Preken over: "Dood"

"Hoop"
Door broeder J. Nugter op 24 maart 2024
Trefwoorden: Hoop, Opgewekt uit de Dood, Opstanding

"Dood en leven in de bovenzaal/-kamer"
Door broeder G. Vochteloo op 10 april 2022
Trefwoorden: Gehazi, Elisa, Bovenzaal

"Trouw tot de dood"
Door broeder P. van der Lugt op 9 augustus 2020
Trefwoorden: Trouw, Genade

"Een Levende hoop in ellende, ziekte en dood"
Door broeder P. van der Lugt op 19 april 2020
Trefwoorden: Bethanie, Lazarus, Opstanding

"De opstanding van de doden"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2019
Trefwoorden: Dood, Opstanding

"De Here Jezus is opgestaan uit de doden"
Door broeder J. Nugter op 8 april 2018
Trefwoorden: Opstanding, Dood, Opgewekt

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]am stelde zijn vertrouwen op de opstanding uit de Dood. Nu leven wij in deze wereld waarin moeilijkheden de realiteit zijn, maar we mogen zeker weten[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...] Christus. De Israelieten dachten telkens aan de Dood van Jozef, de redder van het volk, als zij door de woestijn reisde. Als wij het avondmaal viere[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]even wij voor en in Christus. Houd de zonden voor Dood: besteed er geen aandacht meer aan. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, niets! Het b[...]"

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]n van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de Dood, voor God, etc. Maria krijgt vrucht in haar leven door/van de Heilige Geest. Maria geloofde de[...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]s Christus heeft ons verlost van de angst voor de Dood. Op weg naar Jeruzalem had Paulus geen goed uitzicht. Hij stond lijden te wachten; het was God[...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"[...]dat hij God vertrouwde. God was met Jozef. Na de Dood van vader Jakob waren de broers van Jozef bang voor bloedwraak. De broers vroegen om vergeving [...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]enis bevrijd, maar hij zou uiteindelijk eenmaal geDood, en niet bevrijd worden. De Here Jezus Christus heeft voor ons geleden. Hij kan daardoor volmaa[...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...]oor zorgen (Hosea 9:1,2), ballingschap (:3-9), de Dood (:10-17) en angst (10:2,8). De oogsten van Israel mislukten. Israel verwachtte de vruchtbaarhei[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]van gelovigen is dat we een zijn geworden in Zijn Dood en Zijn opstanding zichtbaar gemaakt in de doop. Jona was ongehoorzaam. Hij vluchtte voor God. [...]"

"Wie komen er voor de grote witte troon?"
Door broeder D. Steenhuis op 7 april 2014
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Oordeel, Leven, Dood

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]en geestelijke betekenis; we zijn opgewekt uit de Dood, maar we zijn nog niet opgestaan uit de Dood. We zijn opgewekt en we hebben deel aan de opstand[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...]van de vijanden (zonden, ziekten, de duivel en de Dood) en is ook de vrijheid om God te dienen. Vergeving, belijdenis van zonden is een onderdeel van [...]"

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"[...] Geneesheer. Hij heeft ons verlost van de eeuwige Dood. Hij kroont ons met goedheid en barmhartigheid. Laten we ons daarmee kronen? God wil onze mond [...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...]enken dat we bevrijd zijn van de slavernij van de Dood en van de zonde. Als we weten dat ons Paaslam geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe s[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]s heeft de duivel met het wapen van de duivel (de Dood) overwonnen. [...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...]op worden wij geidentificeerd met Christus leven, Dood en opstanding. Ons oude, zondige leven wordt afgelegd bij de doop. De doop is een beeld van w[...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de Dood, Pasen

"[...]zen. De Here Jezus Christus is de Eerste die de Dood heeft overwonnen. Hij is de Oorsprong van het leven. Hij is Begin van alles. Hij is de Schepper[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]n ons uitwerken. Verhogen verwijst naar de kruisDood van de Here Jezus Christus, maar ook naar zijn opstanding en hemelvaart. Na zijn verhoging trek[...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]man vol verdriet geworden na het bericht over de 'Dood' van Jozef, terwijl de broers de waarheid hebben verzwegen. Zij werden direct aan hun leugen he[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]d de oude mens niet, maar houdt de oude mens voor Dood. Nu leeft Christus in ons. De antichrist zal zich voordoen als Christus. Wij kunnen onderscheid[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]en en overvloed. Hij kwam leven brengen door Zijn Dood. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. We moeten ons richten op de komst va[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de Dood

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]preken. De Heere trekt voor ons uit. Hij heeft de Dood overwonnen aan het kruis. Hij zal de vijand verslaan en de vijand aan ons onderwerpen. De Heere[...]"

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...]rechtvaardigd en behouden van de toorn, duivel en Dood zijn overwonnen, de wil van God is gedaan, God is verheerlijkt, de tussenmuur is weggebroken tu[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...]ud heeft God alles gekost. Wij hadden recht op de Dood, maar ontvangen genade. We kunnen niet door onze gebeden, Bijbelstudies ons behoud verdienen, m[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]n iets te maken, maar het leven gaat verder na de Dood. Wij proberen te leven zonder God, maat dat gaat niet goed en God zal ingrijpen. Tot nu toe too[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]n de Heiland aan het kruis hing maar Hij heeft de Dood overwonnen! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden v[...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"[...]oegewijd aan de tempeldienst. Van nature zijn wij Dood; afgescheiden van God. Maar nu zijn wij geheiligd. Wij moeten erkennen dat onze zonden scheidin[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]d was dat Hij Zijn Zoon gaf om ons van de eeuwige Dood te redden. De Here Jezus zal oordelen, maar er is geen veroordeling voor hen die in Christus zi[...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]n tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de Dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het eva[...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]g om onze banden af te wikkelen. Na Pasen is de Dood overwonnen. Petrus hoefde niet te sterven na Pasen. Hij werd bevrijd. Er was een gemeente die b[...]"

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]door Zijn Woord. Toen Arie stierf, heeft hij de Dood niet gezien. Ook als wij sterven zullen wij de Dood niet zien. Wij komen dan dicht bij het hart[...]"