#1: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"Psalm 2 laat Gods plan zien vanaf het BEGIN tot aan het einde. Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Chr[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#2: "De kinderkoning"

Door broeder N. Groot op 29 mei 2016.
Trefwoorden: Zoeken, BEGIN, Voorbeeld


#3: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...]stijn. God zag Israel werken als slaven. God zag Hagar in de woestijn. God zag Elia onder de bremstuik, bang voor koning Achab. God zag ons vormeloze BEGIN. God ziet ons niet alleen, Hij hoort ons ook roepen. Hij kent ons verdriet. Hij ziet, hoort en kent ons en komt daarom tot ons. God zag, hoorde en kende het verdriet van het volk Israel en kwa[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#4: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"In de psalm gaat het over God, David en de vijand. De psalm BEGINt met 'hoelang nog '. Hoelang nog moet de nood en de terreur doorgaan? Maar ook hoelang duurt het voordat de Here Jezus Christus zal terugkeren? De nood van de vluchtelingen brengt hen naar ons toe; wat ons de mogelijkheid geeft hen het evangelie te vertellen. God vergeet ons niet. H[...]"
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof


#5: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...]ebruiken om het evangelie te verkondigen. Filipus begon het gesprek met de kamerling met een vraag. Veel gesprekken van en met de Here Jezus Christus BEGINnen met een vraag. Filipus had geleerd te luisteren naar God en naar mensen. Tenslotte gebruikt God rationele elementen. Gods Woord doet ons nadenken. Op basis van Gods Woord legde Filipus het e[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#6: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]ven. Gemeenschap aan het evangelie betekent dat wij geen consumenten, maar instrumenten van het evangelie zijn. Paulus koos er voor om de brief te BEGINnen met dankzegging, omdat hij de gemeenteleden zag als nieuwe scheppingen. Wij hebben Gods genade ontvangen en door die genade is het oude leven voorbij en het nieuwe leven groeit in ons. Kiezen[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#7: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"Als je je leven openzet voor vreemdelingen dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Het Bijbelgedeelte BEGINt met een normale dienst in de synagoge. Vervolgens komt er een uitleg van de Here Jezus Christus. Tenslotte is er de ontknoping. De Here Jezus gebruikte in Zijn uitleg twee geschiedenissen waarin beschreven staat dat God Zich ontfermde over he[...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#8: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...]agd door de geest van deze tijd.God wordt niet moe. Hij geeft ons kracht door Zijn Geest. Hij omhelst ons. Gelovigen zijn alsadelaars. Jonge adelaars BEGINnen een heerlijk leven in het nest, totdat zijn moeder het jonguit het nest duwt en het weer wordt opgevangen door zijn moeder om te leren vliegen. Zomoeten gelovigen ervaren wat het is om uit ge[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#9: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...]ij niet vol meer van onszelf, maar vol van de Here Jezus Christus. Wij kunnen Gods heerlijkheid in ons leven blokkeren door zonden. Laten we elke dag BEGINnen met hulp vragen aan Christus en eindigen met Hem te prijzen. Christus is onze Rots. Bij Hem zijn wij veilig. Wij zijn met Christus geborgen in God. Wij mogen Zijn heerlijkheid uitdragen in de[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#10: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...]inie. De tijdsgeest heeft ook invloed in de kerken. 'U hebt Mijn Woord bewaard.' Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan de schepping, maar in het BEGIN was het Woord, Jezus Christus, en door Hem is alles geschapen. Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan het huwelijk, aan de rol van de vrouw en van de man. Het Woord heerst over de tijdsgeest[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#11: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"[...]de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het BEGIN van de bijbel worden de zorgen van mensen beschreven. Uit bezorgdheid gaan mensen regelen en bedriegen, maar God wil voor ons zorgen. Dit betekent niet at we moeten afwachten, maar we mogen doen[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#12: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]omst van Christus wordt direct na de aankondiging van de eerste komst aangekondigd. Het oude testament eindigt met de vloek. En het nieuwe testament BEGINt met de oplossing: Christus is gekomen als Verlosser. Hij zal komen om het hart van de vaders tot de kinderen terug te brengen. Het hart van de Vader ging en gaat voortdurend uit naar de Zoon. V[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#13: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"Het oude testament eindigt met de aankondiging van de komst van Elia. Het nieuwe testament BEGINt met de aankondiging van de geboorte van Johannes de doper, die in de kracht van Elia zou optreden. We hebben het complete Woord van God ontvangen. We hebben geen extra ervaring nodig waar Zacharia om vroeg. Johannes naam betekent 'de Here is genadig'.[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#14: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"Wij zijn allen geroepen om getuigen te zijn, ieder op de plaats die God voor ons bestemd heeft. Zending BEGINt bij God en niet bij ons medelijden met de medemens. God heeft de wereld lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja gezonden. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een wereld van tolerantie.[...]"
Trefwoorden: Zending


#15: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]per: geboren uit een onvruchtbare moeder, uit een priesterlijke familie en als voorbereider van het koninkrijk. David was de achtste zoon (een nieuw BEGIN). Bij de Here Jezus Christus, de Zoon, BEGINt er een nieuwe schepping na Zijn opstanding. Bij Gods Zoon BEGINt een nieuwe schepping na Zijn opstanding. David was herder. De Here Jezus Christus i[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#16: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...]en door de werking van de Heilige Geest krijgen we een zuiver geweten. Paulus oefende zichzelf om een zuiver geweten te hebben. Een ongeveinsd geloof BEGINt met de erkenning dat wij God nodig hebben. Als we vermaant worden, moeten we erkennen dat God anderen gebruikt. We behoren ons als de minste op te stellen. We behoren te luisteren naar de ver[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#17: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...]den. De Here Jezus Christus heeft na Zijn opstanding gesproken met Zijn discipelen over het koninkrijk Gods. De vraag wanneer het koninkrijk Gods zal BEGINnen, was een logische vraag, maar eerst moest er een heilstijd aanbreken. Het evangelie moest eerst over de hele aarde verteld worden. Door de Heilige Geest moest eerst de gemeente gevormd worden[...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#18: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"God is een God van beloften. Als de mens in zonde valt, komt God met een belofte. De Bijbel BEGINt en eindigt met een belofte. De meest beloften zijn aan Israel gegeven. Het middelpunt van de beloften ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de toekomst volledig vervuld worden. Op d[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#19: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"[...]n voorbereid op zwaar weer. Paulus bereid de gemeente voor op zwaar weer. Hij maakte Christus meer bekend. Christus is het Hoofd, de bron, het eerste BEGINsel en de gemeente is Zijn lichaam. Het hoofd geeft sturing aan het lichaam en het lichaam volgt gewoon de sturing van het hoofd. Christus is de getrouwe Getuige. Hij laat volkomen zien wie God i[...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#20: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"[...], maar we moeten leren om te verliezen. De Here Jezus Christus is de Eerste die de dood heeft overwonnen. Hij is de Oorsprong van het leven. Hij is BEGIN van alles. Hij is de Schepper van al het leven. Na de zondeval heeft God in Christus een nieuw BEGIN gemaakt; de dood is definitief overwonnen. Er is hoop door de opstanding van Jezus Christus[...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen


#21: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]ze hoofdstukken bereiden ons voor om Hem te volgen, totdat het alleen maar om Gods wil (Gethsemane) gaat. Nu gaat het vaak nog om onszelf. Onderweg BEGINt de Here Jezus Christus met het onderwijs van snoeien. God wil graag dat wij veel vrucht dragen in ons leven. Het gaat niet om de ranken, maar om de vruchten. Wij mogen weten, geloven dat wij ve[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#22: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"De psalmist BEGINt te spreken over God en niet over de eigen noden. Als wij samenkomen dan mogen we getuigenis afleggen van de hoop, die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel het Woord van God gaat in eerste plaats over wie God is en wat Hij gaat doen, Hij zal Zijn plan ook in ons uitvoe[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#23: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]alleen onder de Naam van Heere, maar nog niet als de God Die zichtbaar en actief Zich bezighoudt met Zijn volk. Bij de brandende braamstruik ligt het BEGIN van het ontstaan van Israel als volk. Alles wat hierna gebeurt, is er opgericht om dit volk zichtbaar te laten zijn en dat ging zonder enige moeite. De Heere zou haar dwars door de 10 plagen van[...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#24: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"De Efezebrief BEGINt als het ware in de hemel en vervolgens komt de toepassing in de praktische situatie op aarde. We hebben zoveel ontvangen, maar realiseren ons zo weinig wat we hebben ontvangen. Daarom bad Paulus dat wij vervuld worden met Gods Geest. Wij behoren steeds verder te groeien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De [...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#25: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]r ons gegaan. We mogen elke dag vooruit gaan; we komen elke dag dichterbij onze verheerlijking in Christus. Als Johannes de Here Jezus ziet aan het BEGIN van het boek Openbaring, dan draagt Hij Zijn gordel niet meer om zijn lendenen; het werk voor God is volbracht. De Here Jezus Christus draagt een gordel om Zijn borst als Koning en Hogepriester.[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#26: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]p. Wij hebben Gods Geest ontvangen. Door Gods Geest wil God ons toerusten en onderwijzen. De vaders in het geloof kennen God zoals Hij is vanaf het BEGIN (en niet alleen zoals Hij nu is). Zij kennen Hem vanuit gemeenschap met Hem. [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#27: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]et hart van Nicodemus en reageerde niet op de woorden, maar op de gedachten van Nicodemus. De Here Jezus Christus wilde graag dat Nicodemus een nieuw BEGIN ging maken. Zijn kennis en zijn positie en zijn daden konden hem niet redden. Wedergeboren is letterlijk 'van boven geboren' of 'uit God geboren'. Van boven of vanaf het BEGIN zoals het voorhang[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw BEGIN, Schuld


