"De tekenen van deze tijd"


Beschrijving

De Thessaloncenzen hadden zich bekeerd van de afgoden. Ook nu zijn er afgoden (uit de Griekse cultuur: Zeus, Apollo, Artimis, Diana etc. ): immoraliteit, ontrouw, homoseksualiteit, etc. tijdens de Olympische Spelen wordt Zeus aanbeden. Zeus is de vergoddelijkte mens, wat sterk terug te zien is in het humanisme. Overal zien we afbeeldingen met Zeus en Europa op zijn rug. Wij moeten ons wapenen tegen de geest van Zeus. God wil ons leven veranderen tot diep in ons leven en niet alleen het bovenste laagje. We moeten de geestelijke wapenrusting (de Here Jezus Christus) volledig aandoen. We moeten onszelf onderzoeken of we ons werkelijk van afgoden hebben bekeerd. We mogen de waarachtige God dienen. Hij mag zeggen hoe wij onze tijd indelen. Wij mogen de Here Jezus Christus uit de hemel verwachten.
Download:

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

1 Tessalonicenzen 1:1-10

1 Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, welke is in God den Vader, en den Heere Jezus Christus: genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 2 Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden; 3 Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader; 4 Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God; 5 Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil. 6 En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes; 7 Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedonie en Achaje. 8 Want van u is het Woord des Heeren luidbaar geworden niet alleen in Macedonie en Achaje; maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van node hebben, iets daarvan te spreken. 9 Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen; 10 En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: