"De wedloop"

 13 juli 2014, Br. T. Stier

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Deze wereld lijkt de ernst van de situatie niet serieus te nemen. Sport is belangrijker dan de oorlog in het Midden Oosten. Maar wij mogen werken zolang het dag is. Wij zullen een onvergankelijke krans ontvangen. God heeft Zichzelf geopenbaard door Zijn Zoon Jezus Christus en door Zijn Woord. De Here Jezus Christus is meer dan Melchizedek en Aaron. Wij mogen nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon van God, van genade om hulp te ontvangen op Zijn tijd. We mogen weten dat we een beter huis hebben in de hemel. De tijdelijke rijkdommen van deze aarde zijn vergankelijk. De geestelijke wedstrijd waaraan wij deelnemen wordt bekeken door de wereld (zij kijken kritisch naar wat wij doen) en door de onzichtbare wereld (we zijn omringd door een wolk van getuigen). Laten we dan alle last (van zorgen, etc.) afleggen want God zorgt voor ons. Onze lasten, zonden verstrikken ons leven. De Heilige Geest wil ons helpen om te laten zien wat in ons geestelijk leven mis is. Door lijden mogen we de Here Jezus verheerlijken. We mogen Hem volgen. Hij is de leidsman en Voleinder. We maken fouten, maar het geloof van de Here Jezus Christus heeft ons behouden.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Hebreeen 12:1-3
1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; 2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God. 3 Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. 


2 Timotheus 4:6-8
6 Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. 7 Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geeindigd, ik heb het geloof behouden; 8 Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben. Deze spreker:
Br. T. Stier

Zoek op trefwoord:
Volharding
Wedloop