"Advent; Hij komt!"


Beschrijving

De bijbel staat vol van Hem, die komen zou, die gekomen is en die komen zal. Het oude testament staat in het teken van de komst van de Messias (Gen. 3). Die komst zou niet zonder moeite plaatsvinden, maar de Messias zal overwinnen. Hij is Silo: de Messias (Gen. 49:10), die recht heeft op het koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze profetie is vervuld als de wijzen uit het oosten de ster zien. De naam Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar mensen die het in eigen kracht willen doen, naar de eerste komst. De naam Israel verwijst naar de tweede komst als Koning van Israel. 2 Sam. 7:12,19. De Messias zou uit David voortkomen. Lukas 1:31 tot 33. De Messias zal er over 9 maanden zijn! De nadruk lag op het koningschap. Math. 1:20 tot 23. In de boodschap aan Jozef lag de nadruk op het werk van de Here Jezus. Lukas 19:10, Joh. 1:11. De Here Jezus Christus is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is ( in de eerste plaats voor Israel en in de tweede plaats voor iedereen). Hij is gekomen opdat wij leven hebben en overvloed. Hij kwam leven brengen door Zijn dood. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. We moeten ons richten op de komst van de Here Jezus. Lukas 24, Handelingen 1; Hij komt op dezelfde wijze als Hij is opgevaren! Hij zal voor Israel terugkomen op de Olijfberg. Openbaring 1:7, Matheus 24:30,31. Israel zal rouw bedrijven als de Here terugkomt op de Olijfberg. 1 Thess. 4: 15 tot 18. De Here Jezus komt terug voor de gemeente. Wij zullen in wolken de Here tegemoet gaan in de lucht. Openbaring 22:20.
Download:

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

Genesis 3:15

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. 
Openbaring 22:20

20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: