"Het geloof"

 16 oktober 2016, Br. G. Vochteloo

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Een definitie van het geloof is de hoop, de zekerheid van de dingen die men niet ziet. Het geloof is de vaste grond; het geloof is niet onzeker, maar is gefundeerd op Gods Woord. Bij godsdienst gelooft men niet, maar moet men werken om zich aangenaam te worden. Wij geloven echter dat wij aangenaam gemaakt zijn door het geloof van en in Christus Jezus. Wij geloven, denken of stellen ons vertrouwen in dagelijkse dingen op basis van onze ervaringen. God heeft ons geschapen met geloof. Geloof heeft te maken met alle dingen die men ziet. Geloven heeft vaak niets te maken met gevoel. Als wij God niet voelen, wilt dat niet zeggen dat ons geloof schipbreuk heeft geleden. Het Woord van God (en niet onze ervaringen of ons gevoel) is de basis van ons geloof. God heeft de wereld geschapen en heeft natuurwetten in de schepping gelegd. En God kan ook uitzonderingen maken op Zijn eigen natuurwetten. Het geloof in Gods Woord is een keuze van ons verstand. Het geloof wil niet zeggen dat we alles begrijpen. God gaat het geloof in ons leven meer en meer bevestigen. Wij weten dat God bestaat, terwijl wij Hem nooit hebben gezien. Wij weten echter dat Hij bestaat op basis van Gods Woord. En God bevestigd dat in ons hart. Wij zijn rechtvaardig, omdat God ons gerechtvaardigd heeft in Zijn Zoon Jezus Christus. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Wij zijn welgevallig voor God, omdat wij geloven en niet omdat wij ons best doen. In Christus zij wij een nieuwe schepping. Ons lichaam is niet veranderd, maar dit is een geloofswaardheid. Elke morgen mogen we ons leven, ons lichaam brengen bij de Here Jezus Christus om die dag welgevallig te leven voor Hem.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Hebreeen 11:1-6
1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. 2 Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen. 3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden. 4 Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kain, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. 5 Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde. 6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken. 


1 Timotheus 4:9-10
9 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig. 10 Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Deze spreker:
Br. G. Vochteloo

Zoek op trefwoord:
Verwachting
Fundament
Zekerheid