#28: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"[...]oen dan we werkelijk zijn. Maar God weet en kent ons hart. Hij roept ons op een voorraad aan te leggen waaruit wij goede dingen kunnen halen. Aan het BEGIN van de dag kunnen we een voorraad aanleggen. We kunnen eenvoudige dingen gebruiken om onszelf te herinneren dat God ons wil veranderen. [...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#29: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"De psalm BEGINt met de erkenning dat God ons doorgrondt (kennis). De psalm eindigt met de vraag of God ons wil doorgronden, met andere woorden een overgave aan God. In ons leven is het regelmatig nodig om opruiming te houden. Koning Hizkia hield opruiming, hoewel hij slechts 25 jaar oud was. Hij koos te leven voor de Heere en niet alleen te geloven[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#30: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"Het is niet bekend wat de benauwdheid van Asaf was. Ook is niet bekend wat de oplossing was van de problemen van Asaf. De psalm BEGINt zeer ikgericht. In onze benauwdheid zijn wij aanvankelijk vol met zelfmedelijden. En als wij denken aan God, dan kreunen en zuchten wij nog meer. God geeft ons rust en vrede. God geeft ons kracht om Hem te prijzen[...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#31: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"Aan het BEGIN van een nieuw jaar zijn er veel mensen, die voorspellen wat er dit jaar gaat gebeuren. Mensen worden bang, maar wij mogen luisteren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#32: "Verleidingen: de spiegel van Jacobus"

Door broeder C. Spek op 19 december 2010.

"[...] in het midden van de hof) te eten, maar toch verleid werd, zo worden wij en onze jongeren verleid. De slang stelt een vraag met de halve waarheid en BEGINt een discussie. De slang wil ons niet begrijpen, maar grijpen. De verleidingen komen geleidelijk ons leven binnen. Ook de Here Jezus wordt op de proef gesteld op dezelfde manier als Eva werd b[...]"
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving


#33: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...]d verkocht door zijn broers. Deze keer sprak hij over geloofsstrijd. In de Bijbel worden 3000 personen genoemd. Van ongeveer 100 mensen weten wij hun BEGIN en hun einde van het leven. Van meer dan 50 personen lezen we dat het einde van hun leven niet goed was, bijvoorbeeld Saul, Gideon, Salomo etc. Wij moeten voortdurend keuzes maken. Iemand, die z[...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


#34: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]d door allerlei leer. We weten te weinig over het geheimenis van de gemeente. God heeft een plan met de volken, met Israel en met de gemeente. In het BEGIN van de Bijbel handelt God met alle volken. Vervolgens kiest God een mens: Abram. Uit Abram komt het Joodse volk voort. Hij toont Zijn liefde door het volk van Israel uit Egypte te leiden. Er bes[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#35: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"In het BEGIN van het leven van Mozes speelden drie vrouwen een belangrijke rol; zijn moeder (liefde), zijn zus (liefde) en de dochter van Farao (medelijden). Door het geloof heeft zijn moeder Mozes verborgen, met gevaar voor het hele gezin. Uiteindelijk moest Mozes in zijn 'arkje' in de Nijl worden gezet. God leidde de situatie. Hij zorgde voor Moz[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#36: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"Na de zondeval en de zondvloed maakte God een nieuw BEGIN. God riep Abraham. Abraham werd de vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van hoop. Hij hield vast aan Gods beloften zonder te zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts een persoon. Door Abram wilde God alle families van de aar[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#37: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]el in zijn Woord. Door de keuze voor de boom der kennis van goed en kwaad is de toegang tot de boom des levens (eeuwig leven) geblokkeerd. Dit is het BEGINg van onze lijdenspositie. Ons doel is het verkrijgen van heerlijkheid. Naar de geest zijn wij levend en zijn wij gezegend met alle zegeningen. We zullen delen in Zijn heerlijkheid naar het licha[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#38: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010.

"[...] in Gods kracht Zijn stem volgen. God heeft gekozen om gelovigen als instrument te gebruiken. Gelovigen mogen Gods boodschap doorgeven. De Here Jezus BEGINt veel gesprekken met een vraag. Ook Filippus begon zo zijn gesprek met de kamerling. Wij moeten minder verklaren maar meer vragen in onze gesprekken met ongelovigen. De kamerling las het Woord[...]"
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God


#39: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"De tekenen van de tijd wijzen erop dat het niet beter wordt in dit jaar, maar wij mogen weten "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit belijden als we een levende relatie met God hebben. We kunnen, net als de Israelieten, al klagend door het leven gaan. De levende relatie met God lijkt er niet te zijn. Samuel riep de Israelieten op [...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 39 preken gevonden over: 'Begin'.