"Broeders en zusters"

 23 september 2012, Br. J. Nugter

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Epafroditus werd de broeder van Paulus genoemd. In Christus zijn wij één. Door genade, door het offer van Jezus Christus zijn wij broeders en zusters. Wij hebben een gezamenlijke hoop. Als broeders en zusters elkaar ontmoeten, dan spreken zij over hun Heiland. Epafroditus was ook de medearbeider van Paulus. Hij was beschikbaar om de gemeente op te bouwen. Zijn wij inzetbaar, bruikbaar voor de gemeente? Epafroditus was ook een betrouwbaar medearbeider. Vervolgens was hij ook een strijder. Hij bad voor de gemeente. Hij gaf zijn bediening niet op uit liefde voor zijn Heiland. Hij was bereid om te lijden. Hij was strijdbaar, maar ook bewogen met de gemeente. God en de Here Jezus Christus zijn bewogen met ons. Hij ontfermt Zich over ons. Epafroditus was ook een zegen voor de gemeente. Zijn wij een zegen of een zucht voor de gemeente? Het werk in de gemeente is van Christus alleen.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Filippenzen 2:25-3:1
25 Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder, en medearbeider en medestrijder, en uw afgezondene, en bedienaar mijner nooddruft; 26 Dewijl hij zeer begerig was naar u allen, en zeer beangst was, omdat gij gehoord hadt, dat hij krank was. 27 En hij is ook krank geweest tot nabij den dood; maar God heeft Zich zijner ontfermd; en niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. 28 Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden, opdat gij, hem ziende, wederom u zoudt verblijden, en ik te min zou droevig zijn. 29 Ontvangt hem dan in den Heere, met alle blijdschap, en houdt dezulken in waarde. 30 Want om het werk van Christus was hij tot nabij den dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek uwer bediening aan mij vervullen zou. 


Richteren 2:18
18 En wanneer de HEERE hun richteren verwekte, zo was de HEERE met den richter, en verloste hen uit de hand hunner vijanden, al de dagen des richters; want het berouwde den HEERE, huns zuchtens halve vanwege degenen, die hen drongen en die hen drukten. 


Mattheus 9:36
36 En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben.