"Onze gedachten"

 27 januari 2013, Br. J.H. Meinema

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Welke gedachten beheersen ons dagelijks leven? God kent onze gedachten en ons hart. Wij hebben gedachten van blijdschap, begeerte, boosheid, etc. Asaf was verantwoordelijk voor het voorgaan in het loven en prijzen van God, maar in Psalm 77 blijkt dat zijn gedachten vol van twijfel waren. Hij probeerde zelf om van zijn gedachten verlost te worden. Hij was vol zelfmedelijden. Hij had een scheef beeld van God en werd daarom niet blij als hij aan God dacht. Asaf had vijf vragen waarin hij zijn twijfels uitte. Heeft God mij aanvaard? Heeft God mij lief? Is God nog wel trouw? Vergeet God mij? Stopt God met barmhartig te zijn voor mij? Asaf was boos op God. God bracht Asafs gedachten terug bij Gods Woord. God heeft gedachten van vrede over ons. De Here Jezus Christus is onze vrede. Asaf besloot zijn gedachten te richten op wie God is. Niet Asaf zelf maar God kwam weer centraal te staan in zijn gedachten. De Here Jezus Christus is voor ons tot zonde gemaakt. Hij is in de diepste put geweest voor ons. Hij is altijd bij ons wij zijn met Christus verborgen in God.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

2 Timotheus 3:16
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 


Psalmen 77
1 Een psalm van Asaf, voor den opperzangmeester, over Jeduthun. (77:2) Mijn stem is tot God, en ik roep; mijn stem is tot God, en Hij zal het oor tot mij neigen. 2 (77:3) Ten dage mijner benauwdheid zocht ik den HEERE; mijn hand was des nachts uitgestrekt, en liet niet af; mijn ziel weigerde getroost te worden. 3 (77:4) Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar; peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Sela. 4 (77:5) Gij hieldt mijn ogen wakende; ik was verslagen, en sprak niet. 5 (77:6) Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. 6 (77:7) Ik dacht aan mijn snarenspel; in den nacht overleide ik in mijn hart, en mijn geest onderzocht: 7 (77:8) Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten, en voortaan niet meer goedgunstig zijn? 8 (77:9) Houdt Zijn goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde, van geslacht tot geslacht? 9 (77:10) Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft Hij Zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Sela. 10 (77:11) Daarna zeide ik: Dit krenkt mij; maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert. 11 (77:12) Ik zal de daden des HEEREN gedenken; ja, ik zal gedenken Uw wonderen van ouds her; 12 (77:13) En zal al Uw werken betrachten, en van Uw daden spreken. 13 (77:14) O God! Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God? 14 (77:15) Gij zijt die God, Die wonder doet; Gij hebt Uw sterkte bekend gemaakt onder de volken. 15 (77:16) Gij hebt Uw volk door Uw arm verlost; de kinderen van Jakob en van Jozef. Sela. 16 (77:17) De wateren zagen U, o God! de wateren zagen U, zij beefden; ook waren de afgronden beroerd. 17 (77:18) De dikke wolken goten water uit; de bovenste wolken gaven geluid; ook gingen Uw pijlen daarhenen. 18 (77:19) Het geluid Uws donders was in het ronde; de bliksemen verlichtten de wereld; de aarde werd beroerd en daverde. 19 (77:20) Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend. 20 (77:21) Gij leiddet Uw volk, als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. 


Kolossenzen 3:1
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Deze spreker:
Br. J.H. Meinema

Zoek op trefwoord:
Vertrouwen op God
Denken