"Een gekruisigd leven"

 18 augustus 2013, Br. B. van den Bosch

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Wij hebben allemaal onze eigen verwachtingen voor het dagelijkse leven, maar we hebben allemaal een eeuwige hemelse verwachting. Zonder die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoals de Israëlieten werden gered door een blik op de koperen slang zijn wij gered door het geloof in de gekruisigde Christus. Het denken van deze wereld en onze eigen inzichten maken het geloof steeds moeilijker. Door de Heilige Geest worden we wederom geboren. De Heilige Geest is onze garantie van ons heil, de hemelse heerlijkheid. We worden opgeroepen om te breken met deze wereld, met de zonden. We worden opgeroepen om ons volkomen te onderwerpen aan Gods Woord. Wij zijn bekleed met Christus, omdat Christus zichtbaar wordt in deze wereld.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Titus 1:15-16
15 Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. 16 Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt. 


Titus 2:11-15
11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. 12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; 13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; 14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 15 Spreek dit, en vermaan, en bestraf met allen ernst. Dat niemand u verachte. 


Titus 3:4-7
4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, 5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; 6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; 7 Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.