"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

 20 november 2016, Br. J. Brouwer

Afspelen


Deze preek is onderdeel van de serie:
"De 'kleine' profeten"

Download
Audiobestand (MP3)  Powerpoint  


Beschrijving
Micha: wie is gelijk aan de Heere? Micha sprak over Gods goedertierenheid. Micha maakte het aanstaande oordeel van God bekend vanwege de afgoderij. Hij gaf ook dat later de zegen zal komen: er komt een ware Verlosser. Bethlehem was een kleine plaats, maar zou wel de geboorteplaats van de Verlosser worden. God heeft oog voor het kleine, bijv. voor kinderen, de armen, het zwakke etc. Bij Bethlehem werden veel schapen gehouden om later geofferd te worden in Jeruzalem. De Here Jezus Christus is ons Offerlam. De naam van de Here Jezus Christus was groot en straks zal Hij de Naam aller namen hebben. De tijd is beperkt, onvolmaakt en vol van onvrede. Wij zijn hier tijdelijk. Wat we hier doen is onvolmaakt. God heeft de eeuw, het verlangen naar volmaaktheid gegeven. De eeuwigheid is onbeperkt, volmaakt en vol van vrede. Christus is van eeuwigheid. Hij zal ons leiden. Bij de eerste komst was de Here Jezus Christus gekomen als Lam, als Verlosser. Bij zijn tweede komst zal de Here Jezus Christus komen als Leeuw van Juda om Zijn volk te verlossen. Bij zijn eerste komst heeft Hij ons verlost van onze grootste vijand: ons zondig hart. Er is nu overwinning mogelijk in Christus Jezus.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Johannes 1:1-18
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. 6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. 7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. 8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou. 9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. 14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. 15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik. 16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. 17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard. 


Micha 5:1-5
1 (4:14) Nu, rot u met benden, gij dochter der bende, hij zal een belegering tegen ons stellen; zij zullen den rechter Israels met de roede op het kinnebakken slaan. 2 (5:1) En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. 3 (5:2) Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israels. 4 (5:3) En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN, in de hoogheid van den Naam des HEEREN, Zijns Gods, en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde. 5 (5:4) En Deze zal Vrede zijn; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de mensen. 


Prediker 2:11-14
11 Toen wendde ik mij tot al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en tot den arbeid, dien ik werkende gearbeid had; ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes, en daarin was geen voordeel onder de zon. 12 Daarna wendde ik mij, om te zien wijsheid, ook onzinnigheden en dwaasheid; want hoe zou een mens, die den koning nakomen zal, doen hetgeen alrede gedaan is? 13 Toen zag ik, dat de wijsheid uitnemendheid heeft boven de dwaasheid, gelijk het licht uitnemendheid heeft boven de duisternis. 14 De ogen des wijzen zijn in zijn hoofd, maar de zot wandelt in de duisternis. Toen bemerkte ik ook, dat enerlei geval hun allen bejegent. Deze spreker:
Br. J. Brouwer

Prekenserie:
De 'kleine' profeten

Zoek op trefwoord:
Trouw
Eeuwigheid
Verlosser