"Openbaring van de Here Jezus Christus"

 17 september 2017, Br. D. Steenhuis

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
God geeft dit Bijbelboek om de Here Jezus Christus te zien, om Hem beter te leren kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van Jezus Christus. De Israëlieten dachten telkens aan de dood van Jozef, de redder van het volk, als zij door de woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Here Jezus Christus te denken. Wij krijgen de zegen en genade van de Here Jezus Christus zelf. Als Hij Zijn naam noemt, dan verandert alles (Ik ben, die Ik ben; Ik ben de goede Herder ….. ). Hij is er altijd. Hij is Jaweh zelf. God kijkt door de ogen van de Here Jezus Christus. Jezus Christus heeft ons gezien en wij mogen Hem nu zien. De Here Jezus Christus is in deze wereld gekomen, in Bethlehem. Hij is onze Getuige. De Here Jezus Christus is de Eerstgeborene. De eerstgeborenen krijgen een dubbel deel. Wij worden ook eerstgeborenen genoemd. De Here Jezus Christus is de Eerstgeborene van de doden en van de levenden. De Here Jezus Christus is nu de Vorst der aarde. Hij is boven alle dingen. Hij heeft Zijn leven gegeven, omdat Hij ons zo lief heeft. De Here Jezus Christus heeft ons koningen en priesters gemaakt. Wij zijn bestemd om met Hem te regeren tijdens het duizendjarig vrederijk. Nu mogen we als priesters God vertellen wie de Here Jezus Christus is. Wij mogen samen met God de Here Jezus Christus aanbidden. Voordat de Here Jezus Christus terugkomt op de Olijfberg, zal de gemeente opgenomen worden in het Vaderhuis. Het is een openbaring van de Here Jezus Christus!


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Openbaring 1:1-8
1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; 2 Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft. 3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij. 4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azie zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn; 5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. 6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen. 8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. 


Openbaring 5:6
6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. Deze spreker:
Br. D. Steenhuis

Zoek op trefwoord:
Lam
Aanbidding
Uittocht