#1: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]zien en wij mogen Hem nu zien. De Here Jezus Christus is in deze wereld gekomen, in Bethlehem. Hij is onze Getuige. De Here Jezus Christus is de EerstGEBORENe. De eerstGEBORENen krijgen een dubbel deel. Wij worden ook eerstGEBORENen genoemd. De Here Jezus Christus is de EerstGEBORENe van de doden en van de levenden. De Here Jezus Christus is nu de [...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#2: "Wedergeboren tot een levende hoop"

Door broeder J. Nugter op 25 juni 2017.
Trefwoorden: Hoop, Beproeving, Volharding


#3: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"[...] bewust de zonden op. Een ezel mag niet geofferd worden aan God. Een mens is van nature onrein. Een mens kan zichzelf niet als offer geven. Elk eerstGEBOREN ezel moest worden vrijgekocht door een lam; net als een eerstGEBOREN zoon. Het Lam van God is onze plaats (in plaats van ezels) gestorven. We kunnen kiezen: sterven of vrijgekocht worden door [...]"
Trefwoorden: Ezel, God dienen, EerstGEBOREN


#4: "Jezus kwam voor Israel en de volken"

Door broeder F. ter Velde op 21 december 2014.
Trefwoorden: Herders, GEBOREN, Messias


#5: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...]rken van de wet, maar Christus is een vloek voor ons geworden, omdat wij niet zouden sterven, maar eeuwig leven hebben in Hem. Alleen als wij opnieuw GEBOREN worden, worden wij behouden en krijgt het leven zin. Om geestelijk in leven te blijven, moeten wij de Bijbel lezen en bidden, maar als wij gerechtigheid verwachten van Bijbel lezen en bidden, [...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#6: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]jk), maar David gezalfd uit een hoorn (eeuwig, overvloed). David was een beeld van de Here Jezus Christus en Samuel een beeld van Johannes de Doper: GEBOREN uit een onvruchtbare moeder, uit een priesterlijke familie en als voorbereider van het koninkrijk. David was de achtste zoon (een nieuw begin). Bij de Here Jezus Christus, de Zoon, begint er [...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#7: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"[...] gekruisigde Christus. Het denken van deze wereld en onze eigen inzichten maken het geloof steeds moeilijker. Door de Heilige Geest worden we wederom GEBOREN. De Heilige Geest is onze garantie van ons heil, de hemelse heerlijkheid. We worden opgeroepen om te breken met deze wereld, met de zonden. We worden opgeroepen om ons volkomen te onderwerpen[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#8: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]zus Christus. Toen Hij Zijn bloed gaf, beefde de aarde en scheurde het voorhangsel. Wij zijn geen zondaars, omdat we gezondigd hebben, maar omdat we GEBOREN zijn uit zondaars. De Here Jezus Christus had een aardse moeder, maar geen aardse vader. Een baby krijgt het bloed niet van de moeder, maar van de vader. Er komt pas leven na de bevruchting [...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#9: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...]e stierf de levende relatie met God. Na de zondeval werd de vrouw Eva genoemd: moeder van alle levenden. Wij hebben in Adam allen gezondigd. Wij zijn GEBOREN buiten de relatie met God. Met de hulp van God kregen Adam en Eva een zoon; Kain. God geeft beloftes en houdt Zich daaraan. God zorgde bij Abraham en Sarai opnieuw voor een zoon. Ondanks dat[...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#10: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"[...] hoop door de opstanding van Jezus Christus. De Here Jezus Christus is Overwinnaar over de dood. Hij is in alles de eerste geworden. Hij is de EerstGEBORENe uit de dood. Hij is de Eerste met een nieuw lichaam. Wij zullen ook het nieuwe leven en een nieuw lichaam ontvangen (nu hebben we er al deel aan) en elkaar zien in alle volmaaktheid, volled[...]"
Trefwoorden: EerstGEBORENe, Opgewekt uit de dood, Pasen


#11: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]kent vruchtbaarheid, zegen, voorspoed. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus. Jithream: voornaamste onder het volk. De eerstGEBORENe is de voornaamste. De Here Jezus is de EerstGEBORENe, Hij is de Voornaamste van het volk Israel, de gemeente en de schepping. [...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#12: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]Heere naar de overkant. Nadat ze zich in de handen van de Heere over hadden gegeven, sloot Hij de deur achter hen voor de vijand. Als bevrijden, wederGEBORENen gingen ze met Hem op weg.... . door de woestijn van het leven. Maar nu samen met Hem die Israel en ons een nieuw leven heeft gegeven. Ieder moet Hem wel aanvaarden als Heere in je leven. Isr[...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#13: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"[...]ngen naar God in plaats van te leven volgens de regels, uit gewoonte. De Here Jezus Christus dwingt ons tot een keuze. Langzamerhand leerde de blindGEBORENe Christus kennen. De Here Jezus zag een mens. De discipelen zagen een theologisch vraagstuk. Maar God moet openbaar worden in het leven van een mens. God wil ons laten ervaren dat Hij goed is.[...]"
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven


#14: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]d heeft zijn Zoon gezonden als verzoening van onze zonden. Johannes richtte zich op kinderen, jongelingen en vaders in het geloof. Als we wederom GEBOREN worden, dan zijn we kinderen in het geloof. Dan weten we dat onze zonden zijn vergeven en we weten dat God onze Vader is. We zijn geborgen bij de Vader door genade ( niet op basis van prestati[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#15: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]. De Here Jezus Christus wilde graag dat Nicodemus een nieuw begin ging maken. Zijn kennis en zijn positie en zijn daden konden hem niet redden. WederGEBOREN is letterlijk 'van boven GEBOREN' of 'uit God GEBOREN'. Van boven of vanaf het begin zoals het voorhangsel scheurde van boven naar beneden, waardoor de toegang tot Gods troon open lag. Wij heb[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#16: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...] leven en te leven onder het (vergoten) bloed van de Here Jezus. Zonder Christus is het leven zinloos, maar wij hebben hoop gekregen doordat wij wederGEBOREN zijn. Wij hebben het evangelie gehoord en geloofd en hebben de Heilige Geest ontvangen. Wij zijn wederGEBOREN om met Christus in de hemel te leven. Wij hebben hoop, maar er is ook strijd in on[...]"
Trefwoorden: Hoop


#17: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"Isaac (hij lacht of hij zal lachen) werd GEBOREN toen Sarai al 90 jaar oud was. In verwondering voor wat God ging doen, heeft Abraham gelachen, maar Sarai heeft gelachen in ongeloof, want zij keek op haar zelf. God heeft gedaan wat Hij beloofd had. We mogen ons vertrouwen op Hem stellen. We zullen nooit teleurgesteld worden in Hem. Isaac is een b[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#18: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"Door de Geest van God worden wij opnieuw GEBOREN. Als wij opnieuw GEBOREN zijn, mogen wij wandelen in de Geest en vrucht dragen. Hoe wandelen wij nu op deze koninklijke weg? De basis van ons leven is het nauwkeurig volgen van Christus. We zijn wijs als wij doen wat God van ons vraagt in ons leven. Het leven met Christus wordt steeds moeilijker. We [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water


#19: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"We moeten opnieuw GEBOREN worden om tot God te komen. Als wij GEBOREN zijn dan leren wij lopen, wandelen door de Geest (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De Heilige Geest zal de Here Jezus verheerlijken. Wandelen door de Geest gebeurt in rust, het betekent een keuze om te staan, het betekent vooruit gaan, het betekent dingen achterlaten,[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid


#20: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"Iedereen moet twee keer GEBOREN worden zoals een kip; allereerst als ei en vervolgens als kuiken. Van nature verlangt niemand om voor de tweede keer GEBOREN te worden. De tweede geboorte is het werk van God, er is niets van ons bij. We moeten opnieuw GEBOREN worden anders blijft Gods toorn op ons. Zijn wij opnieuw GEBOREN? Er is meer nodig dan ond[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 20 preken gevonden over: 'Geboren'.