"De verlamde in Bethesda"

 8 september 2013, Br. A. van den Berk

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Het was feest in Jeruzalem, maar in Bethesda lagen veel zieken met een kleine hoop op genezing als het water bewoog door een engel. Bethesda betekent: huis van barmhartigheid maar er was veel onbarmhartigheid. De verlamde man wachtte al 38 jaar om als eerste in het water te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had de hulpeloze op het oog. In het leven van de verlamde lijkt de frustratie van altijd te laat te komen, centraal te staan. Zijn wij bereid om uit onze comfortzone te komen om onze medemens te helpen? Op het woord van de Here Jezus wordt de verlamde genezen. De verlamde zag de Here Jezus Christus niet meer maar ging naar de tempel. Daar vond Christus hem. De Here Jezus riep de verlamde man op om te geloven, zodat hij niet verloren zou gaan. De Here Jezus Christus wil onze ziel genezen. Hij heeft onze zonden vergeven en ons eeuwig leven gegeven.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Johannes 5:1-15
1 Na dezen was een feest der Joden, en Jezus ging op naar Jeruzalem. 2 En er is te Jeruzalem aan de Schaaps poort, een badwater, hetwelk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen. 3 In dezelve lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering des waters. 4 Want een engel daalde neder op zekeren tijd in dat badwater, en beroerde het water; die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was. 5 En aldaar was een zeker mens, die acht en dertig jaren krank gelegen had. 6 Jezus, ziende dezen liggen, en wetende, dat hij nu langen tijd gelegen had, zeide tot hem: Wilt gij gezond worden? 7 De kranke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens, om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt; en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. 8 Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op, en wandel. 9 En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was sabbat op denzelven dag. 10 De Joden zeiden dan tot dengene, die genezen was: Het is sabbat; het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen. 11 Hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, Die heeft mij gezegd: Neem uw beddeken op, en wandel. 12 Zij vraagden hem dan: Wie is de Mens, Die u gezegd heeft: Neem uw beddeken op, en wandel? 13 En die gezond gemaakt was, wist niet, Wie Hij was; want Jezus was ontweken, alzo er een grote schare in die plaats was. 14 Daarna vond hem Jezus in den tempel, en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede. 15 De mens ging heen, en boodschapte den Joden, dat het Jezus was, Die hem gezond gemaakt had. 


Johannes 8:11
11 En zij zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer. 



Deze spreker:
Br. A. van den Berk

Zoek op trefwoord:
Ziekte
Hopeloos
Genezing