"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

 13 april 2014, Br. A. Haverkamp

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
In Bethfagé (huis der vijgen) werden de discipelen gestuurd om een ezelin te halen met de boodschap dat de Meester het nodig had. Wat heeft God van ons genomen, omdat Hij het nodig had? We kunnen ons hart geven aan God, maar hebben wij ons leven toevertrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. De Here Jezus Christus kwam als Koning Jeruzalem binnen rijden op een ezel. Dit zal in de toekomst echt werkelijkheid worden. Hosanna is een bede om verlossing, redding, maar de bedoeling van de Here Jezus Christus was niet om Israël te verlossen van de Romeinen. Hij kwam om ons te verlossen van onze zonden. De wereld is in grote nood: God kan Zijn grote liefde niet kwijt. De wereld wil Zijn liefde niet. De Here Jezus zal komen rijdend op een wit paard. Zijn koninkrijk zal komen. Nu mogen we de levende God dienen. De Heilige Geest zal ons troosten en leiden als God iets nodig heeft in ons leven.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Mattheus 21:1-11
1 En als zij nu Jeruzalem genaakten, en gekomen waren te Beth-fage, aan den Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen: 2 Gaat heen in het vlek, dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar; ontbindt ze, en brengt ze tot Mij. 3 En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Heere deze van node heeft, en hij zal ze terstond zenden. 4 Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde, hetgeen gesproken is door den profeet, zeggende: 5 Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin. 6 En de discipelen heengegaan zijnde, en gedaan hebbende, gelijk Jezus hun bevolen had, 7 Brachten de ezelin en het veulen, en leiden hun klederen op dezelve, en zetten Hem daarop. 8 En de meeste schare spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen takken van de bomen, en spreidden ze op den weg. 9 En de scharen, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna den Zone Davids! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen! 10 En als Hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: Wie is Deze? 11 En de scharen zeiden: Deze is Jezus, de Profeet van Nazareth in Galilea. 


Psalmen 118:25
25 Och HEERE! geef nu heil; och HEERE! geef nu voorspoed. 


Mattheus 23:39
39 Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! Deze spreker:
Br. A. Haverkamp

Zoek op trefwoord:
Psalmzondag
Hosanna