"God is getrouw"

 8 maart 2015, Br. T. Stier

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
God belooft niet dat wij een voorspoedig leven zullen hebben, maar Hij belooft ons geenonmogelijke verzoeking. Hij belooft dat Hij getrouw is en dat Hij voor de uitkomst zalzorgen. God is er altijd, ook al ervaren we dat niet altijd.De geschiedenis van het boek Esther is nog steeds actueel. Er gaat nog steeds dreiging uit vanIran (Perzie) . in de afgelopen week heeft Israel het Purimfeest gevierd. Haman irriteerde zichaan de houding van Mordechai en daarom aan alle Joden. Al geloven veel Joden niet meer,toch weten ze dat ze tot een uitverkoren volk behoren. De wereld hekelt niet alleen de joodsewetten maar ook de christelijke wetten. De (Arabische) wereld gaat in tegen Gods belofte, datalle volken in Israel gezegend zullen worden. Mordechai en Esther leefden in een moeilijk tijd. Esther kon kiezen om de andere kant op tekijken om haar eigen leven te sparen, maar ze zette haar leven op het spel nadat ze hadopgeroepen tot vasten en gebed. En Esther vond genade in de ogen van de koning. Wijontvangen genade als we God opzoeken in Zijn heiligdom. Gods toorn over de zonden is weggegaan toen de Here Jezus aan het kruis is gestorven inonze plaats. Hij houdt van ons.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

1 Korinthe 10:13
13 Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. 


Esther 10
1 Daarna leide de koning Ahasveros schatting op het land, en de eilanden der zee. 2 Al de werken nu zijner macht en zijns gewelds, en de verklaring der grootheid van Mordechai, denwelken de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medie en Perzie? 3 Want de Jood Mordechai was de tweede bij den koning Ahasveros, en groot bij de Joden, en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk, en sprekende voor den welstand van zijn ganse zaad. Deze spreker:
Br. T. Stier

Zoek op trefwoord:
Antisemitisme
Haman
Israel