#1: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"[...]uit te roeien en om broeders te verliezen in de strijd. De Israelieten gingen de afgoden dienen. God strafte de Israelieten niet direct, maar zond de ENGELs des Heere (de Here Jezus Christus) om te waarschuwen. De situatie veranderde echter niet. De Israelieten bleven de afgoden dienen. De boodschap van de ENGEL des Heere was dat de Israelieten uit[...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#2: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]te in het eenvoudige. Stefanus gaf een getuigenis onder leiding van de Heilige Geest. Ondanks de omstandigheden en reacties straalde Stefanus als een ENGEL. Hij was in alle rust. In tijden van vervolging is het belangrijk dat wij het Woord van God kunnen herinneren. Ondanks de omstandigheden keek Stefanus op naar de hemel. Ons leven, onze 'tijden'[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#3: "Een God van mede-lijden"

Door broeder T. Stier op 4 september 2016.
Trefwoorden: Medelijden, ENGEL, Horeb


#4: "Mahanaim, 2 kampen"

Door broeder J. de Jongh op 17 januari 2016.
Trefwoorden: ENGELen, Jakob, Bescherming


#5: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]oefde niet bang te zijn voor de dood, voor God, etc. Maria krijgt vrucht in haar leven door/van de Heilige Geest. Maria geloofde de boodschap die de ENGEL haar bracht. Door genade en door het geloof in de Here Jezus kunnen we in gemeenschap met God leven. Zolang wij naar de wet kijken, worden we geconfronteerd met veroordeling. Als wij kijken na[...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#6: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...]midden op de dag om het evangelie te brengen aan een persoon: de kamerling. God gebruikt bovennatuurlijke elementen: Filipus wordt geroepen door een ENGEL. Filipus gehoorzaamde de boodschap van God. Vervolgens sprak de Geest van God tot Filipus. Staan wij nog open voor bovennatuurlijke elementen van God? Bij bovennatuurlijke elementen staan luiste[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#7: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"De eerste keer sprak een ENGEL tegen de discipelen (gelovigen) over 'deze Jezus'. De tweede keer sprak Petrus tegen de Israelieten ( ongelovigen) over 'deze Jezus'. We leven in een tijd waarin veel profetieen vervuld worden. We weten dat onze verlossing nabij is. De discipelen bleven naar de hemel staren bij de opname van de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#8: "God, de Almachtige"

Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014.

"[...]n handje te helpen (door listen). God heeft Zich geopenbaard aan Abraham, Izaak en Jakob als de Almachtige. Jakob dacht alleen te zijn, maar er waren ENGELen, die opklommen en ook weer terugkwamen bij Jakob. God, de Almachtige, verweet Jakob niet. Hij wilde Jakob vergeven. God beloofde altijd bij Jakob te zijn. (Luz: amandelboom.) God waakt over Z[...]"
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig


#9: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"[...]it niet altijd op de aarde. Johannes beschrijft God op Zijn troon. Hij komt woorden tekort. De Here Jezus Christus vinden we terug in de vier wezens (ENGELen). Hij is de Schepper van de hemel en aarde. Hij heeft ons zeer wonderbaar toebereid. We vinden veel aspecten van het oude testament terug in het boek Openbaring. [...]"
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God


#10: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]danks onze eigen besluiten in ons leven. Hagar kon zich vernederen omdat ze God ontmoet had en God met haar meeging. Hagar had een ontmoeting met de ENGEL van de Here (dat is de Here Jezus Christus). Hagar leerde Hem kennen als haar Herder. Christus wil ook in oog staan met iedereen om ons de waarheid te laten zien. God heeft ons lief. Er is verge[...]"
Trefwoorden: ENGEL des Heren, Hagar, Sarai


#11: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"Het was feest in Jeruzalem, maar in Bethesda lagen veel zieken met een kleine hoop op genezing als het water bewoog door een ENGEL. Bethesda betekent: huis van barmhartigheid maar er was veel onbarmhartigheid. De verlamde man wachtte al 38 jaar om als eerste in het water te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had de hulpeloze op het oog. In het [...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#12: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"De ENGELen hebben gezongen en zijn weer stil geworden. De herders zijn gekomen en zijn weer gegaan. Het lijkt of er niets veranderd is, maar wie heeft Hem gezocht en gevonden? Onze maag wordt gevuld met Kerst, maar ons hart blijft leeg. Alles lijkt nutteloos. Mensen proberen van het leven iets te maken, maar het leven gaat verder na de dood. Wij pr[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#13: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"[...]dens zijn gebed wie God is. De Boze herinnert ons aan onze fouten en tekortkomingen, maar God wil graag vergeven. God is overvloedig in vergeving. De ENGELen blijven God toezingen zonder vermoeid te raken: zij zien voortdurend andere aspecten van de grootheid van God en zijn steeds weer onder de indruk van Gods grootheid. We hebben het nodig om God[...]"
Trefwoorden: Vergeving, ENGELen, Grootheid van God


#14: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...] over alle dieren. Niet de mens is omhoog geklommen, totdat hij bijna goddelijk was, maar Christus heeft Zich vernederd. Hij is lager geworden dan de ENGELen. Uiteindelijk is Christus gekroond met heerlijkheid. Onze positie is in Christus. In die positie mogen we delen in Zijn heerlijkheid! Adam had oorspronkelijk de opdracht gekregen om over de sc[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#15: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]af te wikkelen. Na Pasen is de dood overwonnen. Petrus hoefde niet te sterven na Pasen. Hij werd bevrijd. Er was een gemeente die bad voor hem. Een ENGEL kwam tot Petrus, maar sprak hem wel aan op zijn wil; hij moest opstaan; hij moest bereid zijn om te gehoorzamen. God deed toen de rest. Wij kunnen ook gebonden zijn al zijn wij tot geloof geko[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#16: "Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010.

"[...] Wij zijn een schepsel van Hem en Hij heeft aan ons gedacht. Hij heeft ons bezocht in Zijn Zoon de Here Jezus. Hij was voor een korte tijd beneden de ENGELen gesteld. Hij heeft voor ons geleden. Hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Hij is nu koning, maar oefent Zijn koningschap niet uit. Als de Here Jezus zijn koningschap zal aanvaarden, da[...]"
Trefwoorden: Schepper, Koning


#17: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...] alles van ons leven aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig vertrouwen, dan hebben wij gemeenschap met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de ENGELen. Hij is meer dan Aaron, de hogepriester. Hij is meer dan Mozes, de profeet. Hij is de Apostel van onze belijdenis. Zijn getrouwheid is beproefd en volmaakt bevonden. Hij is onze volmaakte Prof[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


 

Gevonden:

Er zijn 17 preken gevonden over: 'Engel'.