#1: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"[...]schrikkelijk voor de Isra?lieten om de bewoners van het land uit te roeien en om broeders te verliezen in de strijd. De Isra?lieten gingen de afgoden DIENEN. God strafte de Isra?lieten niet direct, maar zond de Engels des Heere (de Here Jezus Christus) om te waarschuwen. De situatie veranderde echter niet. De Isra?lieten bleven de afgoden DIENEN. D[...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#2: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]ren. Er is een geestelijke strijd gaande. God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten, e.d. aangesteld om de anderen te DIENEN. God wil verheerlijkt worden in de levens van mensen. God heeft Adam gezag gegeven. Adam heeft dat gezag zichzelf niet toege?igend of heeft dat gezag gekregen op basis van verdienste, zoals de [...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#3: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"[...]zel is vaker slimmer dan een mens. We kennen Gods Woord, maar wij hebben vaak allerlei redenen om niet te handelen naar Gods inzicht. Wij willen niet DIENEN, maar wij willen gediend worden door God. Mensen zoeken bewust de zonden op. Een ezel mag niet geofferd worden aan God. Een mens is van nature onrein. Een mens kan zichzelf niet als offer geven[...]"
Trefwoorden: Ezel, God DIENEN, Eerstgeboren


#4: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...]or God. Elia had Israel opgeroepen een keuze te maken tussen God en Ba?l. Elia vertrouwde op God en God antwoordde met vuur. Israel besloot om God te DIENEN maar Izebel dreigde Elia te doden. Elia zag het niet meer zitten; hij wilde sterven. Elia deed zijn beklag bij God nadat hij veertig dagen en nachten had gelopen. Elia was eenzaam en onbegrepen[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#5: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...]te verlossen.

1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Isra?l, maar Isra?l was ondankbaar en ging de afgoden DIENEN en stelde vertrouwen op Assyri? (zijn wij God ook dankbaar als wij het moeilijk hebben?). God streed met Zijn liefde en Zijn rechtvaardigheid. De Here Jezus Christus heeft de straf op Zich geno[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#6: "De brief aan Filadelfia"

Door broeder B. van der Bosch op 24 augustus 2014.
Trefwoorden: Woord van God, DIENEN, Verwachting


#7: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"[...]geveer 200 profetie?n vervuld worden. God is soeverein. Waakzaam zijn betekend het loslaten van de dagelijkse sleur en het richten op hoe je God kan DIENEN. Verwachten is niet afwachten; laten we bidden voor de wereld, voor Nederland en voor Israel. Bid intens en meelevend. God is met ons. We hebben een hoop in Christus! [...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd


#8: "Het leven van Simson - Deel 2"

Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014.

"[...]ing God verder met Simson in Zijn trouw. Wij leven vaak net als Simson. God blijft ook trouw aan ons. Hij is goed. Zijn wij bereid om Hem radicaal te DIENEN?[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus


#9: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...] niet kwijt. De wereld wil Zijn liefde niet. De Here Jezus zal komen rijdend op een wit paard. Zijn koninkrijk zal komen. Nu mogen we de levende God DIENEN. De Heilige Geest zal ons troosten en leiden als God iets nodig heeft in ons leven.[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#10: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...]t evangelie aantrekkelijker maken voor de wereld. Willen wij doen wat God van ons vraagt? Ondanks het falen van David, zocht hij een manier om God te DIENEN. Tijdens de tweede optocht ging het vervoer volgens de instructies van God. David legde zijn koninklijken waardigheid af tot eer van God, maar Michal was jaloers. Zij kwetste David. Hij wist go[...]"
Trefwoorden: Optocht


#11: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"[...]gen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God DIENEN, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel worden de zorgen van mensen beschreven. Uit bezorgdheid gaan mensen regelen en bedriegen, maar God wil voor ons zorgen. Dit bet[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#12: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]nt 'de Here is genadig'. Elisabeth's naam betekent 'de eed van God'. God heeft een Verlosser gezonden om Zijn volk te bevrijden, zodat zij Hem kunnen DIENEN. Zacharia's naam betekent 'herinnerd door de Here'. God herinnert Zijn eed, Zijn verbonden. De Here is genadig. Hij heeft 400 jaar lang gezwegen, maar riep toen weer een profeet: Johannes de do[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#13: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...] door de Here Jezus Christus. De verlossing is de bevrijding van de vijanden (zonden, ziekten, de duivel en de dood) en is ook de vrijheid om God te DIENEN. Vergeving, belijdenis van zonden is een onderdeel van de verlossing. De verlossing heeft als doel om God in vrijheid te DIENEN. Het gaat niet om onze verlossing, onze vergeving, maar het gaat[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#14: "De wonderlijke dagen van goede vrijdag tot pasen"

Door broeder B. van der Bosch op 31 maart 2013.
Trefwoorden: Opstanding van Christus, Pasen, DIENEN


#15: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"[...] Heilige Geest door zonden: leugen, bitterheid, etc. (dat is de Heilige Geest bedroeven). We worden opgeroepen om de zonden af te leggen en om God te DIENEN in woord en werk. We zijn verzegeld met de Heilige Geest ook al hebben wij de Heilige Geest bedroefd. Als we vervuld zijn met de Heilige Geest, dan zijn we onder invloed van Hem en zijn we vol [...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#16: "God dienen op de Weg"

Door broeder G. Vochteloo op 28 oktober 2012.
Trefwoorden: Dienstbaar, Gemeente, Vrucht dragen


#17: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]gekocht door het bloed van de Here Jezus Christus. Door genade behoren wij tot de getelden. Wij zijn samen met de gelovigen Joden ??n in Christus. We DIENEN een levende Heiland. Wij hebben veel te gedenken! [...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#18: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"[...]is. De Here Jezus Christus zal zeker komen. Hij zal zeker regeren over deze wereld. God roept iedereen om gehoor te geven aan Zijn oproep om Hem te DIENEN, om zich in Hem te verheugen en om heilig ontzag te hebben voor Hem. [...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#19: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"Wij mogen God DIENEN op de plek waar we zijn, zelfs als wij 80 jaar zijn. Mozes was goed opgeleid, maar mocht 40 jaar schapen hoeden. Vanuit het brandende braambos riep God Mozes bij zijn naam. God roept ons ook bij onze naam: Hij wil ons leren in de rust van God te blijven. Hij noemde Zich de God van de vaderen. Hij is trouw. Mozes uitte respect v[...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#20: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]s als Hij zou sterven. Wij denken veel aan onszelf, maar wat is beter voor de ander, voor de gemeente? Onze gaven hebben wij ontvangen om de ander te DIENEN. Daarna vertroost de Here Jezus ons dat wij Hem weer spoedig zullen zien, maar tot die tijd ontmoeten wij Hem in Zijn Woord. Hij wil een relatie met ons. Vervolgens bemoedigt de Here Jezus on[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#21: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]eft als mens zeer veel angst gehad om te sterven aan het kruis. Zijn lijden is voor ons niet te begrijpen. Wij kunnen de Here Jezus Christus alleen DIENEN als we ons eigen leven op de tweede plaats zetten. De Here Jezus staat op de eerste plaats. Het lijden van Christus zal altijd zichtbaar zijn in het leven van Zijn volgelingen. Het nageslacht z[...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#22: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"Om de Here te DIENEN moeten we ontdekken hoe groot God is en hoe zwak wij zijn. Zowel de drie aartsvaders, de drie grote oudtestamentische profeten (Jesaja, Jeremia en Ezechiel) en de drie grote nieuwtestamentische apostelen (Petrus, Paulus en Johannes) hebben een ontmoeting met God of de verheerlijkte Heer Jezus gehad. De Here Jezus Christus is Go[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#23: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...]de Here Jezus Christus) volledig aandoen. We moeten onszelf onderzoeken of we ons werkelijk van afgoden hebben bekeerd. We mogen de waarachtige God DIENEN. Hij mag zeggen hoe wij onze tijd indelen. Wij mogen de Here Jezus Christus uit de hemel verwachten. [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#24: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...]iefd werd. Zo zou Hij later zien en horen dat Israel in Egypte werd verdrukt. Levi werd de stam van de levieten en priesters, die in de tempel zouden DIENEN. Zij hadden geen erfdeel. Het is de bedoeling dat wij ons hechten aan de Here, en ons beschikbaar stellen voor Zijn dienst. Hij heeft Zich gehecht aan ons. Hij heeft Zich voor ons gegeven. Bi[...]"
Trefwoorden: Horen


#25: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"Ondanks veel waarschuwingen bleef Israel de afgoden DIENEN. Daarom werd Israel afgevoerd in ballingschap. En toch waren er enkele mannen, die trouw bleven aan Gods Woord wat de prijs ook zou zijn. Ondanks Gods boodschap aan koning Nebukadnezar en ondanks dat koning Nebukadnezar groot sprak over God, verootmoedigde de koning zich niet voor God. Ook [...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#26: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...]l geschreven. Alleen het Lam mag de boekrol openen. Dan pas kan de verlossing plaats vinden. Wij proberen al vanaf de schepping onze verlossing te verDIENEN: door zondebesef, allerlei eigen werken etc. Maar God geeft een bedekking voor onze (geestelijke) naaktheid: het bloed van een Lam. God gaat door met Zijn verlossingsplan (het Lam dat de zonden[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#27: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"[...] Ons behoud heeft God alles gekost. Wij hadden recht op de dood, maar ontvangen genade. We kunnen niet door onze gebeden, Bijbelstudies ons behoud verDIENEN, maar alleen door genade. Alleen door het geloof hebben we toegang tot Gods genade en niet door onze ouders of opvoeding, niet door onze eigen wil en niet door de wil van andere mensen. All[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof


#28: "God dienen naar eigen idee"

Door broeder D. Steenhuis op 13 december 2010.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: DIENEN


#29: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...] in een tijd waarin het bergafwaarts ging met Israel. Israel diende de Ba?l. Er vonden allerlei gruwelijkheden plaats. Israel was begonnen de Ba?l te DIENEN door de be?nvloeding van koning Achab, van de Kana?nieten die in het land woonden, door Izebel, de vrouw van Achab. Elia waarschuwde door Israel op te roepen terug te keren tot de God van Abrah[...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#30: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"[...] is een God van vergeving, genade, barmhartigheid, lankmoedigheid en goedertierenheid. Hij zal ons nooit verlaten. Als wij Hem met een toegewijd hart DIENEN, dan rust Zijn oog op ons. [...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


#31: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]ere Jezus zal oordelen, maar er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De Heilige Geest roept ons op om met veel ontzag de Here Jezus te DIENEN. Het is nu nog genadetijd. De Here Jezus zal als Koning van en voor Israel komen. De gemeente zal worden opgenomen voor de grote verdrukking. [...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#32: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...] op de omgeving. Wij kunnen ook teleurgesteld raken door onze omgeving en verbitterd raken. De Israelieten werden door God beproeft om Hem oprecht te DIENEN. God wil ons beproeven omdat wij alles van Hem verwachten. Door beproeving groeien wij in het geloof. God gaf onderwijs aan Mozes over hout als Mozes tot God bad. God wees op het middel tot gen[...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#33: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...]eit voor ons. We moeten Hem vrezen want Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. We hebben een vreze (geen angst) nodig die ons aanzet om Hem te DIENEN hier op aarde. Hemelvaart betekent dat de Heilige Geest uitgestort kon worden in onze harten. Hemelvaart betekent ook dat wij hoop hebben; de Here Jezus komt weer terug. Wij zullen met Hem vere[...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


#34: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...] de soevereiniteit van God in ons leven? Waar ligt onze identiteit? In onze geestelijke bediening of 100% in Christus? Het maakt niet uit waar we God DIENEN, maar of we God DIENEN. Stellen we ons vertrouwen volledig op God? De psalmist maakt een besluit om God te loven. Jozef besloot ook God te DIENEN en niet te zondigen. Vanaf hij in de put had ge[...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, DIENEN


#35: "Verlangen God te dienen kan echt"

Door broeder D. Steenhuis op 11 januari 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Verlangen


#36: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...]end door het leven gaan. De levende relatie met God lijkt er niet te zijn. Samuel riep de Israelieten op om zich volkomen te bekeren en alleen God te DIENEN. Bekering betekent een totale overgave aan God. Na een volledige overgave zullen we God weer ervaren in ons leven, maar de problemen en de strijd blijven in ons leven. De Israelieten vernederde[...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


#37: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"[...]es zoekt de dingen op die goed zijn voor ons eigen ik, het wandelen door de Geest is gericht op Christus: "Wat zou de Here Jezus doen, hoe kan ik Hem DIENEN?" De wet doet de zonden in ons toenemen zoals wij geen vijf minuten niet aan een kikker kunnen denken als ons gezegd is dat niet te doen. Door de wedergeboorte kunnen wij ons richten op Christ[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid


 

Gevonden:

Er zijn 37 preken gevonden over: 'Dienen'.