"Verblijdt u in Hem"


Download:

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

Spreuken 12:25-25

25 Bekommernis in het hart des mensen buigt het neder; maar een goed woord verblijdt het. 
Filippenzen 3:1

1 Voorts, mijn broeders, verblijdt u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet verdrietig, en het is u zeker. 
Psalmen 119:62

62 Te middernacht sta ik op, om U te loven voor de rechten Uwer gerechtigheid. 
Jeremia 15:16

16 Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten; want ik ben naar Uw Naam genoemd, o HEERE, God der heirscharen! 
Jesaja 50:4-6

4 De Heere HEERE heeft Mij een tong der geleerden gegeven, opdat Ik wete met den moede een woord ter rechter tijd te spreken; Hij wekt allen morgen, Hij wekt Mij het oor, dat Ik hore, gelijk die geleerd worden. 5 De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Ik ben niet wederspannig, Ik wijk niet achterwaarts. 6 Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij slaan, en Mijn wangen dengenen, die Mij het haar uitplukken; Mijn aangezicht verberg Ik niet voor smaadheden en speeksel.  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: