"Onze liefde voor God"

 30 maart 2014, Br. B. van den Bosch

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Van nature hebben wij geen liefde voor God, maar God heeft van harte lief. Hij heeft ons opgezocht in Zijn liefde. Hij heeft Zijn liefde bevestigd in het lijden en sterven van Zijn Zoon Jezus Christus. God vraagt van ons om te erkennen dat Jezus Christus ons Heer is. Niet wij zelf, maar Christus hoort op de troon van ons leven te zitten. Als wij onszelf verliezen, dan stort God Zijn gevende, opofferende liefde (agape-liefde) in ons hart uit. Ons leven verandert dan naar Gods bedoeling. Is ons leven verandert? Dragen wij vrucht? Het is vaak een strijd om ons leven te onderwerpen aan Gods heerschappij. Liefde is niet vragen, maar geven. God is bij ons in elke worsteling. Bij Hem zijn wij veilig. Hij geeft ons Zijn vreugde. Wij hebben een zalige hoop. God zal ons verheerlijken. Hij zal ons troosten. Wij zullen de Here Jezus Christus ontmoeten. Ter voorbereiding op deze ontmoeting behoren we de Here Jezus Christus lief te hebben.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Psalmen 91:14-16
14 Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. 15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken. 16 Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien. 


Mattheus 10:37-39
37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. 38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. 39 Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden. 


1 Johannes 4:7-11
7 Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; 8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. 9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. 11 Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Deze spreker:
Br. B. van den Bosch

Zoek op trefwoord:
Liefde