#1: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"In het boek Jozua is beschreven hoe de Israelieten door de Heere een groot deel van het land Kanaan hebben veroverd, maar niet het hele land was veroverd. De Israelieten sloten compromissen met de overgebleven bewoners. De Israelieten hielden zich niet aan de verordeningen van God. God wilde de Israelieten bewaren voor afgodendienst. Het was versch[...]"
Trefwoorden: EEUWIG leven, Verlossing, Oogsten


#2: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]g vernieuwd. De innerlijke mens wordt gevormd door gebed en het Woord van God. Wij ervaren nu de lichte last van een ogenblik, maar we verwachten een EEUWIG gewicht van heerlijkheid. We zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare wat EEUWIG is. We weten, wij zijn overtuigd dat we een woning in de hemel hebben. We hebben een gebouw in de he[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#3: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]s wij tot de Here Jezus Christus zijn gekomen, dan begint God met Zijn plan in ons leven. Hij heeft ons een plaats bereid in het vaderhuis. We zullen EEUWIG met Hem zijn in heerlijkheid. Na de opname zal de antichrist openbaar worden. Er breekt een periode van zeven jaren aan waarin grote rampen over de aarde komen. De wereld zal Israel proberen te[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#4: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...] dood. Nu leven wij in deze wereld waarin moeilijkheden de realiteit zijn, maar we mogen zeker weten dat er een opstanding zal plaats vinden, dat er EEUWIG leven klaar ligt voor ons. Ook nadat David had gezondigd door het volk Israel te laten tellen, riep God "het is genoeg, trek Uw hand terug". Op die plek zou later de tempel gebouwd worden. Er [...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#5: "Wie is het Woord?"

Door broeder J. Nugter op 25 december 2016.

"K = Koning der Koningen
E = EEUWIGe Rots
R = Rechtvaardige Raadsman
S = Soevereine Heer
T = Trouwe Herder
[...]"
Trefwoorden: EEUWIGe Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord


#6: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]nvolmaakt en vol van onvrede. Wij zijn hier tijdelijk. Wat we hier doen is onvolmaakt. God heeft de eeuw, het verlangen naar volmaaktheid gegeven. De EEUWIGheid is onbeperkt, volmaakt en vol van vrede. Christus is van EEUWIGheid. Hij zal ons leiden. Bij de eerste komst was de Here Jezus Christus gekomen als Lam, als Verlosser. Bij zijn tweede koms[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, EEUWIGheid, Verlosser


#7: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...]ht zien. Willen wij ook knecht van de Heere zijn? Willen wij Hem verheerlijken? De Here Jezus verlangt dat wij met Hem zullen zijn bij de Vader en de EEUWIGe Geest. Het gaat alleen om het kruis, het Lam dat net geslacht is. Het kruis laat zien wie de Here Jezus Christus is. Dat zien wij in de vertrekken van God. [...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#8: "Wie in Mij gelooft heeft eeuwig Leven!"

Door broeder C. van Aalsburg op 20 maart 2016.
Trefwoorden: EEUWIG leven


#9: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...] zal bewerkstellen. Die wereldvrede blijkt dan een valse vrede te zijn. We weten dat we nu al met Christus mogen leven en we zullen met Hem leven in EEUWIGheid. God heeft het wereldgebeuren in Zijn handen. De Here Jezus Christus heeft ons verlost van de angst voor de dood. Op weg naar Jeruzalem had Paulus geen goed uitzicht. Hij stond lijden te w[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#10: "De Trooster"

Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015.

"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in den EEUWIGheid. - Johannes 14:16[...]"
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest


#11: "Het scheppende, verlossende en eeuwige Woord"

Door broeder S. van Groningen op 1 februari 2015.
Trefwoorden: Woord van God, Schepping, Verlossing


#12: "Waar jagen wij naar?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 november 2014.
Trefwoorden: Rijkdom, Leven, EEUWIG leven


