"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

 2 januari 2011, Br. M. Ezinga

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
God spreekt door heel het Woord, de Bijbel. Elk woord van de Bijbel is door God geïnspireerd. Door het Woord kunnen we God leren kennen en weten we hoe we kunnen leven tot Gods eer. Niet onze ervaringen, opvoeding etc. , maar alleen Gods Woord mag leidend zijn in ons leven. Volgens de Bijbel hebben we eeuwig leven als we geloven in de naam van de Here Jezus, dus hebben we eeuwig leven. Alleen uit genade zijn wij behouden en niet door enige eigen verdienste. Ons behoud heeft God alles gekost. Wij hadden recht op de dood, maar ontvangen genade. We kunnen niet door onze gebeden, Bijbelstudies ons behoud verdienen, maar alleen door genade. Alleen door het geloof hebben we toegang tot Gods genade en niet door onze ouders of opvoeding, niet door onze eigen wil en niet door de wil van andere mensen. Alleen Christus is de weg tot behoud. Buiten de Here Jezus is er geen verlossing. Alleen God komt toe alle eer in ons leven. Alles bestaat tot glorie van God. God wil tot Zijn eer komen in ons leven.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Kolossenzen 1:15-23
15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. 21 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, 22 In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen; 23 Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben; Deze spreker:
Br. M. Ezinga

Zoek op trefwoord:
Bijbel
Glorie van God
Geloof