"Zijn we hemels of aards gericht?"

 1 juni 2014, Br. B. van den Bosch

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
De hemelvaart van Christus is een voorafschaduwing van onze hemelvaart. Oorspronkelijk had de mens een aardse opdracht en had hij gemeenschap met God. Door de zondeval kwam er een vloek op de aarde en is het hart van de mens totaal veranderd. De mens probeert nu voortdurend aardse zegeningen te vergaren. God heeft echter een plan om door de Here Jezus Christus ons deelgenoot te maken van hemelse zegeningen. De Here Jezus bidt en pleit voor ons. Hij bereidt een plaats voor ons in de hemel. Dit is de betekenis van Hemelvaartsdag. Toch zijn er velen in de gemeente die nog steeds aards gericht zijn en leven als vijanden van het kruis. Er is geen onderworpenheid aan Christus en aan Zijn Woord. Zij willen het oude leven niet opgeven. De Here Jezus Christus is voor ons gestorven, opdat wij zouden sterven aan ons eigen ik en ons hart weer totaal wordt veranderd. Wij zijn met Hem verbonden. Hij is altijd bij ons. Laten wij ons voortdurend richten op de Here Jezus Christus en niet op allerlei aardse schatten. Wij kunnen veel verliezen op aarde, maar we winnen Christus.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Hebreeen 1:1-3
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft; 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hem 


Hebreeen 3:1
1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; 


Filippenzen 3:17-21
17 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. 18 Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; 19 Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken. 20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen. Deze spreker:
Br. B. van den Bosch

Zoek op trefwoord:
Hemel