Preken over: "Eeuwig"

"de Eeuwigheid, hoe?"
Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2024
Trefwoorden: Eeuwigheid, Eniggeborene, Eerstgeborene

"Het Woord van de Heere in een vergankelijke wereld"
Door broeder J. Nugter op 31 december 2023
Trefwoorden: Oud en nieuw, Vergankelijkheid, Woord van God

"[...]s uw bijbel. Het Woord van de Heere blijft tot in Eeuwigheid.[...]"

"Johannes over de Eeuwigheid"
Door broeder D. Steenhuis op 11 mei 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Eeuwigheid, Heilige Stad, Tranen

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]hte last van een ogenblik, maar we verwachten een Eeuwig gewicht van heerlijkheid. We zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare wat Eeuwig i[...]"

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]ons een plaats bereid in het vaderhuis. We zullen Eeuwig met Hem zijn in heerlijkheid. Na de opname zal de antichrist openbaar worden. Er breekt een p[...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]n dat er een opstanding zal plaats vinden, dat er Eeuwig leven klaar ligt voor ons. Ook nadat David had gezondigd door het volk Israel te laten telle[...]"

"Wie is het Woord?"
Door broeder J. Nugter op 25 december 2016
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord

"K = Koning der Koningen<br/> E = Eeuwige Rots<br/> R = Rechtvaardige Raadsman<br/> S = Soevereine Heer<br/> T = Trouwe Herder<br/>[...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]eeuw, het verlangen naar volmaaktheid gegeven. De Eeuwigheid is onbeperkt, volmaakt en vol van vrede. Christus is van Eeuwigheid. Hij zal ons leiden. [...]"

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...]gt dat wij met Hem zullen zijn bij de Vader en de Eeuwige Geest. Het gaat alleen om het kruis, het Lam dat net geslacht is. Het kruis laat zien wie de[...]"

"Wie in Mij gelooft heeft eeuwig Leven!"
Door broeder C. van Aalsburg op 20 maart 2016
Trefwoorden: Eeuwig leven

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]hristus mogen leven en we zullen met Hem leven in Eeuwigheid. God heeft het wereldgebeuren in Zijn handen. De Here Jezus Christus heeft ons verlost va[...]"

"De Trooster"
Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest

"[...]ere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in den Eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"

"Het scheppende, verlossende en eeuwige Woord"
Door broeder S. van Groningen op 1 februari 2015
Trefwoorden: Woord van God, Schepping, Verlossing

"Waar jagen wij naar?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 november 2014
Trefwoorden: Rijkdom, Leven, Eeuwig leven

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]el, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn Eeuwig leven ervoor over om Israel te redden! Daarin is hij een beeld van Christus. Hoever gaat onze[...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]r het lijden geschreven in het perspectief van de Eeuwige heerlijkheid. De Here Jezus Christus wil Zijn heerlijkheid in ons openbaren; dan zijn wij ni[...]"

"En dan woont God bij de mensen"
Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2014
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Tabernakel, Acaciaboom, Eeuwigheid

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"[...]mel naar de aarde kijken. We zijn het zicht op de Eeuwigheidsdingen zoals de toekomst van Israel kwijt. Daarom moeten wij opklimmen naar de hemel. Joh[...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...]ons. En Gods Woord houdt zeker stand, want God is Eeuwig. Zoals God voorzegt had door Jesaja, zo is het gebeurd. Juda is weggevoerd en na 70 jaar is e[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]id wijst op de Messias. De hoorn wijst op kracht, Eeuwigheid (Saul werd gezalfd uit een kruik; een kruik wijst op broos, tijdelijk). God is Zijn volk [...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]nbaar. Het gaat er nu al om dat we bereid zijn om Eeuwig bij Hem te leven. [...]"

"Wat is liefde"
Door broeder J. Spijkstra op 10 november 2013
Trefwoorden: Liefde, Waarheid, Eeuwig

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"Wij zijn allen sterfelijk, maar we leven alsof we Eeuwig leven op deze aarde hebben. Het leven op deze aarde bestaat uit een cirkel van zinloze gebeur[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]m zou de Here Jezus Christus voortkomen, die voor Eeuwig Koning zal zijn. Saul was koning, omdat het volk wilde zijn als alle andere volken en God lui[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]el genezen. Hij heeft onze zonden vergeven en ons Eeuwig leven gegeven. [...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]het dagelijkse leven, maar we hebben allemaal een Eeuwige hemelse verwachting. Zonder die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemels[...]"

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"[...] is onze Geneesheer. Hij heeft ons verlost van de Eeuwige dood. Hij kroont ons met goedheid en barmhartigheid. Laten we ons daarmee kronen? God wil on[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]t in ons lichaam, dan is er geen leven. We hebben Eeuwig leven door het kostbare bloed van Jezus Christus. Toen Hij Zijn bloed gaf, beefde de aarde en[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]s van prestaties). Het Vaderschap van God is voor Eeuwig. Als ons geloof gaat groeien, dan worden we jongelingen in het geloof. Als jongelingen in h[...]"

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...]jk bij Zijn volk Israel en bij Zijn gemeente voor Eeuwig wonen. [...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...] God, de Heilige Geest, kunnen wij niets doen wat Eeuwigheidswaarde heeft. Wij zijn Gods gezalfden en Christus is de Gezalfde. Hij is Priester en Koni[...]"

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...] tussen jood en heiden, onze plaats wordt bereid, Eeuwig leven werd aan het licht gebracht... allemaal goede antwoorden. Maar elke keer ontbreekt er i[...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...]d is. Ondanks verbittering in ons leven mogen wij Eeuwig en voortdurend bij Hem zijn. Wij hebben door Zijn offer vrije toegang tot de Vader. God houdt[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...]nd zijn in ons leven. Volgens de Bijbel hebben we Eeuwig leven als we geloven in de naam van de Here Jezus, dus hebben we Eeuwig leven. Alleen uit g[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]uis. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben vrede en Eeuwig leven ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog is het tijd om Hem te zoeken. Vand[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]en, want Zijn goedertierenheid zal bestaan tot in Eeuwigheid. [...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...] God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het Eeuwig leven. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen r[...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...] eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het Eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam.[...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"[...]l leven. Een vreugdevol sterven en een vreugdevol Eeuwig leven. De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elke nood. Hij voedt ons uit Zijn Woord (de gr[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]e van God was dat Hij Zijn Zoon gaf om ons van de Eeuwige dood te redden. De Here Jezus zal oordelen, maar er is geen veroordeling voor hen die in Chr[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]ed en kwaad is de toegang tot de boom des levens (Eeuwig leven) geblokkeerd. Dit is het beging van onze lijdenspositie. Ons doel is het verkrijgen van[...]"

"Openbaring - Eeuwigheid"
Door broeder D. Steenhuis op 13 mei 2002
Uit de serie: "Studies over het boek Openbaring".
Trefwoorden: Openbaring