrusting (dat is Christus Zelf) ontvangen. We mogen overwinnaars in Christus zijn. Tenslotte geeft David uiting van het GELOOF in hem. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij weet alles van onze nood. Wij zijn onderweg; we zijn nog in de diepte, maar onderweg naar de hoogte waar God woont. [...]"
Trefwoorden: Nood, Gebed, GELOOF


#21: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...] leven voorbij en het nieuwe leven groeit in ons. Kiezen wij om te leven vanuit het nieuwe leven? Paulus verlangde om de gemeente te ontmoeten om het GELOOF te versterken. Kiezen wij ervoor om te investeren in relaties om het GELOOF te versterken? Wij hebben kennis nodig om de Here Jezus Christus te leren kennen. Ondanks strijd en moeilijkheden koo[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#22: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"Hoewel Jozef geen Bijbelstudies kon volgen of andere mensen om zich heen had om zijn GELOOF op te bouwen, liet Jozef keer op keer zien (geworpen in de put, weggevoerd als slaaf, geworpen in de gevangenis) dat hij God vertrouwde. God was met Jozef. Na de dood van vader Jakob waren de broers van Jozef bang voor bloedwraak. De broers vroegen om verge[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#23: "Naar Gods beeld"

Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015.

"De Here Jezus Christus verweet de leiders dat ze niet in Hem GELOOFden. De joodse leiders probeerden Hem te verleiden door strikvragen. Zij wilden Hem aanklagen. De Here Jezus Christus was erg duidelijk naar Zijn tegenstanders. Hij doorzag de strikvraag en antwoordde met wijsheid: "...en geef aan God wat van God is". God heeft een beeld en de m[...]"
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis


#24: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...]Christus. Pinksteren is een oogstfeest. Op de pinksterdag was er sprake van twee groepen mensen: joden en jodengenoten d.w.z. heidenen die het joodse GELOOF hadden aangenomen. Beide groepen behoren tot hetzelfde tarwegraan: de Here Jezus Christus. De beweegbroden waren identiek: in Christus is er geen onderscheid tussen gelovige joden en gelovige h[...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#25: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...] betekend een weg volgen van strijd, zorgen, moeite, etc. God zegt ook tot ons: "sta op en eet, blijf niet in je ellende hangen, maar doe een stap in GELOOF". We mogen Gods aangezicht zoeken in alle stilte en ons hart bij Hem uitstorten. God wil Zijn relatie met ons herstellen en ons laten zien wat Hij ziet. [...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#26: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"[...]aagd: 'heeft u mij waarlijk lief?" Een drievoudige vraag na een drievoudige verloochening. De Here Jezus Christus vroeg niet aan Simon of hij nog wel GELOOFde maar of hij Hem liefhad. Petrus antwoordde in alle ootmoedigheid. De Here Jezus Christus vroeg Petrus driemaal maar steeds naar een mindere liefde. Wie is Christus voor mij? Hij heeft mij vo[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde


#27: "Geloven, vertrouwen, aanbidden en danken"

Door broeder D. van Wijck op 12 april 2015.
Trefwoorden: Vertrouwen, GELOOF, Josafat


#28: "Geld maakt niet gelukkig"

Door broeder W. Evers op 15 maart 2015.

"God verlangt er na dat wij een echt levend GELOOF hebben en Hij in ons leven aan het werk kanzijn om dat te realiseren. Een echt levend GELOOF wordt zichtbaar in hoe wij met onze rijkdomomgaan. Wij hebben de neiging om onafhankelijk, zelfstandig te leven en te werken. Webehoren in afhankelijkheid van God goed te doen. We mogen rijk zijn, maar h[...]"
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom


#29: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...]ten,aan Israel en aan ons. Nu zien wij het herstel van Israel ontplooien in de tussentijd was eronzekerheid en angst. Het enige wat overbleef was het GELOOF. Dit geldt nu ook voor ons. Onsleven is in de handen van onze God. Wij zijn vermoeid, opgejaagd door de geest van deze tijd.God wordt niet moe. Hij geeft ons kracht door Zijn Geest. Hij omhelst[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#30: "Een wandeling met Abraham"

