"Gods rijkdom"

 12 februari 2012, Br. J. Lukasse

Afspelen

Excuses voor de slechte geluidskwaliteit van deze opname.

Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
De Efezebrief begint als het ware in de hemel en vervolgens komt de toepassing in de praktische situatie op aarde. We hebben zoveel ontvangen, maar realiseren ons zo weinig wat we hebben ontvangen. Daarom bad Paulus dat wij vervuld worden met Gods Geest. Wij behoren steeds verder te groeien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De groei wordt zichtbaar door de liefde voor elkaar. Het geloof gaat om het kennen van de Here Jezus Christus. Wij weten niet wat wij ontvangen hebben tenzij Gods Geest het ons openbaart. De roeping van de Here Jezus (Hij heeft de wil van Zijn Vader gedaan), spoort ons aan om Hem te volgen, opdat wij kunnen ervaren hoe groot Zijn rijkdom aan ons is, hoe groot zijn kracht is om levens te helen. Zijn we ons bewust van Gods rijkdom? Leven we naar die rijkdom? Leven we uit vertrouwen op God? De macht van de Here Jezus is geopenbaard door Zijn opstanding en door Zijn plaats aan de rechterhand van Zijn Vader. Wij moeten, als de vervolgde christenen, leren om te zien op de Here Jezus die gezeten is aan de rechterhand van God. De Here Jezus Christus is gegeven aan de gemeente als Hoofd. Hij is verbonden met ons.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

1 Koningen 2:6-10
6 Doe dan naar uw wijsheid, dat gij zijn grauwe haar niet met vrede in het graf laat dalen. 7 Maar aan de zonen van Barzillai, den Gileadiet, zult gij weldadigheid bewijzen, en zij zullen zijn onder degenen, die aan uw tafel eten; want alzo naderden zij tot mij, als ik vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Absalom. 8 En zie, bij u is Simei, de zoon van Gera, de zoon van Jemini, uit Bahurim, die mij vloekte met een geweldige vloek, ten dage als ik ging naar Mahanaim; doch hij kwam af mij tegemoet aan de Jordaan, en ik zwoer hem bij den HEERE, zeggende: Zo ik hem met het zwaard dode! 9 Maar nu, houd hem niet onschuldig, dewijl gij een wijs man zijt; en gij zult weten, wat gij hem doen zult, opdat gij zijn grauwe haar met bloed in het graf doet dalen. 10 En David ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven in de stad Davids. 


Efeze 1:15-23
15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, 16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; 17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, 20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. Deze spreker:
Br. J. Lukasse

Zoek op trefwoord:
Rijkdom
Vertrouwen op God