"Gebeden van Paulus"

 1 november 2015, Br. G. Vochteloo

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
We hebben de Geest van wijsheid nodig om God te kennen en onderscheid te maken. Het hele Woord is voor ons maar niet het hele Woord gaat over ons. De brief aan de Efeziërs gaat over de gemeente. God heeft een apart plan met de gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft kracht uit genade. Hij wil in ons hart woning maken. Wij zijn uit genade geworteld in Gods liefde. Als we liefde tekort komen, dan moeten we terug naar de bron van de liefde: God. God heeft alles, heel Zijn liefde gegeven. Dit betekent dat wij onze knieën moeten buigen als we moeite hebben om de ander lief te hebben. Als we vervuld zijn met Gods Geest (en Gods Woord aanvaarden), dan vertrouwen we op God. Door Gods Geest, door Zijn Woord gaan we anders denken: denken zoals God Zelf denkt. Als we vol zijn van Gods Geest, dan spreken we met elkaar met psalmen, gezangen en geestelijke liederen. We hebben Gods Geest ontvangen; we hoeven daarom niet bang te zijn.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Efeze 1:15-19
15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, 16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; 17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, 


Efeze 3:14-21
14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieen tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; 17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; 18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, 19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. 20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, 21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. 


Filippenzen 3:17-19
17 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. 18 Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; 19 Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken. 


Romeinen 16:18
18 Want dezulken dienen onzen Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. 


Numeri 14:24
24 Doch Mijn knecht Kaleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heeft Mij na te volgen, zo zal Ik hem brengen tot het land, in hetwelk hij gekomen was, en zijn zaad zal het erfelijk bezitten. Deze spreker:
Br. G. Vochteloo

Zoek op trefwoord:
Gebeden
Gods Geest
Vervuld