Door broeder G. Vochteloo op 15 februari 2015.
Trefwoorden: Abraham, GELOOF, Zekerheid


#31: "Geloofd zij God met diepst ontzag"

Door broeder H. Huijzer op 7 december 2014.
Trefwoorden: Kracht, Heil, Verheerlijking


#32: "Het geloof van Abraham"

Door broeder C. Stier op 28 september 2014.
Trefwoorden: Abraham, Vertrouwen op God, GELOOF


#33: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]en aan geestelijke zegeningen van de verbonden. De Israelieten hebben niet automatisch toegang tot Gods zegeningen. Niet door de afstamming maar door GELOOF zijn de Israelieten kinderen van Abraham. Ook goede werken geven geen recht op de toegang tot de beloften. Ook wij kunnen niet gered worden door goede werken, maar door GELOOF alleen.[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, GELOOF


#34: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]elijk leven mis is. Door lijden mogen we de Here Jezus verheerlijken. We mogen Hem volgen. Hij is de leidsman en Voleinder. We maken fouten, maar het GELOOF van de Here Jezus Christus heeft ons behouden. [...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#35: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"De Here Jezus Christus zei tegen Zijn discipelen en de Farizeeen: "Ik ben de Goede Herder" en "Ik ben de Deur". Door het GELOOF alleen kunnen zeggen: "De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets". De Here Jezus Christus is gekomen, omdat wij leven hebben in al Zijn volheid. Hij wil dat wij groeien in geloven in Jezus Christus als Goede Herder. Scha[...]"
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen


#36: "Het leven van Simson - Deel 2"

Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014.

"[...]lan met ons leven tot Zijn eer. De ene dag overwon Simson een leeuw, de volgende dag werd hij verslagen door de tranen van een vrouw. Wij kunnen een GELOOFsoverwinning meemaken. Vaak is de boze er dan opuit om ons onderuit te halen. Simson had een voorbeeld moeten zijn, maar hij maakte zoveel fouten. Toch ging God verder met Simson in Zijn trouw. [...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus


#37: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]ezet in Zijn Koninkrijk. De zeven onderdelen van de wapenrusting wijzen allen op Christus. Hij is de waarheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd door het GELOOF. Hij is onze vrede. Hij heeft ons een schild van GELOOF gegeven. Christus is onze zaligheid. Hij beschermd onze gedachten door ons te richten op de Zaligmaker. Het zwaard des Geestes is het Woo[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, GELOOF


#38: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"[...]. Door het werk van de Heilige Geest gehoorzaamt de blinde. De Here Jezus Christus schiep nieuwe ogen bij de blinde. De wetgeleerden reageerden met onGELOOF. OnGELOOF heeft niet genoeg aan een wonder. Het verwerpt feiten. OnGELOOF is zelfgericht. GELOOF heeft geen wonder nodig, erkent de feiten en maakt mensen Godgericht. In geestelijke duisternis [...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, OnGELOOF


#39: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"[...]n regelen en bedriegen, maar God wil voor ons zorgen. Dit betekent niet at we moeten afwachten, maar we mogen doen wat we kunnen. Bezorgdheid is kleinGELOOF. God is bij ons zelfs in de grootste storm van ons leven. Onze Hemelse Vader weet wat wij nodig hebben. In alles zijn wij afhankelijk van Hem. We mogen dat voortdurend door gebed bij Hem bekend[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, GELOOF


#40: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]negen maanden zwijgen en na de geboorte van zijn zoon, sprak Zacharia niet over zijn zoon, maar over God, Zijn daden en Zijn verlossing. In een dorre GELOOFsperiode mogen we ons richten op de Here. De verlossing van Israel was al lang van tevoren beloofd. Zoals God Israel, het volk had bevrijd uit Egypte, zo zal God Zijn volk opnieuw verlossen (me[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#41: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]ht stap voor stap en niet de gehele opdracht in een keer. Vervolgens leerde God Samuel naar het hart te kijken in plaats van het uiterlijk. God zocht GELOOF in het hart van de zonen van Isai. David was anders. Hij werd niet uigenodigd, maar hij werd wel gezalfd. Saul werd gezalfd uit een kruik (broos, tijdelijk), maar David gezalfd uit een hoorn (e[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#42: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"[...]s leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het GELOOF van Christus in ons heeft ons gered. Zoals de Israelieten werden gered door een blik op de koperen slang zijn wij gered door het GELOOF in de gekruisigde Christus. Het denken van deze wereld en[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#43: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"[...]diking is pas goed als wij gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Het Woord van God is niet alleen kennis, maar ook de beleving van de werkelijkheid van het GELOOF. Ons gevoel verandert voortdurend en kan niet de basis zijn van onze beleving van Gods Woord. Beleven is lezen, geloven en doen. Ons leven met God bestaat uit lezen en bidden. Alle dingen zijn[...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#44: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]van God niet. We worden opgeroepen om ons niet te laten meeslepen door allerlei wind van leer, maar ons te laten leiden door Gods Woord. Laten we ons GELOOF opbouwen door het Woord van God, het gebed en de Heilige Geest. De Here Jezus Christus kan ons voor struikelen behoeden. Hij komt! [...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#45: "Vrijheid en vrij zijn"

Door broeder W. Evers op 28 april 2013.
Trefwoorden: Vrijheid, GELOOF, Woord van God


#46: "Geloofsgehoorzaamheid"

Door broeder M. Ezinga op 14 april 2013.
Trefwoorden: GELOOF, Besnijdenis, Doop


#47: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]ots was een beeld van Christus en Hij is eenmaal geslagen voor onze zonden. Er is geen tweede keer nodig. God gaf ons water uit de rost ondanks het onGELOOF van Mozes. Op basis van de belofte aan Abraham (wat betreft het beloofde land) en niet op basis van de van de wet (Mozes moest eerst sterven) kon Israel het beloofde land binnengaan. De wet i[...]"
Trefwoorden: GELOOF, Belofte, Mozes


#48: "Jezus Christus: fundament en schuilplaats"

Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012.

"[...]st is een slechte raadgever (Spreuken 29:25). Het maakt ons kortzichtig en doet ons vluchten, maar we mogen schuilen bij God! De grondslagen van het GELOOF worden op dit moment sterk aangevallen. We kunnen vluchten, maar we mogen schuilen bij de Heere. Kan ons fundament vernietigd worden? De Here Jezus heeft alle aanvallen van de satan weerstaan! [...]"
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament


#49: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...]deloze discussies (over geslachtsregisters). Het einddoel van de vermaning is de liefde. We moeten leren ons aan te passen aan Gods Woord. God vraagt GELOOF. God vraagt ons niet alles te begrijpen. De liefde komt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd GELOOF. Een rein hart staat voor een zuiver leven. Het bloed van de Here Jezus Chri[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#50: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]alles wat niet deugt moet uit ons leven verwijderd worden. Het gaat alleen om Gods eer, en niet om onze eer. God zorgt voor ons. We mogen wandelen in GELOOF. De Here Jezus Christus zal komen en ons als een boeket bloemen brengen bij Zijn Vader. [...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#51: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...]van Gods Geest gegeven, maar in de eindvervulling zal Gods Geest gegeven worden aan Israel. Dan zal God ook met vuur dopen. Toen wij (heidenen) tot GELOOF kwamen, hebben wij ook de Heilige Geest ontvangen. Door de Heilige Geest komen de Vader en de Zoon in ons wonen. Door de Heilige Geest kunnen wij een rein leven leiden, kunnen we geloven zoals [...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#52: "Kinderzegen in de Gemeente!"

Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012.

