#1: "Groeien als een palmboom"

Door broeder A. van den Berk op 13 oktober 2019.
Trefwoorden: Vrucht DRAGEN, Dalelpalm, Ouderdom


#2: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]t. Als christen weten we dat het leven het sterfelijke zal verslinden. Moed en overtuiging geven verlangen om tot Gods eer te leven. We mogen vrucht DRAGEN voor Hem. We worden geroepen om trouw te zijn. [...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#3: "Blijf in mij"

Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017.

"God heeft er alles aan gedaan om Isra?l vruchtbaar te maken. Isra?l wilde Gods Zoon niet als Koning. God verwacht van ons dat ook wij vrucht DRAGEN voor Hem. Willen wij altijd Gods Zoon als Heer in ons leven? Leven wij met Christus of in Christus? Wij voeren ons geloof vaak uit als een beroep. Wij richten ons vaak op ons falen. De Here Jezus is de [...]"
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht


#4: "Jezus Christus heeft Zijn leven zelf afgelegd!"

Door broeder F. ter Velde op 9 april 2017.
Trefwoorden: Verlossing, VruchtDRAGEN, Afleggen


#5: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"De ballingschap ging nog lang duren, maar op termijn heeft Isra?l een goede toekomst. Isra?l moest zich geDRAGEN in ballingschap. Isra?l moest hun plaats nemen in een vijandige samenleving. Wij zelf mogen ons niet wereldvreemd geDRAGEN. Isra?l moest vrede zoeken voor hun woonplaatsen. We mogen bijDRAGEN aan het welzijn van onze woonplaats zonder on[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#6: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]t dat gezag gekregen op basis van verdienste, zoals de duivel dat heeft gedaan. Adam heeft het gezag ontvangen om het beeld van God, Christus, uit te DRAGEN. Door de zondeval waren Adam en Eva niet langer beelddragers van God. De begeerte van de vrouw zal uitgaan naar de man; zij verwacht veilig en geborgen te zijn bij haar man en de man zal heers[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#7: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"[...]ls) gestorven. We kunnen kiezen: sterven of vrijgekocht worden door het Lam. Als we vrijgekocht zijn, dan mogen we Hem dienen; dan morgen we Zijn juk DRAGEN. [...]"
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren


#8: "Naar Gods beeld"

Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015.

"[...]et beeld (van de zichtbare gestalte) van God al voor zijn menswording. Wij zijn naar Gods beeld geschapen en behoren ons daarom aan God te geven. Nu DRAGEN wij het beeld van Adam, maar we zullen het beeld van Here Jezus Christus DRAGEN. Ons lichaam zal gelijkvormig worden aan het lichaam van de Here Jezus Christus. Nu al is de Here Jezus Christus [...]"
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis


#9: "Zoals een Vader Zijn kind draagt"

Door broeder C. Spek op 9 augustus 2015.
Trefwoorden: Vader, Liefde, DRAGEN


#10: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...]sra?lieten veel tekenen van God hadden gezien, kenden ze God niet. Mozes kende God wel. De Here Jezus Christus is De Weg. Als wij in Hem blijven, dan DRAGEN we veel vrucht. "Toon mij Uw heerlijkheid". In de schepping zien wij Gods heerlijkheid terug. God heeft heel de wereld en al het gebeuren vast in Zijn handen. Petrus heeft ook de heerlijkheid [...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#11: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"[...], dan stort God Zijn gevende, opofferende liefde (agape-liefde) in ons hart uit. Ons leven verandert dan naar Gods bedoeling. Is ons leven verandert? DRAGEN wij vrucht? Het is vaak een strijd om ons leven te onderwerpen aan Gods heerschappij. Liefde is niet vragen, maar geven. God is bij ons in elke worsteling. Bij Hem zijn wij veilig. Hij geeft on[...]"
Trefwoorden: Liefde


#12: "Alles verlaten om Jezus’ wil"

Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014.

