"De tijdgeest"

 6 april 2014, Br. S. van Groningen

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
De tijdsgeest drijft de wereld mee in een stroom van de algemene opinie. De tijdsgeest heeft ook invloed in de kerken. ‘U hebt Mijn Woord bewaard.’ Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan de schepping, maar in het begin was het Woord, Jezus Christus, en door Hem is alles geschapen. Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan het huwelijk, aan de rol van de vrouw en van de man. Het Woord heerst over de tijdsgeest en de tijdsgeest dienst niet te heersen over het Woord. ‘U hebt Mijn naam niet verloochend.’ Jezus: de Naam boven alle naam. Door de tijdsgeest staat evangelisatie onder druk. Mensen kunnen alleen behouden worden door de Naam van Jezus Christus. God is liefde, maar tolereert geen zonden net als in de dagen van Noach. ‘U hebt het bevel bewaard om Mij te verwachten.’ Onder de druk van de tijdsgeest is de diepe verwachting van de Here Jezus Christus vervlakt. Hij komt terug! De tijdsgeest kan alleen bestreden worden door Zijn Woord te bewaren, Zijn Naam te bewaren en Zijn bevel te bewaren Hem te verwachten. God, de Vader, zal Zijn Naam opnieuw aan ons openbaren. Hij zal ons een nieuwe naam geven.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Openbaring 3:7-13
7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent: 8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend. 9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. 10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. 11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam. 13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.