"[...]n mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden zullen afhaken. Daarvoor is het echter wel nodig dat we in GELOOF gebruik zullen maken van alles wat God daartoe heeft gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond


#53: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...] We mogen naar Israel kijken om te weten hoe het leven met Christus niet is. Zij hebben nog steeds niet hun Messias aanvaard. Ondanks alle wonderen GELOOFden de Israelieten niet. Zij zullen naar het Woord van God, de stem van de Herder gaan luisteren. Wij behoren ook de stem van onze Herder te herkennen en te luisteren naar Hem. Laten we vertrouw[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#54: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]et op Hem, wel.

Tot slot: Neem het advies over en zeg:
o Mij geschiede naar Uw Woord
o Ik wil leven met Uw Woord
o Ik GELOOF U op Uw Woord.

Hij is de enige weg ten leven en niets kan mij scheiden van Zijn Liefde. [...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#55: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...] zo weinig wat we hebben ontvangen. Daarom bad Paulus dat wij vervuld worden met Gods Geest. Wij behoren steeds verder te groeien in de kennis en het GELOOF van de Here Jezus Christus. De groei wordt zichtbaar door de liefde voor elkaar. Het GELOOF gaat om het kennen van de Here Jezus Christus. Wij weten niet wat wij ontvangen hebben tenzij Gods [...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#56: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]der liefde, Johannes). God heeft zijn Zoon gezonden als verzoening van onze zonden. Johannes richtte zich op kinderen, jongelingen en vaders in het GELOOF. Als we wederom geboren worden, dan zijn we kinderen in het GELOOF. Dan weten we dat onze zonden zijn vergeven en we weten dat God onze Vader is. We zijn geborgen bij de Vader door genade ( n[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#57: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"De Here leidt de weg van Jozef en zijn gezin en de weg van de drie wijzen ( Jesaja 60:3,6). De drie wijzen gingen op een aanwijzing van God en in het GELOOF op zoek naar de Here Jezus Christus om Hem te aanbidden. De ster vertelde de positie van het Kind: de Koning der Joden en de positie van de verblijfplaats van het Kind: in Israel. Zij hadden de[...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden


#58: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"Het voorwerp van ons GELOOF maakt het verschil. De rechtvaardige zal uit GELOOF leven (in Rom. 1 ligt de nadruk op GELOOF, in Gal. 3 ligt de nadruk op de rechtvaardige en in Hebr. 10 ligt de nadruk op leven). In Hebr. 11 staat een definitie, een uitleg, de waarde, voorbeelden en een conclusie van het GELOOF. 1) GELOOF is geheel Gods Woord aannemen [...]"
Trefwoorden: GELOOF, Rechtvaardig, Uit GELOOF leven


#59: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"[...] een opwekking, de opdracht om op het heetst van de dag naar een eenzame weg te gaan. Filippus gehoorzaamde zonder vragen. De kamerling gehoorzaamde, GELOOFde het Woord en liet zich dopen. Annanias kreeg de opdracht van God om naar Saulus, die de gemeente van God vervolgde, te gaan om hem weer ziende te maken. Annanias gehoorzaamde Gods Woord. Saul[...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


#60: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...] om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit GELOOF leven. Wij zijn vreemdelingen, maar ook uitverkorenen van God. God heeft ons apart gezet (geheiligd) om naar Gods beeld te leven en te leven onder het (vergoten) bloed van de Here Jezus. Zonder[...]"
Trefwoorden: Hoop


#61: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"[...]nks dat koning Nebukadnezar groot sprak over God, verootmoedigde de koning zich niet voor God. Ook Petrus ontkende de Here Jezus te kennen, toen zijn GELOOF op de proef werd gesteld. Wat gebeurt er met ons GELOOF als ons GELOOF op de proef wordt gesteld? We moeten op onze hoeden zijn voor de gouden beelden van deze tijd. De drie vrienden van Daniel[...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#62: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"Inleiding op de preek: Waarom is de Here Jezus nu eigenlijk gestorven en opgestaan? Wanneer je deze vraag stelt in een samenkomst en je zou alle goede antwoorden opschrijven op een bord, dan is dat bord gauw vol. Ik heb het al vaak geprobeerd: Hij heeft onze straf gedragen, we hebben vergeving gekregen, we zijn erdoor verzoend met God, Gods liefde [...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, GELOOF


#63: "Jezus Christus is soeverein over alles"

Door broeder J. Brouwer op 20 februari 2011.
Trefwoorden: Schepping, Soevereiniteit van God, GELOOF


#64: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...]al lachen) werd geboren toen Sarai al 90 jaar oud was. In verwondering voor wat God ging doen, heeft Abraham gelachen, maar Sarai heeft gelachen in onGELOOF, want zij keek op haar zelf. God heeft gedaan wat Hij beloofd had. We mogen ons vertrouwen op Hem stellen. We zullen nooit teleurgesteld worden in Hem. Isaac is een beeld van de Here Jezus: H[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, GELOOF


#65: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]erlost van ons 'eigen ik' en ons aards lichaam. In het Vaderhuis ligt veel meer klaar dan een gouden medaille. Is ons voornemen te volharden in het GELOOF?[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#66: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"[...]t op de dood, maar ontvangen genade. We kunnen niet door onze gebeden, Bijbelstudies ons behoud verdienen, maar alleen door genade. Alleen door het GELOOF hebben we toegang tot Gods genade en niet door onze ouders of opvoeding, niet door onze eigen wil en niet door de wil van andere mensen. Alleen Christus is de weg tot behoud. Buiten de Here J[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, GELOOF


#67: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...]. Wij zijn erfgenamen van het eeuwig leven. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen rechtvaardiging door GELOOF. We hebben vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet alleen de afwezigheid van oorlog. Wij hebben de toegang gekregen (heden) tot God. We mogen roemen in de hoop (toekomst). We mogen oo[...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#68: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"De vorige keer sprak broeder Groot over GELOOFsverdieping aan de hand van de geschiedenis waarin Jozef werd verkocht door zijn broers. Deze keer sprak hij over GELOOFsstrijd. In de Bijbel worden 3000 personen genoemd. Van ongeveer 100 mensen weten wij hun begin en hun einde van het leven. Van meer dan 50 personen lezen we dat het einde van hun leve[...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


#69: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]s Zelf. Voor de komst van de Here Jezus moest de mens gered worden door de werken van de wet. Na de komst van Here Jezus wordt de mens gered door het GELOOF. Het doel van het nieuwe verbond is dat de Jood en de heiden de veelkleurige wijsheid van Christus laten zien aan de overheden in de hemelse gewesten. Dit begint in je hart: de oude mens aflegg[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#70: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]het leven van Mozes speelden drie vrouwen een belangrijke rol; zijn moeder (liefde), zijn zus (liefde) en de dochter van Farao (medelijden). Door het GELOOF heeft zijn moeder Mozes verborgen, met gevaar voor het hele gezin. Uiteindelijk moest Mozes in zijn 'arkje' in de Nijl worden gezet. God leidde de situatie. Hij zorgde voor Mozes, zoals God Noa[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, GELOOF


#71: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"[...]ikelen leren te leven in Hem. We hebben de zonden wel losgelaten, maar kunnen nog steeds fouten maken in ons leven. Wij zijn gerechtvaardigd door ons GELOOF. Hij ziet onze gezindheid. [...]"
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging


#72: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"Wij hebben verlichte ogen van het hart gekregen om God te leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het GELOOF is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons GELOOF is gebaseerd op wijsheid van [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#73: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"[...]erkennen dat onze zonden scheiding hebben gemaakt tussen God en ons. Wij geloven dat God in ons is komen wonen. Wij worden heilig gemaakt als wij tot GELOOF komen in de Here Jezus Christus. Wij zijn heilig en worden tegelijkertijd heilig gemaakt door Christus. Wij zijn nog niet klaar voor gebruik. Het enige wat we kunnen doen is ons beschikbaar ste[...]"
Trefwoorden: Heilig, Zonden


