"Honderd procent voor Jezus leven"

 8 mei 2011, Br. D. Baarsen

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  Video  


Beschrijving
Inleiding op de preek: Waarom is de Here Jezus nu eigenlijk gestorven en opgestaan? Wanneer je deze vraag stelt in een samenkomst en je zou alle goede antwoorden opschrijven op een bord, dan is dat bord gauw vol. Ik heb het al vaak geprobeerd: Hij heeft onze straf gedragen, we hebben vergeving gekregen, we zijn erdoor verzoend met God, Gods liefde werd erdoor geopenbaard, herstel is mogelijk geworden, verlossing is binnen bereik gekomen, de belofte is vervuld, we worden erdoor gerechtvaardigd en behouden van de toorn, duivel en dood zijn overwonnen, de wil van God is gedaan, God is verheerlijkt, de tussenmuur is weggebroken tussen jood en heiden, onze plaats wordt bereid, eeuwig leven werd aan het licht gebracht... allemaal goede antwoorden. Maar elke keer ontbreekt er ��n. En wel de meest ingrijpende. Het is het recept van een tekst die bijna iedereen uit z"n hoofd kent: "Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. " Maar niemand lijkt het recept hiervoor te kennen. En dat recept staat twee verzen ervoor. Nooit wordt dat genoemd. Het blijkt voor praktisch iedereen een blinde vlek te zijn! Met het gevolg dat er van die nieuwe schepping in de praktijk meestal weinig terecht komt.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

1 Johannes 3:3
3 En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is. 


2 Korinthe 5:14-15
14 Want de liefde van Christus dringt ons; 15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 


1 Timotheus 4:1-5
1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid; 3 Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend. 4 Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed. 


Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. 6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. 


Jakobus 1:6-7
6 Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen en nedergeworpen wordt. 7 Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere. Deze spreker:
Br. D. Baarsen

Zoek op trefwoord:
Kruisiging
Opstanding
Geloof