"Het lichaam"

 11 augustus 2013, Br. D. Baarsen

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Prediking is pas goed als wij gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Het Woord van God is niet alleen kennis, maar ook de beleving van de werkelijkheid van het geloof. Ons gevoel verandert voortdurend en kan niet de basis zijn van onze beleving van Gods Woord. Beleven is lezen, geloven en doen. Ons leven met God bestaat uit lezen en bidden. Alle dingen zijn ons geoorloofd, maar niet alles is nuttig. We kunnen verslaafd zijn aan voedsel, maar ons lichaam is voor de Here en de Here voor het lichaam. Onze lichamen zijn leden van het lichaam van Christus. We behoren onze lichamen niet weg te geven aan een ander. Mannen zijn net taarten. Zij kunnen makkelijk een taartpunt buiten Gods leiding houden. Vrouwen zijn net schietschijven. Ze geven zich eerder volledig aan God en kunnen moeilijker een stuk van hun leven buiten Gods leiding houden. Vrouwen mogen bidden voor de mannen. We zijn leden van Zijn lichaam. Wij zijn één geest met Hem. Wij zijn verbonden met Hem in het meest persoonlijke deel: één van geest. Niet alleen ons hart, maar ook heel ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. God wil Zich verheerlijken in ons lichaam.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Mattheus 7:24-27
24 Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; 25 En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. 26 En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; 27 En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. 


1 Korinthe 6:12-20
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. 13 De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen; maar God zal beide dezen en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor den Heere en de Heere voor het lichaam. 14 En God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken door Zijn kracht. 15 Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre. 16 Of weet gij niet, dat die de hoer aanhangt, een lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot een vlees wezen. 17 Maar die den Heere aanhangt, is een geest met Hem. 18 Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. 


1 Timotheus 4:3-5
3 Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend. 4 Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed. 


1 Korinthe 2:10-11
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. Deze spreker:
Br. D. Baarsen

Zoek op trefwoord:
Beleving
Lichaam
Tempel