"Ontzag voor gezag"


Beschrijving

Hebben wij ontzag voor het gezag van God en Zijn Woord? De duivel wil gelijk zijn aan God, de Allerhoogste. De duivel probeert voortdurend zoveel mogelijk mensen achter hem te krijgen. Uiteindelijk zal hij zich in de tempel laten vereren. Er is een geestelijke strijd gaande. God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten, e.d. aangesteld om de anderen te dienen. God wil verheerlijkt worden in de levens van mensen. God heeft Adam gezag gegeven. Adam heeft dat gezag zichzelf niet toegeƫigend of heeft dat gezag gekregen op basis van verdienste, zoals de duivel dat heeft gedaan. Adam heeft het gezag ontvangen om het beeld van God, Christus, uit te dragen. Door de zondeval waren Adam en Eva niet langer beelddragers van God. De begeerte van de vrouw zal uitgaan naar de man; zij verwacht veilig en geborgen te zijn bij haar man en de man zal heersen over de vrouw. De gezagsverhouding binnen het huwelijk weerspiegelt de relatie tussen de Here Jezus en de gemeente. Door de gemeente wil God Zijn wijsheid bekend maken aan alle overheden in de hemelse gewesten. God wilde Israel onder Zijn gezag, Zijn bescherming, Zijn vleugels brengen. Maar Israƫl heeft niet gewild. Als de vrouw zich niet wil schikken onder het gezag van haar man, dan is dat geen getuigenis naar de wereld toe. Het gezag van de man is op basis van (Gods) liefde de ander (levens)warmte te geven. God heeft orde, gezag gegeven in Zijn schepping, in alle relaties.
Download:

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

Efeze 5:1-2

1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
Efeze 5:22-33

22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams. 24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. 25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; 27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. 29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. 32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze. 
Genesis 1:14-16

14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! 15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo. 16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: