Preken over: "Delen"

"Wees sterk en moedig"
Door broeder J. Nugter op 14 juli 2024
Trefwoorden: WanDelen, Evangelie, Belofte

"Hoe groot is het genot als men wandelt met God"
Door broeder G. Vochteloo op 9 oktober 2022
Trefwoorden: WanDelen, Voorspoed, Getuigenis

"Denken, wandelen en handelen"
Door broeder P. van der Lugt op 24 juli 2022
Trefwoorden: Oordeel, WanDelen, HanDelen

"Henoch / Wandelen met God"
Door broeder A. van den Berk op 6 februari 2022
Trefwoorden: Henoch, WanDelen, Getuigen

"Zoeken en bedenken wat boven is"
Door broeder N. Groot op 26 juli 2020
Trefwoorden: Positie in Christus, Plaats in Christus, WanDelen

"Wandelen als kinderen van het licht"
Door broeder G. Vochteloo op 27 oktober 2019
Trefwoorden: Liefde, WanDelen

"Kijken in de spiegel van de farizeeers"
Door broeder H. Frinsel op 26 augustus 2018
Trefwoorden: Farizeeer, Vergeving, OorDelen

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]d heeft Zijn Zoon aangesteld om deze wereld te oorDelen. Wij vallen echter niet onder het oordeel door het geloof in/van de Here Jezus Christus. God h[...]"

"Vermenigvuldigen door te delen"
Door broeder J. Heijdeman op 3 september 2017
Trefwoorden: Problemen, Geven, Delen

"De Waarheid is een feit!"
Door broeder J. Brouwer op 16 april 2017
Trefwoorden: Waarheid, Opstanding, Hoop

"De preek is ingedeeld in drie Delen:<br/> 1) Strijden om de waarheid<br/> 2) Lijden aan de waarheid<br/> 3) Verblijden in de waarheid<br/> [...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]el eens af te dwalen, maar als we in het licht wanDelen, dan kunnen we onze zonden belijden en het bloed van de Here Jezus Christus reinigt ons van al[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...] aangenomen als Heere. Vervolgens zijn we gaan wanDelen achter de Here Jezus Christus aan. Gods Woord gaat dan voor ons open en Gods Woord komt in ons[...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]s in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het licht wanDelen' betekent niet dat wij volmaakt zouden kunnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn, onze zon[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]j leven in deze tijd? Wij behoren ootmoedig te wanDelen met God. Als wij onze zonden belijden, dan werpt God onze zonden in de diepte van de zee. Wij [...]"

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...] dan denken we snel dat we op de verkeerde weg wanDelen, maar misschien wil Hij ons iets leren. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de heerlijkh[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]grijkste. Het evangelie van Christus waardig wanDelen betekent kiezen om de Here Jezus Christus te volgen.[...]"

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren

"[...]ar wij hebben vaak allerlei redenen om niet te hanDelen naar Gods inzicht. Wij willen niet dienen, maar wij willen gediend worden door God. Mensen zoe[...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]zal dan komen met grote macht en majesteit. De oorDelen in het boek Openbaring zullen dan plaatsvinden. Maar voor ons geldt de opname in Zijn huisgezi[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]t ons overgezet in Zijn Koninkrijk. De zeven onderDelen van de wapenrusting wijzen allen op Christus. Hij is de waarheid. Hij heeft ons gerechtvaardig[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]ronomium. De psalm beschrijft in details Gods hanDelen met Zijn volk Israel. Wij worden opgeroepen om aandachtig Gods goedertierenheid op te nemen. D[...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]n vanwege hun onbeleden zonden en hun onheilig hanDelen. God wordt niet moe om ons te roepen, om Zijn heilige liefde in ons leven te kunnen openbaren[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]es Heren komt er aan, dan zal God de wereld veroorDelen, voordat God alles kan herstellen. We leven nu nog in een tijd van genade. In God vallen de ve[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...]Berouw was blijkbaar geen voorwaarde voor Gods hanDelen. Deze keer kwam de vijand uit hun eigen land: de Filistijnen. Omdat de Israelieten de Filistij[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...] maar hij doorstond de testen (wachten op God, hanDelen volgens de wil van God) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was geweest, maar hij probeerde t[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]en alles aan God toevertrouwen. Hij zal erover oorDelen. Wij kunnen zo onverstandig hanDelen en toch mogen we voor altijd bij God zijn. We mogen ons v[...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]an God. De Erfgenaam is Christus Jezus. Wij mogen Delen in Zijn erfenis.<br/><br/> Het derde snoer:<br/> 1. God schenkt ons in/met Christus alle din[...]"

