"De Geestelijke wapenuitrusting"

 11 mei 2014, Br. T. Stier

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Wij zijn bevrijd van de macht van de duisternis. Wij zijn overgezet naar het koninkrijk van het Licht, maar toch hebben we nog steeds een geestelijke wapenrusting nodig. We worden vaak misleid door wat we zien (Gen. 3). Mozes bleef standvastig ziende de Onzienlijke. Laten ook wij onze ogen richten op de Here Jezus Christus. Hoewel de macht en de tijd van de satan beperkt is hebben wij nog steeds te worstelen. Het is een geestelijke strijd en niet langer een strijd tegen allerlei vleselijke begeerten. In deze strijd mogen we ons bewust zijn van het feit dat we in Christus zijn. We worden opgeroepen om stand te houden. We hoeven geen land te veroveren, want Christus heeft ons overgezet in Zijn Koninkrijk. De zeven onderdelen van de wapenrusting wijzen allen op Christus. Hij is de waarheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd door het geloof. Hij is onze vrede. Hij heeft ons een schild van geloof gegeven. Christus is onze zaligheid. Hij beschermd onze gedachten door ons te richten op de Zaligmaker. Het zwaard des Geestes is het Woord van God. Tenslotte is het gebed een onderdeel van de geestelijke strijd. Christus is onze Pleitbezorger, maar we behoren ook te bidden voor elkaar.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Efeze 6:10-20
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; 15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; 19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; 20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Deze spreker:
Br. T. Stier

Zoek op trefwoord:
Strijd
Waarheid
Geloof