#74: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...]ieten werden door God beproeft om Hem oprecht te dienen. God wil ons beproeven omdat wij alles van Hem verwachten. Door beproeving groeien wij in het GELOOF. God gaf onderwijs aan Mozes over hout als Mozes tot God bad. God wees op het middel tot genezing, wat allang aanwezig was. God geeft oplossingen. God wees op een hout, op het kruis. De Here Je[...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#75: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]erd de wet aan Israel gegeven. Er kwamen toen 3000 Israelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot GELOOF; leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de werking en de gave van de Heilige Geest. [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#76: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"[...]in. God riep Abraham. Abraham werd de vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van hoop. Hij hield vast aan Gods beloften zonder te zien. GELOOF en hoop zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts een persoon. Door Abram wilde God alle families van de aarde zegenen. God leerde Abram volkomen op Hem te vertrou[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#77: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...] laat een goede God lijden toe in zijn schepping? Het lijden past niet in onze cultuur. Onze cultuur kan alles oplossen. De basis van het christelijk GELOOF beperkt zich teveel tot positief denken. Er worden geen keuzes meer gemaakt. God verhoort elk gebed met een positief antwoord. God is een God van wonderen, maar wij moeten keuzes maken op basis[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#78: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]zarus werd opgewekt uit de doden, maar hij was nog gebonden. Andere mensen moesten hem helpen om zijn banden af te wikkelen. Zo kunnen wij tot levend GELOOF zijn gekomen, maar we zijn nog verblind en hebben andere mensen nodig om onze banden af te wikkelen. Na Pasen is de dood overwonnen. Petrus hoefde niet te sterven na Pasen. Hij werd bevrijd. [...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#79: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]n niet naar mooie, juiste woorden te zoeken, we mogen bidden met onze eigen woorden. Het begrip 'Onze Vader' was nieuw voor de discipelen. Door het GELOOF hebben we een gemeenschappelijke, hemelse Vader. Wij mogen door genade "Abba" zeggen, dat wil zeggen dat we door genade een volwassen relatie hebben met God. God is onveranderd. Hij is Heilig. [...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#80: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...] plaats een hulp in benauwdheden, maar ook een hulp uit benauwdheden. We mogen weten dat de Here Jezus onze Verlosser is. Hij is de Voleinder van ons GELOOF. [...]"
Trefwoorden: Verlosser


#81: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]Gods Zoon zijn wij. Wij worden aangespoord om te volharden. Wij moeten vasthouden aan wat ons geleerd is. Hij geeft ons elke dag nieuwe kracht door GELOOF en door de omgang met Christus. God vervult al Zijn beloftes. We mogen vrijmoedig staan op Zijn beloften. [...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


#82: "Welkom in de hemel voor wie gelooft"

Door broeder D. Steenhuis op 9 november 2009.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Vervolging, GELOOF


#83: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"[...]at wij een nieuw lichaam ontvangen als de Here Jezus ons zal halen om ons bij de Vader te brengen. De Here zag de mensen in Samaria. Zij kwamen tot GELOOF door het evangelie van Christus. De Here zag ook Filippus. Hij gehoorzaamde aan Gods opdracht. De Here zag de kamerling. Hij zocht God (in zijn verdriet). God antwoordde hem door Zijn Woord (Je[...]"
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap


#84: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...]elf verlangen wij niet naar God. De Heilige Geest bewerkt in ons hart een verlangen naar God. De Heilige Geest overtuigt ons van onze verlossing, ons GELOOF mag rusten op het GELOOF van Christus. Als we doen wat God zegt mogen we rusten, vertrouwen in Hem. Als we nadenken over het werk van de Heilige Geest dan willen we Hem aanbidden, maar in de [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 84 preken gevonden over: 'Geloof'.