"Het volmaakte offer"

 6 december 2015, Br. B. van den Bosch

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
De wereld verwacht weer een feest, maar wij verwachten de komst van de Here Jezus Christus. De wereld denkt de aarde te kunnen redden, maar Gods Woord spreekt over grote natuurrampen. Nu is het nog steeds de tijd dat Christus Zijn reddende hand uitstrekt naar deze wereld. God is in Christus naar de wereld gekomen om ons te redden. Door de zondeval zijn wij in de macht van de zonde gekomen. De Here Jezus Christus is gekomen om ons te redden van de zonde. God heeft Hem een lichaam bereid. Hij heeft woorden van vrede en genade gesproken toe Hij op aarde rondging en met Zijn handen heeft Hij de mensen gezegend. Maar Zijn handen en voeten werden doorboord, Zijn rug werd gegeseld, Zijn baard werd uitgetrokken. Hoewel Hij van tevoren het lijden kende, is Hij gekomen om de wil van de Vader te doen. God heeft het offer van Zijn geliefde Zoon aanvaard. Door dit offer zijn wij geheiligd en volmaakt. Wij zijn geen slaven van de zonde meer, maar in Christus zijn wij overwinnaar over de zonden. De Here Jezus Christus heeft Gods wil gedaan opdat ook wij Zijn wil zouden doen. Zijn wij bereid om Gods wil te doen? Kunnen we zeggen: “Hier ben ik God, doe wat U behaagd in mijn leven.” Wij mogen Christus ontmoeten als Hij de gemeente zal opnemen in Zijn heerlijkheid.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Hebreeen 10:5-14
5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; 6 Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd. 7 Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God! 8 Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden); 9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. 10 In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. 11 En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen; 12 Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods; 13 Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten. 14 Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden. 


Jesaja 50:4-7
4 De Heere HEERE heeft Mij een tong der geleerden gegeven, opdat Ik wete met den moede een woord ter rechter tijd te spreken; Hij wekt allen morgen, Hij wekt Mij het oor, dat Ik hore, gelijk die geleerd worden. 5 De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Ik ben niet wederspannig, Ik wijk niet achterwaarts. 6 Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij slaan, en Mijn wangen dengenen, die Mij het haar uitplukken; Mijn aangezicht verberg Ik niet voor smaadheden en speeksel. 7 Want de Heere HEERE helpt Mij, daarom word Ik niet te schande; daarom heb Ik Mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want Ik weet, dat Ik niet zal beschaamd worden. 


Kolossenzen 1:21-22
21 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, 22 In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen; Deze spreker:
Br. B. van den Bosch

Zoek op trefwoord:
Offer
Getuigen
Wederkomst