"Christus, ons voorbeeld"


Beschrijving

Christus is ons voorbeeld. Willen wij op Hem lijken? Zien anderen Christus in ons leven? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onze naam geroepen uit deze wereld tot het licht van Gods koninkrijk. De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. Vervolgens wil de Here Jezus Christus je veranderen naar Zijn beeld. Het lijden in het leven hoort bij het leven met Christus. We hebben niet de keuze om het lijden te vermijden; wij volgen de Here Jezus Christus en Hij heeft voor ons geleden. God geeft kracht om door het lijden heen te gaan. Christus is ons voorbeeld. We mogen Hem nadoen, zoals (vroeger) kinderen het voorbeeld moesten naschrijven in hun rekenschrift. We horen het niet af te raffelen. God heeft ons alles gegeven om Christus nauwkeurig te volgen. Wij zijn behouden door geloof, maar verlangen we er na dat God zal zeggen ‘goed gedaan’.
Download:

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

1 Petrus 2:21-25

21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; 23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt; 24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. 25 Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen. 
Galaten 4:15

15 Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis, dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven, en mij gegeven hebben.  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: