"Christus in ons"

 22 januari 2012, Br. T. Stier

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
De Here Jezus Christus had al zijn discipelen lief en in het bijzonder Johannes. Johannes staat nu bekend als de apostel die Jezus liefhad. Worden ook wij zo herkend? De liefde is uit God (en niet uit de apostel der liefde, Johannes). God heeft zijn Zoon gezonden als verzoening van onze zonden. Johannes richtte zich op kinderen, jongelingen en vaders in het geloof. Als we wederom geboren worden, dan zijn we kinderen in het geloof. Dan weten we dat onze zonden zijn vergeven en we weten dat God onze Vader is. We zijn geborgen bij de Vader door genade ( niet op basis van prestaties). Het Vaderschap van God is voor eeuwig. Als ons geloof gaat groeien, dan worden we jongelingen in het geloof. Als jongelingen in het geloof behoren wij vast voedsel te eten. We leven niet alleen in de wetenschap dat onze zonden zijn vergeven, maar ook dat de Here Jezus Christus is opgestaan en leeft. Jongelingen mogen weten dat de boze is overwonnen ( de strijd is gestreden). We hebben Gods Woord in de strijd. We mogen Gods Woord overdenken. De boze probeert het Woord van God uit ons leven te weren. Het woord behoort deel te worden van ons leven in afwachting op Zijn komst. Maar als de liefde voor de wereld in ons hart leeft, dan is er geen ruimte voor de liefde van God. God vernieuwd de oude mens niet, maar houdt de oude mens voor dood. Nu leeft Christus in ons. De antichrist zal zich voordoen als Christus. Wij kunnen onderscheid maken door te luisteren naar de boodschap. Wij hebben Gods Geest ontvangen. Door Gods Geest wil God ons toerusten en onderwijzen. De vaders in het geloof kennen God zoals Hij is vanaf het begin (en niet alleen zoals Hij nu is). Zij kennen Hem vanuit gemeenschap met Hem.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

1 Johannes 2:21-28
21 Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is. 22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. 23 Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet. 24 Hetgeen gijlieden dan van den beginne gehoord hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in den Zoon en in den Vader blijven. 25 En dit is de belofte, die Hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. 26 Dit heb ik u geschreven van degenen, die u verleiden. 27 En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven. 28 En nu, kinderkens, blijft in Hem; opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst. Deze spreker:
Br. T. Stier

Zoek op trefwoord:
Woord van God
Wedergeboorte