In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

2 Korinthe 2:14-16

14 En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. 15 Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan; 16 Dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? 
Spreuken 27:9

9 Olie en reukwerk verblijdt het hart; alzo is de zoetigheid van iemands vriend, vanwege den raad der ziel. 
Efeze 5:1

1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: