Preken over: "Begin"

"David, zoon van het nieuwe begin"
Door broeder P. van der Lugt op 4 mei 2022
Trefwoorden: Bethlehem, Vrede, David

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"Psalm 2 laat Gods plan zien vanaf het Begin tot aan het einde. Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader d[...]"

"De kinderkoning"
Door broeder N. Groot op 29 mei 2016
Trefwoorden: Zoeken, Begin, Voorbeeld

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...]ik, bang voor koning Achab. God zag ons vormeloze Begin. God ziet ons niet alleen, Hij hoort ons ook roepen. Hij kent ons verdriet. Hij ziet, hoort [...]"

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"[...]m gaat het over God, David en de vijand. De psalm Begint met 'hoelang nog '. Hoelang nog moet de nood en de terreur doorgaan? Maar ook hoelang duurt [...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]Veel gesprekken van en met de Here Jezus Christus Beginnen met een vraag. Filipus had geleerd te luisteren naar God en naar mensen. Tenslotte gebruik[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]ngelie zijn. Paulus koos er voor om de brief te Beginnen met dankzegging, omdat hij de gemeenteleden zag als nieuwe scheppingen. Wij hebben Gods gen[...]"

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...]en er mooie dingen gebeuren. Het Bijbelgedeelte Begint met een normale dienst in de synagoge. Vervolgens komt er een uitleg van de Here Jezus Christ[...]"

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"[...]t ons. Gelovigen zijn alsadelaars. Jonge adelaars Beginnen een heerlijk leven in het nest, totdat zijn moeder het jonguit het nest duwt en het weer wo[...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]ns leven blokkeren door zonden. Laten we elke dag Beginnen met hulp vragen aan Christus en eindigen met Hem te prijzen. Christus is onze Rots. Bij Hem[...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]wordt er getwijfeld aan de schepping, maar in het Begin was het Woord, Jezus Christus, en door Hem is alles geschapen. Door de tijdsgeest wordt er get[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...]nen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het Begin van de bijbel worden de zorgen van mensen beschreven. Uit bezorgdheid gaan mensen regelen en b[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]ent eindigt met de vloek. En het nieuwe testament Begint met de oplossing: Christus is gekomen als Verlosser. Hij zal komen om het hart van de vaders [...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]iging van de komst van Elia. Het nieuwe testament Begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de doper, die in de kracht van Elia zou optr[...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]e plaats die God voor ons bestemd heeft. Zending Begint bij God en niet bij ons medelijden met de medemens. God heeft de wereld lief. God zendt. God [...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]koninkrijk. David was de achtste zoon (een nieuw Begin). Bij de Here Jezus Christus, de Zoon, Begint er een nieuwe schepping na Zijn opstanding. Bij [...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]n zuiver geweten te hebben. Een ongeveinsd geloof Begint met de erkenning dat wij God nodig hebben. Als we vermaant worden, moeten we erkennen dat G[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...]jk Gods. De vraag wanneer het koninkrijk Gods zal Beginnen, was een logische vraag, maar eerst moest er een heilstijd aanbreken. Het evangelie moest e[...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]n zonde valt, komt God met een belofte. De Bijbel Begint en eindigt met een belofte. De meest beloften zijn aan Israel gegeven. Het middelpunt van de [...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...]ekend. Christus is het Hoofd, de bron, het eerste Beginsel en de gemeente is Zijn lichaam. Het hoofd geeft sturing aan het lichaam en het lichaam volg[...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...]wonnen. Hij is de Oorsprong van het leven. Hij is Begin van alles. Hij is de Schepper van al het leven. Na de zondeval heeft God in Christus een nie[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]gaat. Nu gaat het vaak nog om onszelf. Onderweg Begint de Here Jezus Christus met het onderwijs van snoeien. God wil graag dat wij veel vrucht drage[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"De psalmist Begint te spreken over God en niet over de eigen noden. Als wij samenkomen dan mogen we getuigenis afleggen van de hoop, die wij hebben. G[...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...] Zijn volk. Bij de brandende braamstruik ligt het Begin van het ontstaan van Israel als volk. Alles wat hierna gebeurt, is er opgericht om dit volk zi[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"De Efezebrief Begint als het ware in de hemel en vervolgens komt de toepassing in de praktische situatie op aarde. We hebben zoveel ontvangen, maar re[...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...]ristus. Als Johannes de Here Jezus ziet aan het Begin van het boek Openbaring, dan draagt Hij Zijn gordel niet meer om zijn lendenen; het werk voor [...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]s in het geloof kennen God zoals Hij is vanaf het Begin (en niet alleen zoals Hij nu is). Zij kennen Hem vanuit gemeenschap met Hem. [...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw Begin, Schuld

"[...]ezus Christus wilde graag dat Nicodemus een nieuw Begin ging maken. Zijn kennis en zijn positie en zijn daden konden hem niet redden. Wedergeboren is [...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...]en waaruit wij goede dingen kunnen halen. Aan het Begin van de dag kunnen we een voorraad aanleggen. We kunnen eenvoudige dingen gebruiken om onszelf [...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"De psalm Begint met de erkenning dat God ons doorgrondt (kennis). De psalm eindigt met de vraag of God ons wil doorgronden, met andere woorden een ove[...]"

"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"
Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild

"[...]oplossing was van de problemen van Asaf. De psalm Begint zeer ikgericht. In onze benauwdheid zijn wij aanvankelijk vol met zelfmedelijden. En als wij [...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"Aan het Begin van een nieuw jaar zijn er veel mensen, die voorspellen wat er dit jaar gaat gebeuren. Mensen worden bang, maar wij mogen luisteren naar[...]"

"Verleidingen: de spiegel van Jacobus"
Door broeder C. Spek op 19 december 2010
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving

"[...]De slang stelt een vraag met de halve waarheid en Begint een discussie. De slang wil ons niet begrijpen, maar grijpen. De verleidingen komen geleideli[...]"

"Geloofsstrijd"
Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010
Trefwoorden: Jozef, Strijd

"[...]en genoemd. Van ongeveer 100 mensen weten wij hun Begin en hun einde van het leven. Van meer dan 50 personen lezen we dat het einde van hun leven niet[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...] de volken, met Israel en met de gemeente. In het Begin van de Bijbel handelt God met alle volken. Vervolgens kiest God een mens: Abram. Uit Abram kom[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"In het Begin van het leven van Mozes speelden drie vrouwen een belangrijke rol; zijn moeder (liefde), zijn zus (liefde) en de dochter van Farao (medel[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...] de zondeval en de zondvloed maakte God een nieuw Begin. God riep Abraham. Abraham werd de vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van ho[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]des levens (eeuwig leven) geblokkeerd. Dit is het Beging van onze lijdenspositie. Ons doel is het verkrijgen van heerlijkheid. Naar de geest zijn wij [...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God

"[...]gen mogen Gods boodschap doorgeven. De Here Jezus Begint veel gesprekken met een vraag. Ook Filippus begon zo zijn gesprek met de kamerling. Wij moete[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering