#1: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]ing die ons bemoedigen: het uiterlijk vervalt, maar het innerlijk (de Geest van God) wordt elke dag vernieuwd. De innerlijke mens wordt gevormd door GEBED en het Woord van God. Wij ervaren nu de lichte last van een ogenblik, maar we verwachten een eeuwig gewicht van heerlijkheid. We zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare wat eeuwig is[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#2: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]pelen, maar de Here Jezus Christus bad in de hof van Gethsemane dat niet Zijn wil, maar Gods wil geschiede. Ja?zanja: de Heere hoort. God hoort onze GEBEDen. We mogen al onze zorgen bij de Heere brengen. Jeremia: die de Heere heeft aangesteld. God heeft Zijn Zoon aangesteld om deze wereld te oordelen. Wij vallen echter niet onder het oordeel door [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#3: "De ziekte en genezing van Hizkia"

Door broeder P. van der Lugt op 16 juli 2017.
Trefwoorden: Koning, GEBED, Juda


#4: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]s en priesters hebben de taak om het volk voor te gaan naar God en het Woord van God naar het volk te brengen. We mogen de mensen in onze omgeving in GEBED brengen bij onze God. We mogen ook God bekend maken bij de mensen. Biddend met en voor de mensen om ons heen kunnen we getuigen van het karakter van God. We mogen leven als priesters met een le[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#5: "Gebed om genade"

Door broeder P. van der Lugt op 24 juli 2016.
Trefwoorden: Onze Vader, Toekomst, Arend


#6: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"In de psalm gaat het over God, David en de vijand. De psalm begint met 'hoelang nog '. Hoelang nog moet de nood en de terreur doorgaan? Maar ook hoelang duurt het voordat de Here Jezus Christus zal terugkeren? De nood van de vluchtelingen brengt hen naar ons toe; wat ons de mogelijkheid geeft hen het evangelie te vertellen. God vergeet ons niet. H[...]"
Trefwoorden: Nood, GEBED, Geloof


#7: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"We hebben de Geest van wijsheid nodig om God te kennen en onderscheid te maken. Het hele Woord is voor ons maar niet het hele Woord gaat over ons. De brief aan de Efezi?rs gaat over de gemeente. God heeft een apart plan met de gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft k[...]"
Trefwoorden: GEBEDen, Gods Geest, Vervuld


#8: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]iezen om de andere kant op tekijken om haar eigen leven te sparen, maar ze zette haar leven op het spel nadat ze hadopgeroepen tot vasten en GEBED. En Esther vond genade in de ogen van de koning. Wijontvangen genade als we God opzoeken in Zijn heiligdom. Gods toorn over de zonden is weggegaan toen de Here Jezus aan het kruis is ges[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#9: "Hart voor Israel"

Door broeder A. Haverkamp op 27 juli 2014.
Trefwoorden: Israel, GEBED, Zegen


#10: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]eheimenis wat betreft de gemeente geopenbaard. Als wij meer willen weten over de gemeente, dan zullen we de brieven van Paulus moeten bestuderen. Het GEBED van Paulus in de brief aan de Efezi?rs gaat over de inwendige mens, dus niet over uiterlijke tekenen. Het gaat om het werk van God door Zijn Geest in de mens, zodat de mens een bron wordt waarui[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#11: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]et al het leven (Jezus Christus). Israel had Gods goedheid verworpen (Hosea 8:1-3), soevereiniteit (:4), aanbidding (:5-7), almacht (:8-10) en Gods GEBEDen (:11-14). Gods karakter is goed. De duivel stelt dit ter discussie. Israel handelde zonder God erin te betrekken. Alleen aan Israel was de kennis van de ware God toevertrouwd. Kennis was niet [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#12: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]s is onze zaligheid. Hij beschermd onze gedachten door ons te richten op de Zaligmaker. Het zwaard des Geestes is het Woord van God. Tenslotte is het GEBED een onderdeel van de geestelijke strijd. Christus is onze Pleitbezorger, maar we behoren ook te bidden voor elkaar.[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#13: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"[...]n de grootste storm van ons leven. Onze Hemelse Vader weet wat wij nodig hebben. In alles zijn wij afhankelijk van Hem. We mogen dat voortdurend door GEBED bij Hem bekend maken. God wil ons bewaren voor gedachten van bezorgdheid. Hij heeft het beloofd en zal het ook doen. [...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#14: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]erd lichaam zal worden afgelegd als we opgenomen worden in het Vaderhuis. David bad niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn volk; Israel. Zijn GEBED stemt overeen met de profetie in Ezechiel 36. Verder bad David God om Zijn Geest niet weg te nemen. We mogen weten dat we Gods Geest hebben ontvangen en dat Hij ons niet meer zal verlaten. Als I[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#15: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]et te laten meeslepen door allerlei wind van leer, maar ons te laten leiden door Gods Woord. Laten we ons geloof opbouwen door het Woord van God, het GEBED en de Heilige Geest. De Here Jezus Christus kan ons voor struikelen behoeden. Hij komt! [...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#16: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"[...]n onszelf. Alleen in Christus kunnen we vrucht dragen. We blijven in Hem door ons te voeden met het Woord van God. We blijven in Hem door voortdurend GEBED, door een omgang met God, door ons hart open te leggen voor God. We blijven in Hem door gemeenschap met gelovigen. We blijven in Hem door Hem te vertrouwen, ook als Hij snoeit in ons leven.[...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


