"Zoekt de Here"

 26 december 2010, Br. B. van den Bosch

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
De engelen hebben gezongen en zijn weer stil geworden. De herders zijn gekomen en zijn weer gegaan. Het lijkt of er niets veranderd is, maar wie heeft Hem gezocht en gevonden? Onze maag wordt gevuld met Kerst, maar ons hart blijft leeg. Alles lijkt nutteloos. Mensen proberen van het leven iets te maken, maar het leven gaat verder na de dood. Wij proberen te leven zonder God, maat dat gaat niet goed en God zal ingrijpen. Tot nu toe toont God Zijn genade en heeft Zijn genade getoond. Wij zijn beschadigd door de zonden, maar Hij balsemt onze wonden. De Here heeft onze zonden op Zich genomen. Simeon had God gezocht en hij had het leven gevonden. Hij verwachtte de Messias. Wij verwachten de tweede komst van de Here Jezus. Simeon had de belofte niet te sterven voordat hij de Messias zou zien. Wij hopen niet te sterven voordat de bazuin zal klinken. We zien niet alleen het Kind in de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben vrede en eeuwig leven ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog is het tijd om Hem te zoeken. Vandaag nog kunt u voor Hem knielen. We zullen eens de verheerlijkte Christus zien! Wij zullen Hem aanbidden om wat Hij voor ons gedaan heeft.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Amos 5:4-6
4 Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. 5 Maar zoekt Beth-el niet, en komt niet te Gilgal, en gaat niet over naar Ber-seba; want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd, en Beth-el zal worden tot niet. 6 Zoekt den HEERE, en leeft; opdat Hij niet doorbreke in het huis van Jozef als een vuur, dat vertere, zodat er niemand zij, die het blusse in Beth-el; 


Maleachi 3:14-15
14 Gij zegt: Het is tevergeefs God te dienen; want wat nuttigheid is het, dat wij Zijn wacht waarnemen, en dat wij in het zwart gaan, voor het aangezicht des HEEREN der heirscharen? 15 En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig; ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd; ook verzoeken zij den HEERE, en ontkomen. 


Maleachi 4:12Deze spreker:
Br. B. van den Bosch

Zoek op trefwoord:
Zoeken
Tweede komst