"Christus, Hoop van Israël en de volken"

 28 mei 2017, Br. C. Stier

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  Powerpoint  


Beschrijving
Onze hoop is gericht op de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. De hoop van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vrede van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christus, is de Hoop van Israël. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Israël. Israël moet tot inkeer komen voordat de Here Jezus Christus kan ingrijpen en vrede kan brengen in Israël. Als Israël de naam de Here zal aanroepen, dan zal het koninkrijk Gods komen. Op dit moment zijn er nog steeds veel Joden die God niet kennen. Joden worden vervolgd ook door het ‘christelijke’ westen. De naam van de Here Jezus Christus blijft verborgen voor de Joden. We mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar we mogen ook bidden voor de bekering van Israël. Christus is de hoop van Israël, van de volken en van ons, Zijn gemeente.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Handelingen 1:1-12
1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren; 2 Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. 3 Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan. 4 En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. 5 Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 6 Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten? 7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft; 8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. 9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. 10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; 11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. 12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijf berg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize. Deze spreker:
Br. C. Stier

Zoek op trefwoord:
Jeruzalem
Hemelvaart
Profetieën