"David als beeld van de Here Jezus Christus"

 15 september 2013, Br. P. van der Lugt

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
David werd tot koning gezalfd. Uit hem zou de Here Jezus Christus voortkomen, die voor eeuwig Koning zal zijn. Saul was koning, omdat het volk wilde zijn als alle andere volken en God luisterde naar het volk. God testte Saul, maar hij doorstond de testen (wachten op God, handelen volgens de wil van God) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was geweest, maar hij probeerde tot het einde zijn positie te handhaven. God liet een boze geest toe om Saul angst aan te jagen. Samuël kreeg vervolgens de opdracht om David te zalven, maar hij kreeg de opdracht stap voor stap en niet de gehele opdracht in één keer. Vervolgens leerde God Samuël naar het hart te kijken in plaats van het uiterlijk. God zocht geloof in het hart van de zonen van Isaï. David was anders. Hij werd niet uigenodigd, maar hij werd wel gezalfd. Saul werd gezalfd uit een kruik (broos, tijdelijk), maar David gezalfd uit een hoorn (eeuwig, overvloed). David was een beeld van de Here Jezus Christus en Samuël een beeld van Johannes de Doper: geboren uit een onvruchtbare moeder, uit een priesterlijke familie en als voorbereider van het koninkrijk. David was de achtste zoon (een nieuw begin). Bij de Here Jezus Christus, de Zoon, begint er een nieuwe schepping na Zijn opstanding. Bij Gods Zoon begint een nieuwe schepping na Zijn opstanding. David was herder. De Here Jezus Christus is de Goede Herder. Als Samuël David moet zalven, dan zegt God “deze is het”. Na de doop van Here Jezus Christus zei God: “Dit is Mijn geliefde Zoon”. David ging op weg naar de troon gezeten op een ezel (met een geitenbok, brood en wijn) als voorafschaduwing van de Here Jezus Christus. Hij is gekomen als zondoffer voor ons.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

1 Samuel 16:1-23
1 Toen zeide de HEERE tot Samuel: Hoe lang draagt gij leed om Saul, dien Ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israel? Vul uw hoorn met olie, en ga heen; Ik zal u zenden tot Isai, den Bethlehemiet; want Ik heb Mij een koning onder zijn zonen uitgezien. 2 Maar Samuel zeide: Hoe zou ik heengaan? Saul zal het toch horen en mij doden. Toen zeide de HEERE: Neem een kalf van de runderen met u, en zeg: Ik ben gekomen, om den HEERE offerande te doen. 3 En gij zult Isai ten offer nodigen, en Ik zal u te kennen geven, wat gij doen zult, en gij zult Mij zalven, dien Ik u zeggen zal. 4 Samuel nu deed, hetgeen de HEERE gesproken had, en hij kwam te Bethlehem. Toen kwamen de oudsten der stad bevende hem tegemoet, en zeiden: Is uw komst met vrede? 5 Hij dan zeide: Met vrede; ik ben gekomen om den HEERE offerande te doen; heiligt u, en komt met mij ten offer; en hij heiligde Isai en zijn zonen, en hij nodigde hen ten offer. 6 En het geschiedde, toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan, en dacht: Zekerlijk, is deze voor den HEERE, Zijn gezalfde. 7 Doch de HEERE zeide tot Samuel: Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want Ik heb hem verworpen; want het is niet gelijk de mens ziet; want de mens ziet aan, wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. 8 Toen riep Isai Abinadab, en hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan; doch hij zeide: Dezen heeft de HEERE ook niet verkoren. 9 Daarna liet Isai Samma voorbijgaan; doch hij zeide: Dezen heeft de HEERE ook niet verkoren. 10 Alzo liet Isai zijn zeven zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan; doch Samuel zeide tot Isai: De HEERE heeft dezen niet verkoren. 11 Voorts zeide Samuel tot Isai: Zijn dit al de jongelingen? En hij zeide: De kleinste is nog overig, en zie, hij weidt de schapen. Samuel nu zeide tot Isai: Zend heen en laat hem halen; want wij zullen niet rondom aanzitten, totdat hij hier zal gekomen zijn. 12 Toen zond hij heen, en bracht hem in; hij nu was roodachtig, mitsgaders schoon van ogen en schoon van aanzien; en de HEERE zeide: Sta op, zalf hem, want deze is het. 13 Toen nam Samuel den oliehoorn, en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de Geest des HEEREN werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op, en hij ging naar Rama. 14 En de Geest des HEEREN week van Saul; en een boze geest van den HEERE verschrikte hem. 15 Toen zeiden Sauls knechten tot hem: Zie toch, een boze geest Gods verschrikt u. 16 Onze heer zegge toch tot uw knechten, die voor uw aangezicht staan, dat zij een man zoeken, die op de harp spelen kan; en het zal geschieden, als de boze geest Gods op u is, dat hij met zijn hand spele, dat het beter met u worde. 17 Toen zeide Saul tot zijn knechten: Ziet mij toch naar een man uit, die wel spelen kan, en brengt hem tot mij. 18 Toen antwoordde een van de jongelingen, en zeide: Zie, ik heb gezien een zoon van Isai, den Bethlehemiet, die spelen kan en hij is een dapper held, en een krijgsman, en verstandig in zaken, en een schoon man, en de HEERE is met hem. 19 Saul nu zond boden tot Isai, en zeide: Zend uw zoon David tot mij, die bij de schapen is. 20 Toen nam Isai een ezel met brood, en een lederen zak met wijn, en een geitenbokje; en hij zond ze door de hand van zijn zoon David aan Saul. 21 Alzo kwam David tot Saul, en hij stond voor zijn aangezicht; en hij beminde hem zeer, en hij werd zijn wapendrager. 22 Daarna zond Saul tot Isai, om te zeggen: Laat toch David voor mijn aangezicht staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. 23 En het geschiedde, als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp, en hij speelde met zijn hand; dat was voor Saul een verademing, en het werd beter met hem, en de boze geest week van hem. Deze spreker:
Br. P. van der Lugt

Zoek op trefwoord:
Samuel
David
Saul