"Motivatie"

 3 november 2013, Br. J. Lukasse

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Wij zijn allen geroepen om getuigen te zijn, ieder op de plaats die God voor ons bestemd heeft. Zending begint bij God en niet bij ons medelijden met de medemens. God heeft de wereld lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja gezonden. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een wereld van tolerantie. De liefde van God is in ons hart uitgestort om betrokken te zijn in de zending. Wij zijn in Christus gestorven, begraven en opgestaan. We hebben nieuw leven ontvangen in Hem om voor Hem te leven. We hebben een boodschap ontvangen voor deze wereld. We kennen elkaar niet meer naar het vlees, ons aards verleden. We zijn een nieuwe schepping. We leven niet om onze afkomst, maar om onze toekomst. Zending is een motief om te leven. God heeft ons met Zich verzoend. Wij konden het niet; alleen God! Wij hebben de opdracht om als gezanten van Christus te leven. We mogen de boodschap van verzoening uitdragen. De Here Jezus Christus heeft alle zonden op Zich genomen. Hij is de grootste Zondaar geworden. Hij heeft onze plaats ingenomen, opdat wij in Zijn plaats mogen staan.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

2 Korinthe 5:11-21
11 Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. 12 Want wij prijzen onszelven u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen, die in het aangezicht roemen en niet in het hart. 13 Want hetzij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het Gode; hetzij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. 14 Want de liefde van Christus dringt ons; 15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Deze spreker:
Br. J. Lukasse

Zoek op trefwoord:
Zending