"Zoals een Vader Zijn kind draagt"

 9 augustus 2015, Br. C. Spek

Afspelen

Na de preek het lied: Als het leven soms pijn doet van Reni en Elisa

Download
Audiobestand (MP3)  Getuigenis  Powerpoint  


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Deuteronomium 1:31
31 En in de woestijn, waar gij gezien hebt, dat de HEERE uw God, u daarin gedragen heeft, als een man zijn zoon draagt, op al den weg, dien gij gewandeld hebt, totdat gij kwaamt aan deze plaats. 


Johannes 14:21
21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren. 


1 Korinthe 10:13
13 Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. 


Johannes 14:16-18
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; 17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. 18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. 


Psalmen 98:19-19Deze spreker:
Br. C. Spek

Zoek op trefwoord:
Vader
Liefde
Dragen