#17: "Bidden en waken in Gethsemane"

Door broeder O. Lohuis op 24 maart 2013.
Trefwoorden: Gethsemane, GEBED, Waken


#18: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"[...] in contrast met God, de rechtvaardige Rechter. Is God voor ons een rechtvaardige Rechter (in onze teleurstellingen)? Hij doet ons recht! God wil elk GEBED wat Hem verheerlijkt verhoren. God wacht soms lang met het verhoren van ons GEBED; dat staat in contrast met God Die snel ons GEBED verhoort. De bijbel geeft verschillende voorbeelden van mens[...]"
Trefwoorden: GEBED, Verhoring


#19: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...]e blijven wandelen. Vermanen is iemand corrigeren of iemand bemoedigen. We staan niet open voor correctie. Voordat we elkaar corrigeren, moeten we in GEBED gaan. Paulus vraagt Timote?s anderen te bevelen te stoppen om het evangelie te bedekken met de wet of met eindeloze discussies (over geslachtsregisters). Het einddoel van de vermaning is de li[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#20: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"[...]token van de tabernakel. Toch stelde hij zijn vertrouwen op de Here, zijn God. Als wij bidden, dan mogen we ook uitzien hoe God zal reageren op ons GEBED. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar vervolgens vergeten we vaak wat we hebben GEBEDen. De gemeente is de plaats waar we Gods heerlijkheid kunnen zien (ondanks de beperkingen van broe[...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#21: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]s vlak voor zijn lijden met de woorden: "houdt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen". Tenslotte bidt de Here Jezus Christus het Hogepriesterlijk GEBED. De Here Jezus is verheerlijkt opdat zijn Vader verheerlijkt wordt. Wij vragen om een zegen en wij ontvangen een zegen omdat anderen God verheerlijken. Wij zijn horizontaal onderweg naar Geths[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#22: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]op te geven voor een leven onder de leiding van de Here Jezus Christus. We mogen geestelijk groeien door te verlangen naar het zuivere Woord (en door GEBED). Het Woord 'smaakt' naar Christus. De gemeente bestaat uit priesters. Wij zijn geheiligd door de Geest, die in ons woont. De offers bestaan uit de vrucht van de Geest. Ons leven, ons lichaam vo[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#23: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...]achen om de ondergang van de volken, maar God zal ook lachen om het overblijfsel van Zijn volk, dat zich zal bekeren tot God. Isaac was een man van GEBED. Hij zocht God op. Hij bracht zijn problemen in GEBED tot God. We mogen voor elkaar, voor onze vrouw bidden. Isaac moest weg uit het land van de Filistijnen. Ook de Here Jezus moest verdwijnen[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#24: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"[...] en niet door enige eigen verdienste. Ons behoud heeft God alles gekost. Wij hadden recht op de dood, maar ontvangen genade. We kunnen niet door onze GEBEDen, Bijbelstudies ons behoud verdienen, maar alleen door genade. Alleen door het geloof hebben we toegang tot Gods genade en niet door onze ouders of opvoeding, niet door onze eigen wil en niet[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof


#25: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]s wij niet wandelen als goddelozen, zijn wij ook als bomen, die vrucht dragen. We mogen water tot ons nemen: het Woord van God. We mogen ademen: door GEBED. Door het Woord van God en GEBED zullen we vruchten dragen in ons leven. God wil vreugde geven in het lezen van Zijn Woord. [...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#26: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"[...] die Ik ben). Ook riep hij Hem aan als Elo?m (de almachtige God). Tenslotte riep Hij Hem aan als Adonai (de Heer). David herinnerde zich tijdens zijn GEBED wie God is. De Boze herinnert ons aan onze fouten en tekortkomingen, maar God wil graag vergeven. God is overvloedig in vergeving. De engelen blijven God toezingen zonder vermoeid te raken: zij [...]"
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God


#27: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]kan alles oplossen. De basis van het christelijk geloof beperkt zich teveel tot positief denken. Er worden geen keuzes meer gemaakt. God verhoort elk GEBED met een positief antwoord. God is een God van wonderen, maar wij moeten keuzes maken op basis van Gods Woord. God openbaart Zichzelf ook in het lijden. God openbaart onze oorsprong en ons doel i[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#28: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]worden be?nvloed door elkaar en laten de Heilige Geest niet de ruimte om over kerkmuren heen te kijken. We kennen het 'onze Vader', maar wat zegt dit GEBED in ons dagelijks leven? Het 'Onze Vader' staat tegenover huichelachtig GEBED. Is ons GEBED een verplicht onderdeel van ons leven of een onderdeel van onze relatie met God? Geloven we nog wat wij[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#29: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"De Here kijkt met aandacht naar alle individuele mensen op deze aarde. Hij kent al onze tranen. Ons verdriet mogen we in GEBED brengen bij God. Hij wil ons antwoorden door Zijn Woord. Toen Arie stierf, heeft hij de dood niet gezien. Ook als wij sterven zullen wij de dood niet zien. Wij komen dan dicht bij het hart van God. Ons lichaam wordt dan g[...]"
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap


 

Gevonden:

Er zijn 29 preken gevonden over: 'Gebed'.