"We kunnen naar het Woord luisteren, maar het Woord niet gehoorzaam zijn. Als we Hem Here Here noemen, dan behoren we te doen wat Hij zegt. We kunnen de Here Jezus volgen, maar waar gaat het ons om? Zijn wij ware discipelen van Hem? Discipelschap heeft betrekking op ons dagelijks leven. God vraagt van ons bekering en als wij dat doen, beantwoordt G[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis DRAGEN, Jezus volgen


#13: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]ich verzoend. Wij konden het niet; alleen God! Wij hebben de opdracht om als gezanten van Christus te leven. We mogen de boodschap van verzoening uitDRAGEN. De Here Jezus Christus heeft alle zonden op Zich genomen. Hij is de grootste Zondaar geworden. Hij heeft onze plaats ingenomen, opdat wij in Zijn plaats mogen staan. [...]"
Trefwoorden: Zending


#14: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"De bedoeling van ons leven, van de ranken is vrucht DRAGEN. De vrucht van de Geest moet groeien in ons leven. Het leven van Christus moet in ons leven openbaar worden. Onze hemelse Vader wordt verheerlijkt als wij vrucht DRAGEN. Het gaat in het leven niet om of wij gelukkig zijn of worden, maar om de verheerlijking van de Vader. De Vader wordt ook [...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht DRAGEN


#15: "God dienen op de Weg"

Door broeder G. Vochteloo op 28 oktober 2012.
Trefwoorden: Dienstbaar, Gemeente, Vrucht DRAGEN


#16: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]an?) gaat. Nu gaat het vaak nog om onszelf. Onderweg begint de Here Jezus Christus met het onderwijs van snoeien. God wil graag dat wij veel vrucht DRAGEN in ons leven. Het gaat niet om de ranken, maar om de vruchten. Wij mogen weten, geloven dat wij verbonden zijn met de Here Jezus. God snoeit de ranken die vrucht DRAGEN opdat die ranken nog mee[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#17: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...] de vrede van Israel. Binnenkort zal God de volken oordelen, maar ons oordeel is op het kruis voltrokken. Jezus Christus heeft voor ons het oordeel geDRAGEN. [...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#18: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...]n samenkomst en je zou alle goede antwoorden opschrijven op een bord, dan is dat bord gauw vol. Ik heb het al vaak geprobeerd: Hij heeft onze straf geDRAGEN, we hebben vergeving gekregen, we zijn erdoor verzoend met God, Gods liefde werd erdoor geopenbaard, herstel is mogelijk geworden, verlossing is binnen bereik gekomen, de belofte is vervuld, we[...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#19: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]zus geeft veel vrucht. Wij zijn vruchten van de Here Jezus (net als Israel). Als wij niet wandelen als goddelozen, zijn wij ook als bomen, die vrucht DRAGEN. We mogen water tot ons nemen: het Woord van God. We mogen ademen: door gebed. Door het Woord van God en gebed zullen we vruchten DRAGEN in ons leven. God wil vreugde geven in het lezen van Zij[...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht DRAGEN, Natuur


#20: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...]jn wij met ontferming bewogen over de mensen om ons heen? Alle (andere) eigenschappen hangen nauw met elkaar samen (geduld is het vermogen veel te verDRAGEN in plaats van boos te worden). We mogen ons bekleden met de liefde. De liefde is de bron van alle eigenschappen van Christus. Verder mogen we ons bekleden met de vrede van Christus. Vrede is de[...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


#21: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...] moeite in zijn leven. Een last in het leven belemmert het leven met God. Een last gaat veel verder dan moeite in het leven. Een last is niet zelf te DRAGEN. Een last kan veroorzaakt worden door allerlei wetten, die het zicht op het behoud belemmeren. Ook fouten in het verleden kunnen een last zijn. Verwondingen door anderen kunnen ook een last vor[...]"
Trefwoorden: Overgave


#22: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]de in Zijn rechtvaardigheid, maar heeft de zondaar lief. God wil de zondaar heiligen door Zijn Zoon Jezus Christus. Wij kunnen daar zelf niets aan bijDRAGEN. We mogen alles van Hem verwachten. We mogen alles van ons leven aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig vertrouwen, dan hebben wij gemeenschap met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


#23: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"Door de Geest van God worden wij opnieuw geboren. Als wij opnieuw geboren zijn, mogen wij wandelen in de Geest en vrucht DRAGEN. Hoe wandelen wij nu op deze koninklijke weg? De basis van ons leven is het nauwkeurig volgen van Christus. We zijn wijs als wij doen wat God van ons vraagt in ons leven. Het leven met Christus wordt steeds moeilijker. We [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht DRAGEN, Gods Geest, Levend water


 

Gevonden:

Er zijn 23 preken gevonden over: 'Dragen'.