"De lofzang van Zacharias"

 1 december 2013, Br. L. Heijboer

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
God gebruikt mensen waarvan wij het niet verwachten. God kan iedereen gebruiken in Zijn lichaam (de gemeente) tot eer van Zijn naam. Na negen maanden zwijgen en na de geboorte van zijn zoon, sprak Zacharia niet over zijn zoon, maar over God, Zijn daden en Zijn verlossing. In een dorre geloofsperiode mogen we ons richten op de Here. De verlossing van Israël was al lang van tevoren beloofd. Zoals God Israël, het volk had bevrijd uit Egypte, zo zal God Zijn volk opnieuw verlossen (met kracht). God heeft ook ons bevrijd van de zonden van deze wereld. God heeft Zich verbonden met het volk Israël. Hij heeft verbonden gesloten met Israël. Aan de verbonden waren ook voorwaarden verbonden. Israël en ook wij kunnen niet aan die voorwaarden voldoen. Ons hart moet vernieuwd worden door de Here Jezus Christus. De verlossing is de bevrijding van de vijanden (zonden, ziekten, de duivel en de dood) en is ook de vrijheid om God te dienen. Vergeving, belijdenis van zonden is een onderdeel van de verlossing. De verlossing heeft als doel om God in vrijheid te dienen. Het gaat niet om onze verlossing, onze vergeving, maar het gaat om God. We mogen Hem meer en beter leren kennen. Dan gaan we Hem loven samen met Zacharia.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Lukas 1:7-23
7 En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was, en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren. 8 En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde. 9 Naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te lote was gevallen, dat hij zoude ingaan in den tempel des Heeren om te reukofferen. 10 En al de menigte des volks was buiten, biddende, ten ure des reukoffers. 11 En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechter zijde van het altaar des reukoffers. 12 En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen. 13 Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. 14 En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. 15 Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan. 16 En hij zal velen der kinderen Israels bekeren tot den Heere, hun God. 17 En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. 18 En Zacharias zeide tot den engel: Waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud, en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. 19 En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriel, die voor God sta, en ben uitgezonden, om tot u te spreken, en u deze dingen te verkondigen. 20 En zie, gij zult zwijgen, en niet kunnen spreken, tot op den dag, dat deze dingen geschied zullen zijn; om dies wil, dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. 21 En het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd, dat hij zo lang vertoefde in den tempel. 22 En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken; en zij bekenden, dat hij een gezicht in den tempel gezien had. En hij wenkte hun toe, en bleef stom. 23 En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. 


Lukas 2:57-80Deze spreker:
Br. L. Heijboer

Zoek op trefwoord:
Zacharias
Verlossing
Lofzang