"Een plaats van rust"

 18 juni 2017, Br. G. Vochteloo

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Naomi zocht een plaats van rust voor Ruth, omdat het haar wel zou gaan. Naomi wenste Ruth rust in het huis van haar man. Boaz is een beeld van God en Ruth is het beeld van Israël. Israël zal rust vinden bij God. Als er rust is, dan is er geen tegenstander, geen dreiging. Naomi woonde te midden van de vijanden van Israël. Ruth moest gaan liggen aan de voeten van Boaz en afwachten wat hij ging zeggen. Ruth moest zelf niet in actie komen. De Here Jezus Christus wilde Zijn vleugelen spreiden over Israël. Ruth vroeg Boaz om zijn vleugels over haar te spreiden. Zij wilde schuilen onder de vleugels van Boaz. We mogen schuilen onder de vleugels van de Here Jezus Christus. In huis van God vinden wij rust. De Here Jezus Christus, de grote Losser, is gekomen om ons toegang te geven tot de plaats van rust bij de Here Jezus Christus. Wij vinden rust in Christus Jezus. Wij zijn, toen we tot geloof zijn gekomen, geplaatst in de hemel. Wij leven echter nog steeds op aarde. Als we denken aan wat in de hemel is, zullen we de rust van God ervaren. Wij zijn in het geloof in de rust in gegaan. Door het geloof weten we dat God ons bekwaam heeft gemaakt. Wij zijn gezegend in Christus met alle geestelijke zegeningen.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Ruth 3:1-13
1 En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: Mijn dochter! zoude ik u geen rust zoeken, dat het u welga? 2 Nu dan, is niet Boaz, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal dezen nacht gerst op den dorsvloer wannen. 3 Zo baad u, en zalf u, en doe uw klederen aan, en ga af naar den dorsvloer; maar maak u den man niet bekend, totdat hij geeindigd zal hebben te eten en te drinken. 4 En het zal geschieden, als hij nederligt, dat gij de plaats zult merken, waar hij zal nedergelegen zijn; ga dan in, en sla zijn voetdeksel op, en leg u; zo zal hij u te kennen geven, wat gij doen zult. 5 En zij zeide tot haar: Al wat gij tot mij zegt, zal ik doen. 6 Alzo ging zij af naar den dorsvloer, en deed naar alles, wat haar schoonmoeder haar geboden had. 7 Als nu Boaz gegeten en gedronken had, en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van een koren hoop. Daarna kwam zij stilletjes in, en sloeg zijn voetdeksel op, en leide zich. 8 En het geschiedde te middernacht, dat die man verschrikte, en om zich greep; en ziet, een vrouw lag aan zijn voetdeksel. 9 En hij zeide: Wie zijt gij? En zij zeide: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd, breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. 10 En hij zeide: Gezegend zijt gij den HEERE, mijn dochter! Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, dewijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, hetzij arm of rijk. 11 En nu, mijn dochter, vrees niet; al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen; want de ganse stad mijns volks weet, dat gij een deugdelijke vrouw zijt. 12 Nu dan, wel is waar, dat ik een losser ben; maar er is nog een losser, nader dan ik. 13 Blijf dezen nacht over; voorts in den morgen zal het geschieden, indien hij u lost, goed, laat hem lossen; maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen, zo waarachtig als de HEERE leeft; leg u neder tot den morgen toe. 


Ruth 1:8-9
8 Zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters: Gaat heen, keert weder, een iegelijk tot het huis van haar moeder; de HEERE doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden, en bij mij. 9 De HEERE geve u, dat gij ruste vindt, een iegelijk in het huis van haar man! En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden; 


Ruth 2:12
12 De HEERE vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen, van den HEERE, den God Israels, onder Wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen! 


1 Koningen 5:4
4 Maar nu heeft de HEERE, mijn God, mij van rondom rust gegeven; er is geen tegenpartijder, en geen bejegening van kwaad. 


Psalmen 116:7
7 Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan. Deze spreker:
Br. G. Vochteloo

Zoek op trefwoord:
Losser
Israël
Vleugels