"Vreemdelingen"

 7 juni 2015, Br. H. Euser

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Als je je leven openzet voor vreemdelingen dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Het Bijbelgedeelte begint met een normale dienst in de synagoge. Vervolgens komt er een uitleg van de Here Jezus Christus. Tenslotte is er de ontknoping. De Here Jezus gebruikte in Zijn uitleg twee geschiedenissen waarin beschreven staat dat God Zich ontfermde over heidenen in een tijd waarin Israel in de benauwdheid was. Dat was de uitleg waarom de Here Jezus geen wonderen deed in Zijn geboorteplaats. Toch deed de Here Jezus een teken: de joden wilden Hem stenigen maar Hij liep tussen hen door zonder dat zij Hem konden tegenhouden. De boodschap van de Here Jezus Christus was dat Hij ook was gekomen voor niet-joden. Het is een taak van de gemeente om zich te ontfermen over de vreemdelingen. We kunnen dit vormgeven door BLESS: Bidden, Luisteren, Eten, Steunen en Spreken over het evangelie.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Lukas 4:16-30
16 En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen. 17 En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, daar geschreven was: 18 De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; 19 Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren. 20 En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen. 21 En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. 22 En zij gaven Hem allen getuigenis, en verwonderden zich over de aangename woorden, die uit Zijn mond voortkwamen; en zeiden: Is deze niet de Zoon van Jozef? 23 En Hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot Mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester! genees Uzelven; al wat wij gehoord hebben, dat in Kapernaum geschied is, doe dat ook hier in Uw vaderland. 24 En Hij zeide: Voorwaar Ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. 25 Maar Ik zeg u in der waarheid: Er waren vele weduwen in Israel in de dagen van Elias, toen de hemel drie jaren en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. 26 En tot geen van haar werd Elias gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw, die weduwe was. 27 En er waren vele melaatsen in Israel, ten tijde van den profeet Elisa; en geen van hen werd gereinigd, dan Naaman, de Syrier. 28 En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden. 29 En opstaande, wierpen zij Hem uit, buiten de stad, en leidden Hem op den top des bergs, op denwelken hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. 30 Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Deze spreker:
Br. H. Euser

Zoek op trefwoord:
Zegenen
Synagoge
Vreemdeling