#1: "Kijken in de spiegel van de farizeeers"

Door broeder H. Frinsel op 26 augustus 2018.
Trefwoorden: Farizeeer, Vergeving, OorDELEN


#2: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]ze gebeden. We mogen al onze zorgen bij de Heere brengen. Jeremia: die de Heere heeft aangesteld. God heeft Zijn Zoon aangesteld om deze wereld te oorDELEN. Wij vallen echter niet onder het oordeel door het geloof in/van de Here Jezus Christus. God heeft Zijn Zoon aangesteld als Hogepriester, die voortdurend voor ons pleit. Habazzinja: door de Heer[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#3: "Vermenigvuldigen door te delen"

Door broeder J. Heijdeman op 3 september 2017.
Trefwoorden: Problemen, Geven, DELEN


#4: "De Waarheid is een feit!"

Door broeder J. Brouwer op 16 april 2017.

"De preek is ingedeeld in drie DELEN:
1) Strijden om de waarheid
2) Lijden aan de waarheid
3) Verblijden in de waarheid
[...]"
Trefwoorden: Waarheid, Opstanding, Hoop


#5: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]echter liet het Woord van God los en liet zich door vreemde vrouwen verleiden. Ons hart dreigt ook wel eens af te dwalen, maar als we in het licht wanDELEN, dan kunnen we onze zonden belijden en het bloed van de Here Jezus Christus reinigt ons van al onze zonden. Is ons hart in de loop van de jaren nog steeds toegewijd aan God? Of wordt ons hart v[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#6: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"Het uitgangspunt is dat we de Here Jezus Christus hebben aangenomen als Heere. Vervolgens zijn we gaan wanDELEN achter de Here Jezus Christus aan. Gods Woord gaat dan voor ons open en Gods Woord komt in ons wonen als we ons leven aan God hebben toevertrouwd. We zijn in Christus gestorven; wij zijn in Hem geworteld en opgebouwd. We kunnen zelf niets[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#7: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]re Jezus Christus en hoe wij in deze wereld behoren te leven. Tegen deze achtergrond schreef Johannes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het licht wanDELEN' betekent niet dat wij volmaakt zouden kunnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn, onze zonden moeten belijden en dan is er ook vergeving. Het grote gebod is het gebod van de liefde: God en o[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#8: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"[...]voorgaan in hun terugkeer naar het land Israel. Micha profeteerde over het Vrederijk. Hoe moeten wij leven in deze tijd? Wij behoren ootmoedig te wanDELEN met God. Als wij onze zonden belijden, dan werpt God onze zonden in de diepte van de zee. Wij leven in het laatst der dagen, maar we weten dat het beste nog komt! [...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#9: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...] een kind van God is geen kalme reis, maar kent wel een behouden aankomst. Als we niet verder komen, dan denken we snel dat we op de verkeerde weg wanDELEN, maar misschien wil Hij ons iets leren. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de heerlijkheid van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daarvoor gebruike[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#10: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]n. Niet op basis van hun gedrag, maar op basis van genade. De verkondiging van Christus is het belangrijkste. Het evangelie van Christus waardig wanDELEN betekent kiezen om de Here Jezus Christus te volgen.[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#11: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"[...] niet twee keer aan dezelfde steen. Een ezel is vaker slimmer dan een mens. We kennen Gods Woord, maar wij hebben vaak allerlei redenen om niet te hanDELEN naar Gods inzicht. Wij willen niet dienen, maar wij willen gediend worden door God. Mensen zoeken bewust de zonden op. Een ezel mag niet geofferd worden aan God. Een mens is van nature onrein. E[...]"
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren


