#1: "Gebed voor de gemeente"

Door broeder J. Nugter op 5 januari 2020.
Trefwoorden: Knielen, BIDDEN, Opdat


#2: "Habakuk 3 - Hij beeft en bidt"

Door broeder J. Brouwer op 12 mei 2019.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Ontzag, Trouw, BIDDEN


#3: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...] worden aangespoord om ons vast te houden aan Gods Woord. Gods plan met ons leven is dat we Hem zien van aangezicht tot aangezicht. Wij zullen Hem aanBIDDEN. [...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#4: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...] het duizendjarig vrederijk. Nu mogen we als priesters God vertellen wie de Here Jezus Christus is. Wij mogen samen met God de Here Jezus Christus aanBIDDEN. Voordat de Here Jezus Christus terugkomt op de Olijfberg, zal de gemeente opgenomen worden in het Vaderhuis. Het is een openbaring van de Here Jezus Christus! [...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#5: "Leven voor de dag van Jezus Christus"

Door broeder N. Groot op 23 juli 2017.
Trefwoorden: BIDDEN, Bemoediging, Bewust leven


#6: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"[...]od niet kennen. Joden worden vervolgd ook door het 'christelijke' westen. De naam van de Here Jezus Christus blijft verborgen voor de Joden. We mogen BIDDEN voor de vrede van Jeruzalem, maar we mogen ook BIDDEN voor de bekering van Isra?l. Christus is de hoop van Isra?l, van de volken en van ons, Zijn gemeente. [...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#7: "Jona"

Door broeder C. van Aalsburg op 2 april 2017.
Trefwoorden: Jona, Luisteren, BIDDEN


#8: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]a?l moest vrede zoeken voor hun woonplaatsen. We mogen bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats zonder ons getuigenis te verbergen. Isra?l moest BIDDEN voor de goddeloze steden waarin ze woonden. We mogen BIDDEN voor die over ons aangesteld zijn. In het oude testament waren de Isra?lieten in ballingschap gevoerd. In het nieuwe testament zijn [...]"
Trefwoorden: BIDDEN, Zegen, Vreugde


#9: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"[...]ij zijn in Hem geworteld en opgebouwd. We kunnen zelf niets doen om God, de Vader te behagen, bijv. door voldoende stille tijd te houden voldoende te BIDDEN etc. Gods liefde is onvoorwaardelijk. In Christus zijn wij volmaakt. Er moet meer van Christus in ons zichtbaar worden en minder van onszelf. Besneden betekent dat het onreine gedeelte is wegg[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#10: "God gedenkt ons"

Door broeder G. Vochteloo op 5 juni 2016.

"Overige bijbelteksten: - Matthe?s 6:26 - Matthe?s 10:42 - Lukas 21:1-4 - Hebree?n 6:10 - Jesaja 43:25 - Hebree?n 8:12[...]"
Trefwoorden: BIDDEN, Beloften, Gedenkt


#11: "Bid voor de evangelische gem. Zutendaal (Belgie)"

Door broeder F. Bielen op 11 oktober 2015.
Trefwoorden: BIDDEN, Belgie


#12: "De Trooster"

Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015.

"En Ik zal de Vader BIDDEN, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in den eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest


#13: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"[...]ij ook was gekomen voor niet-joden. Het is een taak van de gemeente om zich te ontfermen over de vreemdelingen. We kunnen dit vormgeven door BLESS: BIDDEN, Luisteren, Eten, Steunen en Spreken over het evangelie. [...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#14: "Geloven, vertrouwen, aanbidden en danken"

Door broeder D. van Wijck op 12 april 2015.
Trefwoorden: Vertrouwen, Geloof, Josafat


#15: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"[...]everein. Waakzaam zijn betekend het loslaten van de dagelijkse sleur en het richten op hoe je God kan dienen. Verwachten is niet afwachten; laten we BIDDEN voor de wereld, voor Nederland en voor Israel. Bid intens en meelevend. God is met ons. We hebben een hoop in Christus! [...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd


#16: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]eren). We kunnen proberen om zelf te strijden tegen de oude mens, maar alleen Gods Geest kan ons veranderen. Hij kan veel meer doen dan wij denken of BIDDEN. Daarom draait het niet om wat wij prettig vinden wat Gods Geest in ons doet. Alle werkingen waarvan men zegt dat het manifestaties van Gods Geest zijn, moeten getoetst worden aan Gods Woord. W[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#17: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...]t die grote God in ons hart woont. We mogen hem elke dag weer verwachten want Hij komt zoals Hij is opgevaren. Tot die dag mogen we Hem eensgezind aanBIDDEN.[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen


#18: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...] Geestes is het Woord van God. Tenslotte is het gebed een onderdeel van de geestelijke strijd. Christus is onze Pleitbezorger, maar we behoren ook te BIDDEN voor elkaar.[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#19: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"[...]at veel verder dan denken dat Hij bestaan heeft. We geloven dat Hij ons heeft aangenomen. Het volgen van de Here Jezus gaat verder dan Bijbellezen en BIDDEN. De Here Jezus zag de blinde. Hoewel Hij geen 'modder' nodig had, streek Hij slijk op de ogen van de blinde en gaf hem de opdracht om zich te wassen. Door het werk van de Heilige Geest gehoorza[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#20: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"[...] Nu zuchten we nog. We zijn nog niet verlost van ons lichaam. Ons zuchten zal veranderen in gejuich. De Heilige Geest zucht ook. Als wij niet kunnen BIDDEN (door het lijden), dan zal de Heilige Geest voor ons BIDDEN. De Here Jezus Christus pleit en bidt voor ons. [...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#21: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...] Alleen als wij opnieuw geboren worden, worden wij behouden en krijgt het leven zin. Om geestelijk in leven te blijven, moeten wij de Bijbel lezen en BIDDEN, maar als wij gerechtigheid verwachten van Bijbel lezen en BIDDEN, dan is dat tevergeefs. Jezus Christus is onze plaats gestorven en opgestaan. Als wij in Christus zijn, dan wij in Hem gestorve[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#22: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"[...]rt voortdurend en kan niet de basis zijn van onze beleving van Gods Woord. Beleven is lezen, geloven en doen. Ons leven met God bestaat uit lezen en BIDDEN. Alle dingen zijn ons geoorloofd, maar niet alles is nuttig. We kunnen verslaafd zijn aan voedsel, maar ons lichaam is voor de Here en de Here voor het lichaam. Onze lichamen zijn leden van het[...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#23: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"Asaf was aangewezen als aanbiddingsleider. Hij mocht elke dag God aanBIDDEN en het volk Isra?l daarin voorgaan. Toch kende Asaf strijd en had hij vijanden: de duivel, de wereld en zijn eigen "ik". Ondanks de strijd kon hij zeggen 'waarlijk God is goed'. Asaf was open en beleed dat hij jaloers was op de voorspoed van de ongelovigen. Hij richtte zich[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#24: "Bidden en waken in Gethsemane"

Door broeder O. Lohuis op 24 maart 2013.
Trefwoorden: Gethsemane, Gebed, Waken


#25: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"De Here Jezus Christus onderwees in contrasten. BIDDEN staat in contrast met de moed verliezen. Wij worden opgeroepen om voortdurend te BIDDEN. God zoeken in de morgen vormt de basis voor de rest van de dag. De onrechtvaardige rechter staat in contrast met God, de rechtvaardige Rechter. Is God voor ons een rechtvaardige Rechter (in onze teleurste[...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#26: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"[...]olgd door zijn schoonvader, verlaten door zijn ouders en verstoken van de tabernakel. Toch stelde hij zijn vertrouwen op de Here, zijn God. Als wij BIDDEN, dan mogen we ook uitzien hoe God zal reageren op ons gebed. Wij BIDDEN vaak en vragen veel aan God, maar vervolgens vergeten we vaak wat we hebben gebeden. De gemeente is de plaats waar we G[...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#27: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"[...]an de drie wijzen ( Jesaja 60:3,6). De drie wijzen gingen op een aanwijzing van God en in het geloof op zoek naar de Here Jezus Christus om Hem te aanBIDDEN. De ster vertelde de positie van het Kind: de Koning der Joden en de positie van de verblijfplaats van het Kind: in Israel. Zij hadden de ster in het oosten gezien en zij zagen de ster opnieuw [...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, AanBIDDEN


#28: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...]l herstellen. God wacht nog totdat het getal van de gemeente vol is. Israel moet nog wachten en nog lijden. Daarom wordt de gemeente opgeroepen om te BIDDEN voor de vrede van Israel. Binnenkort zal God de volken oordelen, maar ons oordeel is op het kruis voltrokken. Jezus Christus heeft voor ons het oordeel gedragen. [...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#29: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...]l bekeren tot God. Isaac was een man van gebed. Hij zocht God op. Hij bracht zijn problemen in gebed tot God. We mogen voor elkaar, voor onze vrouw BIDDEN. Isaac moest weg uit het land van de Filistijnen. Ook de Here Jezus moest verdwijnen uit het land der Geresenen. Isaac was bij de put LachaiRo?: de levende die mij ziet. God ziet naar ons o[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#30: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]ezus nodig. Nog is het tijd om Hem te zoeken. Vandaag nog kunt u voor Hem knielen. We zullen eens de verheerlijkte Christus zien! Wij zullen Hem aanBIDDEN om wat Hij voor ons gedaan heeft. [...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#31: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]n in een verloren wereld. Jezus Christus was met ontferming bewogen over de verloren wereld. Als wij ??n druppel van Christus' ontferming hebben, dan BIDDEN wij voor diegene die naast ons staan. Onze ongerechtigheden zijn geweken en onze zonden zijn niet alleen vergeven, maar ook verzoend. Jesaja stelde zich beschikbaar voor God, maar hij had daarv[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#32: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"[...]t elkaar meeleven. Wij moeten niet onberispelijk worden, maar de Here Jezus wil ons onberispelijk maken. We mogen elkaar bij Hem brengen, voor elkaar BIDDEN. [...]"
Trefwoorden: Heilig, Zonden


#33: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...]pruit), maar is ook de Schepper ( de wortel) van het volk Israel. God zal Zijn plan met Israel uitvoeren, Hij houdt vast aan Zijn beloften. Wij mogen BIDDEN voor het volk Israel; voor hun behoud en voor hun terugkeer. De Here is onze gerechtigheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Wij horen als gerechtvaardigden te leven. Wij hebben nieuw leven ontva[...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#34: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]t tegenover huichelachtig gebed. Is ons gebed een verplicht onderdeel van ons leven of een onderdeel van onze relatie met God? Geloven we nog wat wij BIDDEN? Als we BIDDEN, dan gaan we BIDDEN vanuit ons hart, onze binnenkamer. We hoeven niet naar mooie, juiste woorden te zoeken, we mogen BIDDEN met onze eigen woorden. Het begrip 'Onze Vader' was[...]"
Trefwoorden: Abba, BIDDEN


#35: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"[...]rtdurend te laten vullen (vol maken) met Gods Geest. Soms zijn er dingen in ons leven die vervulling met de Heilige Geest tegenhouden. We mogen God BIDDEN om die dingen in ons leven aan te wijzen. Als we vervuld zijn met Gods Geest dan maken we God groot en dan zijn we elkaar onderdanig. Als we vol zijn van God, dan spreken we over God. Waar ware[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water


#36: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...] van Christus. Als we doen wat God zegt mogen we rusten, vertrouwen in Hem. Als we nadenken over het werk van de Heilige Geest dan willen we Hem aanBIDDEN, maar in de bijbel wordt de Heilige Geest niet aanbeden. De Heilige Geest werpt het licht op God, daarom mogen ook wij God verheerlijken in ons leven. [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 36 preken gevonden over: 'Bidden'.