Preken over: "Denken"

"Zoeken en bedenken wat boven is"
Door broeder N. Groot op 26 juli 2020
Trefwoorden: Positie in Christus, Plaats in Christus, Wandelen

"Het werkzame Woord"
Door broeder J. Lukasse op 4 februari 2018
Trefwoorden: Bijbel, Sabbatsrust, Woord van God

"1. Wij moeten de bijbel lezen,<br/> 2. overDenken en overpeinzen,<br/> 3. memoriseren,<br/> 4. en praktiseren.<br/>[...]"

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...] om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen Denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moet[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]eroepen aan de dood van de Here Jezus Christus te Denken. Wij krijgen de zegen en genade van de Here Jezus Christus zelf. Als Hij Zijn naam noemt, da[...]"

"Zoek Mijn aangezicht"
Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven

"[...]n ons leven zijn waarom we het zo druk hebben. We Denken geen tijd te hebben of dat anderen onze hulp vragen wat we niet kunnen weigeren. Om balans te[...]"

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...]mel. Wij leven echter nog steeds op aarde. Als we Denken aan wat in de hemel is, zullen we de rust van God ervaren. Wij zijn in het geloof in de rust [...]"

"Het gedachtegoed van de toren van Babel"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2017
Trefwoorden: Welvaartsevangelie, Hemelburgers, Bijbels Denken

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]et geloof van en in Christus Jezus. Wij geloven, Denken of stellen ons vertrouwen in dagelijkse dingen op basis van onze ervaringen. God heeft ons ge[...]"

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...] behouden aankomst. Als we niet verder komen, dan Denken we snel dat we op de verkeerde weg wandelen, maar misschien wil Hij ons iets leren. Het gaat [...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]kt God rationele elementen. Gods Woord doet ons naDenken. Op basis van Gods Woord legde Filipus het evangelie uit: Jezus Christus. Vervolgens paste hi[...]"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...]. Door Gods Geest, door Zijn Woord gaan we anders Denken: Denken zoals God Zelf denkt. Als we vol zijn van Gods Geest, dan spreken we met elkaar met p[...]"

"Wie ben ik?"
Door broeder D. Lodder op 7 september 2014
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit

"[...]aten afhangen van onze prestaties, van wat mensen Denken/zeggen over ons of van wat we bezitten. Hoe meer we groeien in intimiteit, hoe meer we groeie[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]/> 2) God laat ook zijn lankmoedigheid zien. (We Denken overal recht op te hebben en zien onze zonden niet). <br/><br/> 3) Efraim (dubbel vruchtbaa[...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]an ons veranderen. Hij kan veel meer doen dan wij Denken of bidden. Daarom draait het niet om wat wij prettig vinden wat Gods Geest in ons doet. Alle [...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...]en. Geloven in de Here Jezus gaat veel verder dan Denken dat Hij bestaan heeft. We geloven dat Hij ons heeft aangenomen. Het volgen van de Here Jezus [...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...]zettingen van God waren genegeerd. Passen wij ons Denken aan de schrift of passen wij de schrift aan ons Denken aan? We kunnen situaties relativeren t[...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]d door het geloof in de gekruisigde Christus. Het Denken van deze wereld en onze eigen inzichten maken het geloof steeds moeilijker. Door de Heilige G[...]"

"Onze gedachten"
Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...]t op de heiligheid van God. Het was een dag van geDenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? Isra?l moest op h[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]worden vergeleken met bloemen en gras. Wij kunnen Denken dat wij veel zijn, maar bloemen en gras verdorren; hun schoonheid is tijdelijk. Daarom is het[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]at het beter is voor ons als Hij zou sterven. Wij Denken veel aan onszelf, maar wat is beter voor de ander, voor de gemeente? Onze gaven hebben wij on[...]"

"Relatie in plaats van regels"
Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven

"[...]ls, maar om een persoonlijke relatie met God. Wij Denken dat we alles goed kunnen regelen door een heleboel regels. Door een relatie met God krijgen[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...] Gods Woord in de strijd. We mogen Gods Woord overDenken. De boze probeert het Woord van God uit ons leven te weren. Het woord behoort deel te worden [...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...]veranderen. God geeft ons wel een opdracht om ons Denken te laten veranderen. God gebruikt de gemeente om elkaar aan te sporen om ons te laten verande[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]n ons ook regelmatig af of God ons liefheeft. Wij Denken dat Gods liefde voorwaardelijk is, maar God heeft zijn liefde onvoorwaardelijk getoond door Z[...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"We kunnen ontmoedigd zijn, terwijl wij Denken te werken voor de Here. Zerubbabel wilde graag de tempel voor de Here herbouwen, maar de bouwers werden [...]"

"Richten tot God"
Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots

"[...]is. Wij hebben onze eigen rots, waarop wij veilig Denken te wonen. Maar onze eigen rots blijkt niet altijd veilig te zijn. We mogen ons richten op God[...]"

"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"
Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild

"[...]j aanvankelijk vol met zelfmedelijden. En als wij Denken aan God, dan kreunen en zuchten wij nog meer. God geeft ons rust en vrede. God geeft ons kr[...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"[...]slist niet. God wil ons Zijn Geest geven en ons Denken vernieuwen door Zijn Geest en Zijn Woord. Hoe meer wij met de Here Jezus omgaan, hoe meer wij[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]ing is gericht op verandering van het gedrag door Denken, doen of nalaten. Wij worden be?nvloed door radio, TV, internet, wetenschap, relaties etc. El[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]s afleggen, verjongd worden door de geest van ons Denken. Als de gemeente is opgenomen en de grote verdrukking heeft plaats gevonden, wordt de veelkle[...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"[...]dse Nieuwjaar is, kunnen Joden daarmee leven. Zij Denken niet op onze manier; iets hoeft niet alleen waar of niet waar te zijn. De Here heeft aan Isra[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]h zien wie de Here Jezus is. Laten we deze week naDenken over hoe wij zijn omgegaan met de mensen om ons heen. Zijn we hoogmoedig geweest? Laten we be[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]ristelijk geloof beperkt zich teveel tot positief Denken. Er worden geen keuzes meer gemaakt. God verhoort elk gebed met een positief antwoord. God is[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...] wij geen vijf minuten niet aan een kikker kunnen Denken als ons gezegd is dat niet te doen. Door de wedergeboorte kunnen wij ons richten op Christus [...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]gt mogen we rusten, vertrouwen in Hem. Als we naDenken over het werk van de Heilige Geest dan willen we Hem aanbidden, maar in de bijbel wordt de He[...]"