#13: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]riet omdat Israel blind was voor de Here Jezus Christus. Er is een belofte over de bekering van Israel, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn EEUWIG leven ervoor over om Israel te redden! Daarin is hij een beeld van Christus. Hoever gaat onze liefde voor Israel en voor onze medemens? Israel heeft acht voorrechten op de andere volken. God he[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#14: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...]n Zijn handen. Petrus heeft ook de heerlijkheid van God mogen zien. Vervolgens heeft Petrus veel over het lijden geschreven in het perspectief van de EEUWIGe heerlijkheid. De Here Jezus Christus wil Zijn heerlijkheid in ons openbaren; dan zijn wij niet vol meer van onszelf, maar vol van de Here Jezus Christus. Wij kunnen Gods heerlijkheid in ons le[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#15: "En dan woont God bij de mensen"

Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Tabernakel, Acaciaboom, EEUWIGheid


#16: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"We mogen naar de hemel opklimmen en vanuit de hemel naar de aarde kijken. We zijn het zicht op de EEUWIGheidsdingen zoals de toekomst van Israel kwijt. Daarom moeten wij opklimmen naar de hemel. Johannes raakte toen in vervoering des Geestes. Hij zag God op de troon zitten, ook al ervaren wij dit niet altijd op de aarde. Johannes beschrijft God op [...]"
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God


#17: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]ost en redding bekend; God is genadig! En in Christus klinkt nu ook de boodschap van verlossing tot ons. En Gods Woord houdt zeker stand, want God is EEUWIG. Zoals God voorzegt had door Jesaja, zo is het gebeurd. Juda is weggevoerd en na 70 jaar is een deel van Juda teruggekeerd. Heel Gods Woord zal zeker (nog volledig) vervuld worden. God is gew[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#18: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...] we op Christus zien, als we elkaar aanvaarden in Christus, dan worden we een. De hoorn der zaligheid wijst op de Messias. De hoorn wijst op kracht, EEUWIGheid (Saul werd gezalfd uit een kruik; een kruik wijst op broos, tijdelijk). God is Zijn volk aan het voorbereiden. De Opgang uit de hoogte (spruit) wijst ook op de Messias. Hij is onze gerecht[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#19: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...]erven van de Here Jezus Christus in ons lichaam zichtbaar wordt, dan wordt ook het leven van Hem openbaar. Het gaat er nu al om dat we bereid zijn om EEUWIG bij Hem te leven. [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#20: "Wat is liefde"

Door broeder J. Spijkstra op 10 november 2013.
Trefwoorden: Liefde, Waarheid, EEUWIG


#21: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"Wij zijn allen sterfelijk, maar we leven alsof we EEUWIG leven op deze aarde hebben. Het leven op deze aarde bestaat uit een cirkel van zinloze gebeurtenissen. Er heerst een vloek over deze aarde. Het heeft geen zin om in te spannen om ons vlees te behagen. Niet de werken van het vlees en ook de werken van de wet geven geen zin aan het leven. Er is[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#22: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"David werd tot koning gezalfd. Uit hem zou de Here Jezus Christus voortkomen, die voor EEUWIG Koning zal zijn. Saul was koning, omdat het volk wilde zijn als alle andere volken en God luisterde naar het volk. God testte Saul, maar hij doorstond de testen (wachten op God, handelen volgens de wil van God) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was gewe[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#23: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...] verlamde man op om te geloven, zodat hij niet verloren zou gaan. De Here Jezus Christus wil onze ziel genezen. Hij heeft onze zonden vergeven en ons EEUWIG leven gegeven. [...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#24: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"Wij hebben allemaal onze eigen verwachtingen voor het dagelijkse leven, maar we hebben allemaal een EEUWIGe hemelse verwachting. Zonder die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoa[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#25: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"[...]eningen in Christus! God vergeeft al onze ongerechtigheden. Hij heeft daarvoor de prijs betaald. God is onze Geneesheer. Hij heeft ons verlost van de EEUWIGe dood. Hij kroont ons met goedheid en barmhartigheid. Laten we ons daarmee kronen? God wil onze mond verzadigen met zegeningen (het goede zeggen en zien bij anderen).[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#26: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]oor de Bijbel heen: van Genesis tot Openbaring. Het leven zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons lichaam, dan is er geen leven. We hebben EEUWIG leven door het kostbare bloed van Jezus Christus. Toen Hij Zijn bloed gaf, beefde de aarde en scheurde het voorhangsel. Wij zijn geen zondaars, omdat we gezondigd hebben, maar omdat we geboren[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#27: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]vergeven en we weten dat God onze Vader is. We zijn geborgen bij de Vader door genade ( niet op basis van prestaties). Het Vaderschap van God is voor EEUWIG. Als ons geloof gaat groeien, dan worden we jongelingen in het geloof. Als jongelingen in het geloof behoren wij vast voedsel te eten. We leven niet alleen in de wetenschap dat onze zonden zi[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#28: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"[...]oon'. De Here Jezus is ons erfdeel, ons loon. De naam Zebulon betekent 'woning' . God wil uiteindelijk bij Zijn volk Israel en bij Zijn gemeente voor EEUWIG wonen. [...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#29: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...]iet afhankelijk van mensen. God gebruikt mensen die zich volkomen aan Hem hebben overgegeven. Zonder God, de Heilige Geest, kunnen wij niets doen wat EEUWIGheidswaarde heeft. Wij zijn Gods gezalfden en Christus is de Gezalfde. Hij is Priester en Koning. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#30: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...]en dood zijn overwonnen, de wil van God is gedaan, God is verheerlijkt, de tussenmuur is weggebroken tussen jood en heiden, onze plaats wordt bereid, EEUWIG leven werd aan het licht gebracht... allemaal goede antwoorden. Maar elke keer ontbreekt er i? 1/2 i? 1/2 n. En wel de meest ingrijpende. Het is het recept van een tekst die bijna iedereen uit [...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#31: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...] verbittering bij de Joden. We mogen hen vertellen dat wij ze liefhebben, omdat onze Heiland een Jood is. Ondanks verbittering in ons leven mogen wij EEUWIG en voortdurend bij Hem zijn. Wij hebben door Zijn offer vrije toegang tot de Vader. God houdt ons hart vast. [...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#32: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"[...]e kunnen leven tot Gods eer. Niet onze ervaringen, opvoeding etc. , maar alleen Gods Woord mag leidend zijn in ons leven. Volgens de Bijbel hebben we EEUWIG leven als we geloven in de naam van de Here Jezus, dus hebben we EEUWIG leven. Alleen uit genade zijn wij behouden en niet door enige eigen verdienste. Ons behoud heeft God alles gekost. Wij [...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof


#33: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...] sterven voordat de bazuin zal klinken. We zien niet alleen het Kind in de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben vrede en EEUWIG leven ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog is het tijd om Hem te zoeken. Vandaag nog kunt u voor Hem knielen. We zullen eens de verheerlijkte Christus zien! Wij zullen Hem aan[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#34: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...]keuzes maken om weg te gaan van de verkeerde bronnen van invloed. We moeten ons niet laten ontmoedigen, want Zijn goedertierenheid zal bestaan tot in EEUWIGheid. [...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#35: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...]n we er aan om de Bijbel te geloven? Wij vinden dat alles beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het EEUWIG leven. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen rechtvaardiging door geloof. We hebben vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet alleen de af[...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#36: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"Wij hebben verlichte ogen van het hart gekregen om God te leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het EEUWIGe leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#37: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...]herders, oudsten met de Here Jezus als Opperherder. De psalm beschrijft het geheim van een vreugdevol leven. Een vreugdevol sterven en een vreugdevol EEUWIG leven. De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elke nood. Hij voedt ons uit Zijn Woord (de grazige weide). Hij geeft ons rust (rustige wateren), ook in onze ziel. Hij kan de trauma's in ons lev[...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, EEUWIGheid


#38: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]lan met ons, met Israel en met de wereld. Het plan is de verheerlijking van Jezus Christus. De liefde van God was dat Hij Zijn Zoon gaf om ons van de EEUWIGe dood te redden. De Here Jezus zal oordelen, maar er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De Heilige Geest roept ons op om met veel ontzag de Here Jezus te dienen. Het is nu nog [...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#39: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]God openbaart onze oorsprong en ons doel in zijn Woord. Door de keuze voor de boom der kennis van goed en kwaad is de toegang tot de boom des levens (EEUWIG leven) geblokkeerd. Dit is het beging van onze lijdenspositie. Ons doel is het verkrijgen van heerlijkheid. Naar de geest zijn wij levend en zijn wij gezegend met alle zegeningen. We zullen del[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


 

Gevonden:

Er zijn 39 preken gevonden over: 'Eeuwig'.