#12: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]'deze Jezus die gij gekruisigd hebt'. De Here Jezus zal voor Israel terugkomen als gekruisigde. Hij zal dan komen met grote macht en majesteit. De oorDELEN in het boek Openbaring zullen dan plaatsvinden. Maar voor ons geldt de opname in Zijn huisgezin, Zijn heerlijkheid. Zijn opname betekent ook onze opname. Zijn verschijning zal zijn tot ons heil,[...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#13: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...] zijn. We worden opgeroepen om stand te houden. We hoeven geen land te veroveren, want Christus heeft ons overgezet in Zijn Koninkrijk. De zeven onderDELEN van de wapenrusting wijzen allen op Christus. Hij is de waarheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd door het geloof. Hij is onze vrede. Hij heeft ons een schild van geloof gegeven. Christus is onze [...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#14: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"Het vijfde boek van de psalmen heeft overeenkomsten met het vijfde boek van Mozes; Deuteronomium. De psalm beschrijft in details Gods hanDELEN met Zijn volk Israel. Wij worden opgeroepen om aandachtig Gods goedertierenheid op te nemen. Door ongehoorzaamheid kunnen wij in moeilijkheden komen, maar God is goedertieren. Spreken wij over Gods goedheid[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#15: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...]og gebeuren), maar op korte termijn was het onmogelijk om volledig te herstellen vanwege hun onwil en vanwege hun onbeleden zonden en hun onheilig hanDELEN. God wordt niet moe om ons te roepen, om Zijn heilige liefde in ons leven te kunnen openbaren. [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#16: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...] die tijd de Messias. Verwachten wij de Here Jezus Christus? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des Heren komt er aan, dan zal God de wereld veroorDELEN, voordat God alles kan herstellen. We leven nu nog in een tijd van genade. In God vallen de verschillen (tussen vaders en kinderen) weg. Als we op Christus zien, als we elkaar aanvaarden in Chri[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#17: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"[...]atroon is herkenbaar in ons eigen leven. Deze keer staat er niet dat de Israelieten berouw hadden. Berouw was blijkbaar geen voorwaarde voor Gods hanDELEN. Deze keer kwam de vijand uit hun eigen land: de Filistijnen. Omdat de Israelieten de Filistijnen niet hadden verdreven, kregen de Filistijnen langzamerhand de macht in Israel. Wij hebben missch[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#18: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]g, omdat het volk wilde zijn als alle andere volken en God luisterde naar het volk. God testte Saul, maar hij doorstond de testen (wachten op God, hanDELEN volgens de wil van God) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was geweest, maar hij probeerde tot het einde zijn positie te handhaven. God liet een boze geest toe om Saul angst aan te jagen. Sam[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#19: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...]nnengaan. In Zijn heiligdom kan God ons vrede geven. We maken ons druk over veel dingen, maar we mogen alles aan God toevertrouwen. Hij zal erover oorDELEN. Wij kunnen zo onverstandig hanDELEN en toch mogen we voor altijd bij God zijn. We mogen ons volledig overgeven aan God. Het is goed om dicht bij God te zijn; dat geeft vrede en blijdschap.[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#20: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...] van Gods Geest en Gods Woord. We mogen God aanroepen als onze Vader.
3. wij zijn erfgenamen van God. De Erfgenaam is Christus Jezus. Wij mogen DELEN in Zijn erfenis.

Het derde snoer:
1. God schenkt ons in/met Christus alle dingen. Wij zijn geestelijk zeer rijk. We mogen god danken voor wat Hij ons heeft gegeven. Hij heeft o[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#21: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]s. De antichrist zal net als Absalom veel mensen inpalmen. Ook zal er voor Israel een tijd van benauwdheid aanbreken. God zal dan ingrijpen en zal oorDELEN. Maar eerst zal er een tijd van afval komen. In deze tijd kunnen wij standhouden in de kracht van Christus, die alles overwonnen heeft.[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#22: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"[...]s de Almachtige (Eloim). Hij lacht spottend. De wereld doet allerlei zinloze pogingen om te ontsnappen aan Gods autoriteit. God zal ingrijpen en oorDELEN. Hij houdt het wereldgebeuren vast in handen. God schrijft in de voltooide tijd; alsof het al gebeurd is. De Here Jezus Christus zal zeker komen. Hij zal zeker regeren over deze wereld. God ro[...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#23: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"Wij hebben elkaar dagelijks nodig om elkaar aan te moedigen om op de weg van de Here Jezus Christus te blijven wanDELEN. Vermanen is iemand corrigeren of iemand bemoedigen. We staan niet open voor correctie. Voordat we elkaar corrigeren, moeten we in gebed gaan. Paulus vraagt Timoteus anderen te bevelen te stoppen om het evangelie te bedekken met[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#24: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]en, maar alles wat niet deugt moet uit ons leven verwijderd worden. Het gaat alleen om Gods eer, en niet om onze eer. God zorgt voor ons. We mogen wanDELEN in geloof. De Here Jezus Christus zal komen en ons als een boeket bloemen brengen bij Zijn Vader. [...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#25: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...] We moeten onszelf onderzoeken of we ons werkelijk van afgoden hebben bekeerd. We mogen de waarachtige God dienen. Hij mag zeggen hoe wij onze tijd inDELEN. Wij mogen de Here Jezus Christus uit de hemel verwachten. [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#26: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"[...]echter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oorDELEN. God treurt om de zonden. Het doel van God is om mensen dichterbij Hem te brengen. Hij wil graag dat Hij zichtbaar wordt in ons leven. Hij wil dat wij heilig leven. Hij wil ons heiligen. Wij zij[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#27: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"[...]ie, een uitleg, de waarde, voorbeelden en een conclusie van het geloof. 1) Geloof is geheel Gods Woord aannemen als de waarheid en naar Gods Woord hanDELEN. Geloof en hoop gaan samen. De Heere is nabij. Geloven wij dat? Dan moeten wij daarna hanDELEN. 2) Door het geloof geeft God ons een getuigenis. God schaamt Zich niet voor ons! 3) De schepping i[...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


#28: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"De komst van Here Jezus Christus is vlakbij. De tekenen van het hanDELEN van God met Israel wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God trouw diende, maar het was om Gods genade. Gods hanDELEN met Israel is de gemeente tot voorbeeld. God wil de gemeente zegenen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord staat, zulle[...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#29: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]s de Spruit voor Israel (de Koninklijke kant). De Here Jezus geeft veel vrucht. Wij zijn vruchten van de Here Jezus (net als Israel). Als wij niet wanDELEN als goddelozen, zijn wij ook als bomen, die vrucht dragen. We mogen water tot ons nemen: het Woord van God. We mogen ademen: door gebed. Door het Woord van God en gebed zullen we vruchten dragen[...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#30: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...]ederd. Hij is lager geworden dan de engelen. Uiteindelijk is Christus gekroond met heerlijkheid. Onze positie is in Christus. In die positie mogen we DELEN in Zijn heerlijkheid! Adam had oorspronkelijk de opdracht gekregen om over de schepping te heersen. Adam was slechts een beeld van de komende. Christus zal de scheppingsopdracht volmaakt uitvoer[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#31: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"[...] door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit gegeven; wij mogen Hem steeds beter leren kennen. We mogen DELEN in Zijn vreugde. Wij worden geen slaven, maar vrienden van Hem genoemd. De Here heeft Israel geleid en voor Zijn volk gezorgd. Hun kleren waren niet versleten na 40 jaar in de woestijn. Wij moge[...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#32: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]t door occulte priesters. Mozes bleef zich bewust van zijn eigen volk. Mozes gaf zijn rijkdom prijs en koos voor zijn eigen volk. Die keuze betekende DELEN in het onrecht, maar ook DELEN in de beloften. Mozes was een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze wereld naar het[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#33: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"[...]geluid van de shofar. De shofar, de stem van God alarmeert mensen en laat hen horen hoe groot Gods liefde is en laat hen weten dat God eenmaal zal oorDELEN. Gods stem klinkt ook tot ons hart. Er is alleen maar verlossing in de Here Jezus. Gezegend zijn de mensen die het geluid van de bazuin kennen (niet alleen horen). Het geluid van de shofar klink[...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing


#34: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...]lk. Hij zal het verstrooide volk terugbrengen. Er komen dagen waarin God met Zijn volk tot Zijn doel zal komen. De mensen zijn onrechtvaardiger en hanDELEN onrechtvaardig, maar God zal een rechtvaardige Spruit verwekken (Zijn opstanding uit de doden). De Here Jezus zal komen als Koning voor Israel. Hij zal hen verlossen van hun vijanden. Israel zal[...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#35: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...] plan is de verheerlijking van Jezus Christus. De liefde van God was dat Hij Zijn Zoon gaf om ons van de eeuwige dood te redden. De Here Jezus zal oorDELEN, maar er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De Heilige Geest roept ons op om met veel ontzag de Here Jezus te dienen. Het is nu nog genadetijd. De Here Jezus zal als Koning van [...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#36: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]n onze lijdenspositie. Ons doel is het verkrijgen van heerlijkheid. Naar de geest zijn wij levend en zijn wij gezegend met alle zegeningen. We zullen DELEN in Zijn heerlijkheid naar het lichaam als de Here Jezus verschijnt in heerlijkheid en niet eerder. Wij geloven dat God soeverein is; dat de gaven van de Heilige Geest onderworpen zijn aan Gods s[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#37: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"[...]n waarheid. God is onze Rechter, de Here Jezus is onze Redder en Pleitbezorger. Het wezen van Gods Woord is, de verordeningen van God, uitspraken, oorDELEN, beslissing of vonnis. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods oordeel over Sodom en Gomorra is waarheid gebleken. Het oordeel over Sodom en Gomorra wordt als een voorbeeld gebruikt voor het [...]"
Trefwoorden: OorDELEN, Onrecht


#38: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...] onze ziel. Hij wil ons bemoedigen in onze ziel. Vervolgens krijgen we een visie op onze omgeving. Als wij vol van Hem zijn, dan willen wij dat ook DELEN. God neemt ons aandachtig waar. We mogen Hem kennen en weten dat Hij alles voor ons voleindigt. Het is Gods werk en niet het onze. [...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


#39: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]vier van levend water (het profetische Woord) waarin wij ons kunnen verblijden. We doen de Here en ons leven tekort als wij niet dagelijks met Hem wanDELEN. Hebben wij nog tijd om Gods Woord en natuur te bestuderen? God is in de eerste plaats een hulp in benauwdheden, maar ook een hulp uit benauwdheden. We mogen weten dat de Here Jezus onze Verloss[...]"
Trefwoorden: Verlosser


#40: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"Door de Geest van God worden wij opnieuw geboren. Als wij opnieuw geboren zijn, mogen wij wanDELEN in de Geest en vrucht dragen. Hoe wanDELEN wij nu op deze koninklijke weg? De basis van ons leven is het nauwkeurig volgen van Christus. We zijn wijs als wij doen wat God van ons vraagt in ons leven. Het leven met Christus wordt steeds moeilijker. We [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water


#41: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"We moeten opnieuw geboren worden om tot God te komen. Als wij geboren zijn dan leren wij lopen, wanDELEN door de Geest (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De Heilige Geest zal de Here Jezus verheerlijken. WanDELEN door de Geest gebeurt in rust, het betekent een keuze om te staan, het betekent vooruit gaan, het betekent dingen achterlaten,[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid


 

Gevonden:

Er zijn 41 preken gevonden over: 'Delen'.