#1: "Blij en eensgezind leven voor de Heere"

Door broeder J. Nugter op 8 december 2019.
Trefwoorden: EVANGELIE, Blijdschap, Eensgezind


#2: "Een Samaritaanse vrouw ontmoet haar Messias"

Door broeder A. van den Berk op 14 oktober 2018.
Trefwoorden: Samaritaanse vrouw, Levend water, EVANGELIE


#3: "Vast staan in de vrijheid van het evangelie"

Door broeder N. (Niels) Wemmers op 4 maart 2018.
Trefwoorden: Vrijheid, Kruis, Christus


#4: "De vervulling van het koninkrijk"

Door broeder C. Stier op 13 december 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus EVANGELIE".
Trefwoorden: Gelijkenis, Strijd, Waakzaamheid


#5: "De verberging van het koninkrijk"

Door broeder T. Stier op 15 november 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus EVANGELIE".
Trefwoorden: Koninkrijk, Koning, Verborgen


#6: "De prediking van het koninkrijk"

Door broeder P. van der Lugt op 11 oktober 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus EVANGELIE".
Trefwoorden: Olijfberg, Gelukkig, Hemelen


#7: "De voorzegging van de komst van de Koning"

Door broeder D. van Wijck op 20 september 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus EVANGELIE".
Trefwoorden: Koning, Profetie


#8: "Het gedachtegoed van de toren van Babel"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2017.
Trefwoorden: WelvaartsEVANGELIE, Hemelburgers, Bijbels denken


#9: "Het Evangelie in het Evangelie"

Door broeder A. van den Berk op 13 maart 2016.
Trefwoorden: Wedergeboorte, Liefde, Heilige Geest


#10: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"[...] duurt het voordat de Here Jezus Christus zal terugkeren? De nood van de vluchtelingen brengt hen naar ons toe; wat ons de mogelijkheid geeft hen het EVANGELIE te vertellen. God vergeet ons niet. Hij heeft onze naam in Zijn had gegraveerd. Vervolgens gaat het protest in de psalm over in verootmoediging. David bad tot zijn God om verlichting van zi[...]"
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof


#11: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...] van een in de ogen van God is zeer groot. Filipus wordt geroepen uit de gezegende bediening in Samaria naar een eenzame weg midden op de dag om het EVANGELIE te brengen aan een persoon: de kamerling. God gebruikt bovennatuurlijke elementen: Filipus wordt geroepen door een engel. Filipus gehoorzaamde de boodschap van God. Vervolgens sprak de Gees[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#12: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]van de gemeente mee zou maken. Paulus leefde voor de Here Jezus Christus en wist daarom niet te kiezen tussen sterven en leven. Gemeenschap aan het EVANGELIE betekent dat wij geen consumenten, maar instrumenten van het EVANGELIE zijn. Paulus koos er voor om de brief te beginnen met dankzegging, omdat hij de gemeenteleden zag als nieuwe scheppin[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, EVANGELIE


#13: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"[...] van de gemeente om zich te ontfermen over de vreemdelingen. We kunnen dit vormgeven door BLESS: Bidden, Luisteren, Eten, Steunen en Spreken over het EVANGELIE. [...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#14: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...]ven die niet werden genezen. Tijdens de periode van Christus op aarde ontving Israel krachten van de toekomende eeuw, het duizendjarig vrederijk. Het EVANGELIE van het koninkrijk Gods maakt plaats voor het EVANGELIE van Gods genade. Petrus werd tot twee maal toe uit de gevangenis bevrijd, maar hij zou uiteindelijk eenmaal gedood, en niet bevrijd w[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#15: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"[...] mensen. De discipelen vingen 153 grote vissen. Destijds ging men uit van 153 vissoorten. De discipelen (vissers van mensen) kregen de opdracht het EVANGELIE te brengen aan alle mensen. De Here Jezus Christus zal voor de discipelen zorgen. De Here Jezus heeft Petrus, maar ook ons, nogmaals gevraagd: 'heeft u mij waarlijk lief?" Een drievoudige [...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde


#16: "Het Licht van de wereld"

Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014.

"De kerk is na Pinksteren enorm gegroeid door het doorgeven van het EVANGELIE en door het uitleven van het EVANGELIE (licht zijn in deze wereld). Wij zijn het licht van de wereld. Wij en ook de wereld ervaren dat niet altijd zo. Het is alleen door genade dat we het licht van de wereld zijn. De bron van het licht is Christus. Licht is een bron van [...]"
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis


#17: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...] schrift of passen wij de schrift aan ons denken aan? We kunnen situaties relativeren ten kosten van de Bijbelse waarheid. We kunnen bijvoorbeeld het EVANGELIE aantrekkelijker maken voor de wereld. Willen wij doen wat God van ons vraagt? Ondanks het falen van David, zocht hij een manier om God te dienen. Tijdens de tweede optocht ging het vervoer v[...]"
Trefwoorden: Optocht


#18: "Geen vermenging van wet en evangelie"

Door broeder T. Stier op 26 mei 2013.
Trefwoorden: Israel, Genade, Wet


#19: "Ons behoudenis in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012.

"Paulus voerde een strijd. Wij zijn tot het inzicht gekomen, dat in ons leven om Jezus Christus alleen gaat. Het gaat in eerste instantie niet om ons behoud, maar het gaat om Jezus Christus. God zei tegen Adam dat het niet goed was dat hij alleen was. Zo zei God tegen Zijn Zoon, de laatste Adam, dat het niet goed was dat Hij alleen was: God zoekt ee[...]"
Trefwoorden: EVANGELIE, Zekerheid, Jezus Christus


#20: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...] staan niet open voor correctie. Voordat we elkaar corrigeren, moeten we in gebed gaan. Paulus vraagt Timoteus anderen te bevelen te stoppen om het EVANGELIE te bedekken met de wet of met eindeloze discussies (over geslachtsregisters). Het einddoel van de vermaning is de liefde. We moeten leren ons aan te passen aan Gods Woord. God vraagt geloof.[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#21: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...]over het koninkrijk Gods. De vraag wanneer het koninkrijk Gods zal beginnen, was een logische vraag, maar eerst moest er een heilstijd aanbreken. Het EVANGELIE moest eerst over de hele aarde verteld worden. Door de Heilige Geest moest eerst de gemeente gevormd worden. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg als het Joodse volk zich [...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#22: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"In de lijdensweek had de Here Jezus Christus oog voor Zijn Vader en voor ons. In het Johannes EVANGELIE staat de relatie tussen de Here Jezus en Zijn Vader centraal. Het Johannes EVANGELIE besteedt verschillende hoofdstukken aan de reis van het laatste avondmaal naar de hof van Gethsemane. Deze hoofdstukken bereiden ons voor om Hem te volgen, totda[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#23: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]jn nakomelingen, wilde hij graag een huis voor God bouwen. Maar God bouwde een 'huis' voor David. Davids naam betekent 'de geliefde'. In het Mattheus EVANGELIE wordt drie keer 'de geliefde' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoon van David) wordt bedoeld: in 3:17, 12:18 en 17:5. De Here Jezus Christus was Zoon, maar werd Knecht van God om de wil van G[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#24: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"Het EVANGELIE is een blijde boodschap, maar het is voor mensen geen aantrekkelijke boodschap het EVANGELIE confronteert ons met onze zonden. Velen ergeren zich aan het EVANGELIE. Vlak voor het Pasen hadden de Joden hoge verwachtingen van de Here Jezus. Zij riepen Hosanna: verlossing, nu! De Grieken wilden de Here Jezus zien als genezer, wonderdoe[...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, EVANGELIE


#25: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]plaats gekomen voor Israel, maar door de verwerping van de Here Jezus als Koning is Zijn Koningschap voor bepaalde tijd uitgesteld. In plaats van het EVANGELIE van het koninkrijk Gods is het EVANGELIE van de genade tot ons gekomen De gemeente was altijd een geheimenis geweest. Paulus mocht de rijkdom van dit geheimenis bekend maken. We hebben een h[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#26: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...]christenen vreemdelingen zijn in hun omgeving. Veel christenen worden vervolgd of ondervinden tegenstand. God gebruikt gezondenen (apostelen) om Zijn EVANGELIE te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof leven. Wij zijn vreemdelingen, maar ook uitverkorene[...]"
Trefwoorden: Hoop


#27: "Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"

Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011.

"Download ook de uitgebreide samenvatting. Jack staat geruime tijd stil bij de positie die de Here Jezus in nam voor hij vanuit de hemel naar de aarde kwam en de positie die hij op aarde in nam (slaaf of dienstknecht) Door dat Christus zich heeft vernederd heeft God hem dan ook uitermate verhoogd. Jack gaat in op dit Bijbelse principe "[...]"
Trefwoorden: EVANGELIE, Christus


#28: "De rijke jongeling"

Door broeder J. Nugter op 20 maart 2011.
Trefwoorden: EVANGELIE, Radicaal, Jezus volgen


#29: "Het Evangelie"

Door broeder J. Nugter op 17 september 2010.
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: EVANGELIE


#30: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]nsen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het EVANGELIE, met de werking en de gave van de Heilige Geest. De discipelen begonnen bestaande talen te spreken. De Israelieten hadden het Woord ontvangen in hun eigen taal, maar God sprak nu door de dis[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#31: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"[...] lichaam ontvangen als de Here Jezus ons zal halen om ons bij de Vader te brengen. De Here zag de mensen in Samaria. Zij kwamen tot geloof door het EVANGELIE van Christus. De Here zag ook Filippus. Hij gehoorzaamde aan Gods opdracht. De Here zag de kamerling. Hij zocht God (in zijn verdriet). God antwoordde hem door Zijn Woord (Jesaja). Filippus [...]"
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap


 

Gevonden:

Er zijn 31 preken gevonden over: 'Evangelie'.