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...]wdheid aanbreken. God zal dan ingrijpen en zal oorDelen. Maar eerst zal er een tijd van afval komen. In deze tijd kunnen wij standhouden in de kracht [...]"

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...]en aan Gods autoriteit. God zal ingrijpen en oorDelen. Hij houdt het wereldgebeuren vast in handen. God schrijft in de voltooide tijd; alsof het al [...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]p de weg van de Here Jezus Christus te blijven wanDelen. Vermanen is iemand corrigeren of iemand bemoedigen. We staan niet open voor correctie. Voorda[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]niet om onze eer. God zorgt voor ons. We mogen wanDelen in geloof. De Here Jezus Christus zal komen en ons als een boeket bloemen brengen bij Zijn Vad[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...]ge God dienen. Hij mag zeggen hoe wij onze tijd inDelen. Wij mogen de Here Jezus Christus uit de hemel verwachten. [...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...]ikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oorDelen. God treurt om de zonden. Het doel van God is om mensen dichterbij Hem te brengen. Hij wil gra[...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]rd aannemen als de waarheid en naar Gods Woord hanDelen. Geloof en hoop gaan samen. De Heere is nabij. Geloven wij dat? Dan moeten wij daarna hanDelen[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...] Jezus Christus is vlakbij. De tekenen van het hanDelen van God met Israel wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God trouw diende, maa[...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...]n de Here Jezus (net als Israel). Als wij niet wanDelen als goddelozen, zijn wij ook als bomen, die vrucht dragen. We mogen water tot ons nemen: het W[...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...]e positie is in Christus. In die positie mogen we Delen in Zijn heerlijkheid! Adam had oorspronkelijk de opdracht gekregen om over de schepping te hee[...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...]wij mogen Hem steeds beter leren kennen. We mogen Delen in Zijn vreugde. Wij worden geen slaven, maar vrienden van Hem genoemd. De Here heeft Israel g[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]en koos voor zijn eigen volk. Die keuze betekende Delen in het onrecht, maar ook Delen in de beloften. Mozes was een beeld van de Here Jezus die de he[...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"[...]iefde is en laat hen weten dat God eenmaal zal oorDelen. Gods stem klinkt ook tot ons hart. Er is alleen maar verlossing in de Here Jezus. Gezegend zi[...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...] zal komen. De mensen zijn onrechtvaardiger en hanDelen onrechtvaardig, maar God zal een rechtvaardige Spruit verwekken (Zijn opstanding uit de doden)[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]n de eeuwige dood te redden. De Here Jezus zal oorDelen, maar er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De Heilige Geest roept ons op om [...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...] zijn wij gezegend met alle zegeningen. We zullen Delen in Zijn heerlijkheid naar het lichaam als de Here Jezus verschijnt in heerlijkheid en niet eer[...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: OorDelen, Onrecht

"[...]oord is, de verordeningen van God, uitspraken, oorDelen, beslissing of vonnis. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods oordeel over Sodom en Gomorr[...]"

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"[...] Als wij vol van Hem zijn, dan willen wij dat ook Delen. God neemt ons aandachtig waar. We mogen Hem kennen en weten dat Hij alles voor ons voleindigt[...]"

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"[...]ns leven tekort als wij niet dagelijks met Hem wanDelen. Hebben wij nog tijd om Gods Woord en natuur te bestuderen? God is in de eerste plaats een hul[...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"[...]boren. Als wij opnieuw geboren zijn, mogen wij wanDelen in de Geest en vrucht dragen. Hoe wanDelen wij nu op deze koninklijke weg? De basis van ons le[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...]men. Als wij geboren zijn dan leren wij lopen, wanDelen door de Geest (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De Heilige Geest zal de Here Jezus v[...]"