"God trouw"


Download:

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

2 Tessalonicenzen 3:1-5

1 Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u; 2 En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet aller. 3 Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren van den boze. 4 En wij vertrouwen van u in den Heere, dat gij, hetgeen wij u bevelen, ook doet, en doen zult. 5 Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus. 
2 Timotheus 2:11-13

11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven; 12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; 13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen.  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: