"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"


Beschrijving

In deze Bijbelgedeelten lezen we wie Jezus Christus is. In Kolosse was er gevaar voor dwaalleren: oosterse filosofieen enerzijds en Joods wetticisme anderzijds. Het gaat niet om ons, zelfs niet om onze geestelijke groei, maar om de Here Jezus Christus. De Here Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Een beeld is een exacte afbeelding van het origineel. Naast de afbeelding werden vroeger ook persoonlijke kenmerken beschreven. De Here Jezus is het beeld van God. Hij was de enige, die God kon afbeelden. Andere beelden van God waren verboden. God laat Zich kennen door Jezus Christus. Wij moeten onszelf aan God geven (geef aan de keizer wat des keizers is). 25 Adam was naar het beeld van God geschapen. Wij zijn naar het beeld van Adam geschapen. God wil het beeld van Zichzelf in ons herstellen. Ook de duivel zal gebruik maken van een beeld met tekenen en wonderen. We kunnen onderscheid maken, omdat we weten dat de Here Jezus zachtmoedig en nederig is en de duivel beslist niet. God wil ons Zijn Geest geven en ons denken vernieuwen door Zijn Geest en Zijn Woord. Hoe meer wij met de Here Jezus omgaan, hoe meer wij op Hem gaan lijken.
Download:

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

1 Timotheus 1:12-17

12 En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende; 13 Die te voren een gods lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het ontwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. 14 Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. 15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. 16 Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven. 17 Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 
Kolossenzen 1:9-20

9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; 10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God; 11 Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap; 12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; 13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; 14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; 15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: